Заседания на Академичен съвет

Уведомяваме Ви, че на  25.04.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Утвърждаване  на правила  и срокове за прием на чужди граждани  от ЕС и ЕИП и от трети страни за студенти в Медицински университет- София за учебната 2017/ 2018 г.
                            Докл: Проф. д-р Т. Златанова, дм
2. Обсъждане на възможността за утвърждаване на длъжност „преподавател“ за нехабилитирани лица в МФ, ФДМ и ФФ.
                            Докл: Проф. д-р В. Златков, дм
3. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф. д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф. д-р В. Златков, дм   
5. Разни


Уведомяваме Ви, че на  21.03.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на Отчет на Ректорското ръководство от встъпването в длъжност Ректор на МУ- София до настоящото Общо събрание.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в Правилника за устройство и дейността на МУ- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                             Докл. Проф. В. Петкова, дфн
4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Разни


Уведомяваме Ви, че на  21.02.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Вземане на решение за свикване на Общо събрание на Медицински университет – София.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Утвърждаване на предложения за прием на студенти и докторанти за уч. 2017/ 2018 г. и оповестяване резултатите от среща между ЦИОО при МОН и представители на МУ- София от проверка и анализ на данните в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН във връзка с предстоящи корекции по бюджета.
                                Докл. Проф.д-р Т. Златанова, дм
3. Утвърждаване на предложенията за определяне на размера на таксите за кандидатстване и обучение на български и чуждестранни студенти за уч. 2017/ 2018 г.
                                Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм
4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Доклад на Председателя на комисията във връзка с честванията на 100 годишнината  на МУ- София и мероприятията  по честването на патронния празник – 7 април.
                                Докл:Акад.проф.д-рВ. Митев,дм, дбн
8. Отчети за изпълнение на препоръките по Одитните доклади на МОН.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова, дм и
                                Проф. В. Петкова, дфн

9.Разни


Уведомяваме Ви, че на  26.01.2017 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Приемане уточнения бюджет на Медицински университет - София към 31.12.2016 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
2.Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2016 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
3. Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет - София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2017 г., както и на собствените бюджети на основните  звена в състава на МУ-София за 2017 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
4.Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет - София за 2017 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
5. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
8. Обсъждане на препоръките в Констативен протокол от проверка на МОН по Заповед
№ РД09-1512/ 06.10.2016 г., изменена със Заповед № РД 09-1553/ 12.10.2016 г. и Заповед № РД  09-1558/ 12.10.2016 г.и одобряване на изготвения План за действие по препоръките.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

9. Разни                        
                                                                                Р  Е К Т О Р:                                                         Проф.д-р В. Златков, дм


Уведомяваме Ви, че на  20.12.2016 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:
1. Отчет за изпълнение на препоръките в Одитен доклад   №8007-59/ 27.09.2016 г. на МОН в съответствие с междинните срокове от Планът за действие.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Приемане на предложенията за промени и допълнения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2016/ 2017 г.
                            Докл: Проф.д-р Т. Златанова
3.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Избор на комисия за  организацията на тържествата по случай 100- годишният юбилей на МУ- София.
                        Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Разни    

                            Р  Е К Т О Р:                                                         Проф.д-р В. Златков, дм


Уведомяваме Ви, че на  22.11.2016 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на Мандатната програма на Ректора на МУ- София за мандат 11.10.2016 г. - 14.04.2020 г.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Предложения и разчети за бонуси за Деня на народния будител / 01 ноември / и за изплащане на Коледна добавка на преподавателите и служителите на МУ- София.
                            Докл: Проф.Кр. Маркова, дм

3. Обсъждане и утвърждаване на План за действие по Одитния доклад на МОН.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7. Допълнения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2016/ 2017 г.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8. Разни    

                            Р Е К Т О Р:                                                         Проф.д-р В. Златков, дм


Уведомяваме Ви, че на 25.10.2016 г. /вторник/ от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Доклад от Председателя на Контролния съвет при Медицински университет – София относно резултатите от проверка на законосъобразността на изборът на Ректор от проведеното Общо събрание на 11.10.2016 г., съгласно чл.45 , ал. 2 т. 1 от Правилника за устройство и дейността на МУ- София.
                            Докл: Проф. д-р З. Савова, дм

2. Промени в структурата и състава на Заместник - ректорите на МУ- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Разни    

                            Р  Е К Т О Р:     Проф.д-р В. Златков, дм

Информационни материали: