КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ,ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ОБЩА МЕДИЦИНА" И ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"

На вниманието на участниците в конкурса по документи за прием на специализанти  по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.

Информираме Ви,   че класирането на кандидатите за зачисляване на специализация, за лицата с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ ще се извърши в низходящ ред, въз основа на бал получен от сбора на оценките по съответната специалност за която кандидатстват от предклиника, клиника и държавен изпит. В случай, че има кандидати с еднакъв бал, като втори критерии ще се вземе средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация“ на МУ – София
Обявява

    Конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности, специалност „Обща медицина“ и по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.
    Документите за участие в конкурса се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15, ет.12, стая 7 и стая 8 от 10,00 ч. – 12, 00 ч. и от 13,00 ч. – 16,00 ч. , в срок от 05.01.2017 г. до 31.01.2017 г. вкл.

    Местата за специализация, обявени от МУ – София.  За да видите кликнете тук.

    Образец на заявление за кандидатстване. За да видите кликнете тук.

    Такса за участие в конкурса – 60 лв.
    Кандидатите имат право да участват в конкурса за повече от една специалност, за целта се попълват две заявления и се внасят две такси.
Класирането на кандидатите ще се извършва от комисия, определена със заповед на Ректора на МУ-София въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование, с изключение на специалностите по дентална медицина. За специалностите по дентална медицина класирането ще се извърши въз основа на бал, получен от сбора на оценките по съответната специалност, за която кандидатства  от предклиника, клиника и държавния изпит.