КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2016 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ:
 
 
 
В срок до 15:30 ч. на 21 януари 2016 г. кандидатите подават в ПЛИК в два идентични екземпляра перфорирани и разпределени в отделни папки:
  1. предложение за финансиране на изследователски проект по обявения конкурс, 
  2. попълнена форма за информация относно етичните аспекти на научното изследване (задължително за всички изследователски проекти);
  3. попълнено и подписано заявление за формиране на етична оценка от КЕНИМУС за проучванията, предвиждащи научни изследвания;
  4. изготвена задължително от изследователския екип форма за информация на пациента (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора);
  5. изготвена задължително от изследователския екип форма за информирано съгласие (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора), 

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10. 

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. 

В срок до 15 януари 2016 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.