НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ!

УЧЕБЕН ОТДЕЛ ПРИ РЕКТОРАТА НА МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ УВЕДОМЯВА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ, ЧЕ  АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ 17.10.2017 г. РЕШИ:

Утвърждава следния формат на кандидат- студентските конкурсни изпити по биология и химия за уч. 2018/ 2019 г.:
БИОЛОГИЯ- Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Той включва писмена работа върху четири тематични единици: една от програмата за 8. клас, две от програмата за 9. клас и една от програмата за 10. клас, които са изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ и са представени в текст, идентичен с посочения в конспекта.
ХИМИЯ- Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Отпада теоретичния въпрос от изпита. Изпитът се състои от решаване на  ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: дават се лотарийно изтеглени четири тематични логически задачи, от които двете включват материал от обща и неорганична химия и другите две - съответно материал от органична химия.