> ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС Н2020-MSCA-RISE-2018

На 06.03.2018г в залата на ИЕЕС-БАН беше организирано обучение от националните контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри и дирекция „Наука“, МОН.

Предмет на обучението беше подготовката на успешен проект по схемата за обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) за международно и междусекторно сътрудничество от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

С материалите от обучението и презентациите на лекторите може да се запознаете на следния адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=27