КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел „Следдипломно обучение и университетско
болнична координация“ на МУ – София

Обявява

Конкурс по документи съгласно чл.18 от Наредба № 1/22.01.2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности, специалност „Обща медицина“ и по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.

Документите за участие в конкурса се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет.12, стая 7 и стая 8 от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в срок  до 27.06.2017 год. включително

Такса за участие в конкурса – 60 лева

Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия, определена със заповед на Ректора на МУ-София въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование, с изключение на специалностите по дентална медицина. За специалностите по дентална медицина класирането ще се извърши въз основа на бал, получен от сбора на оценките по съответната специалност, за която кандидатства  от предклиника, клиника и държавния изпит. За специалността „Детска дентална медицина“ имат право да кандидатстват единствено лица назначени на безсрочен трудов договор по дентална медицина, детска дентална медицина към ФДМ, МУ-София.

Места за специализация обявени от МУ – София. За да видите кликнете тук.

Образец на молба за кандидатстване. За да видите кликнете тук.