EU Prize for Women Innovators 2018 - H2020-SWFS-2016-2017-35 EC - Horizon 2020

Начална дата: 05.09.2017;
Краен срок за подаване: 15.11.2017г,   17:00:00 ч.

Цели на схемата:
Въпреки че жените са все по-активни в научните изследвания, все още има твърде малко жени, които създават иновативни компании. Това представлява неизползван потенциал за Европа, която се нуждае от всички ресурси, за да остане конкурентоспособна и да намери решения на обществените предизвикателства. Наградите ще повишат осведомеността на обществото за потенциала, значението и приноса на жените-изследователи за развитието на предприемачеството и съответно ще насърчи предприемчивите жени да станат иноватори.
Това ще спомогне за постигането на целите на стратегията "Европа 2020".

Схемата представлява награди за жени иноватори.
-Първа награда 100 000 EUR

-Втора награда 50 000 EUR

-Трета награда 30 000 EUR

-Изгряващи иноватори 20 000 EUR

Критерии за участие:
1. Участникът трябва да е жена. За наградата за изгряващи иноватори се прилага правилото: Участникът трябва да бъде жена, родена след 1 януари 1987 г.
2. Участникът трябва да е постоянно пребиваващ в държава-членка на ЕС или страна, асоциирана към Хоризонт 2020.
3. Участникът трябва да е основател или съосновател на съществуваща и активна компания, която е била регистрирана преди 1 януари 2016 г.
4. Годишният оборот на дружеството да е най-малко 100 000 EUR през 2015 г. или 2016 г. (50 000 EUR за категория Изгряващи иноватори).
5. Участниците, които вече са получили награда от Европейският съюз или Евратом, не могат да получат втора награда за същите дейности.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-swfs-2016-2017-35.html