КОНКУРС "ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2016" И КОНКУРС "СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2016"

1. КОНКУРС "ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2016"

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

1,2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се предвижда проучване с участието на хора следва да се попълни и приложи и заявление за разглеждане и формиране на етична оценка от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС), ТУК

2. КОНКУРС "СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2016"

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

В срок до 15:30 ч. на 01 август 2016 г. кандидатите подават в ПЛИК в два идентични екземпляра перфорирани, разпределени и подредени в отделни папки:

  • Предложение за финансиране на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс,
  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
  • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
  • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

В срок до 15 юли 2016 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.
 

  • За проучванията, предвиждащи научни изследвания върху животни етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните. Задължително в план-сметката и приложението към нея следва да се предвиди разход за заплащане на такса (стойността й се определя от Българската агенция по безопасност на храните) за издаване на разрешение.