> ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДАТИ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА КЮРИ – ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ПРОЦЕДУРИ 2017 - 2018Г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  ДАТИ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА КЮРИ – ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ПРОЦЕДУРИ 2017 - 2018Г.

По програмата има безвъзмездни средства за всеки един етап от изследователската кариера — от кандидати за докторска степен или до много опитни изследователи, с което се насърчава трансграничната, междусекторната и междудисциплинарната мобилност.

Съществуват четири основни типа действия по програма „Мария Склодовска-Кюри“:

  • Изследователски мрежи (ITN) : подкрепа за мрежи за иновативно обучение, в които се развиват нови изследователи.
  • Индивидуални стипендии (IF) : подкрепа за опитни изследователи, които осъществяват мобилност между държави, с възможност да работят извън академичните среди.
  • Обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) за международно и междусекторно сътрудничество.
  • Съфинансиране (COFUND) на регионални, национални и международни програми, финансиращи обучения в областта на научните изследвания или стипендии за мобилност от или между различни държави.

По-подробна информация относно допустимостта и условията за участие по посочените схеми  може да се намери на следния линк: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about_bg

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ:

ДЕЙСТВИЕ
БЮДЖЕТ
(МЛН ЕВРО)
НАЧАЛНА ДАТА НА ПОКАНАТА КРАЕН СРОК НА ПОКАНАТА
Изследователски мрежи (ITN) 442 12/10/2017 17/01/2018
Индивидуални стипендии (IF) 273 12/04/2018 12/09/2018
Обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) 80 22/11/2017 21/03/2018
Съфинансиране (COFUND) на регионални, национални и международни програми 80 12/04/2018 27/09/2018

Информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на следния адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html