Текуща кампания

УКАЗАНИЯ

 

 

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

На основание чл.21, ал.2 от Закона за висше образование  и решение на Академичния съвет от 06.06.2017 г. Медицински университет – София обявява:

Прием на студенти срещу заплащане по специалностите от професионално направление – Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве и Здравни грижи за учебната 2017/2018 година.

Кандидатите трябва да са лица, положили успешно съответните приемни изпити в МУ-София и участвали в класирането, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на МС № 236/27.04.2017 година.

Таксите за платено обучение на студентите за учебната 2017/2018 са както следва:

Специалност

 

Медицина

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Дентална медицина

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Фармация

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Управление на здравни грижи-бакалавър

2363,20 лв.(1663,20лв.+700,00лв.)

Управление на здравни грижи-магистър

2463,20 лв.(1663,20лв.+800,00лв.)

Обществено здраве и здравен мениджмънт - бакалавър

2363,20 лв.(1663,20лв.+700,00лв.)

Обществено здраве и здравен мениджмънт - магистър

2463,20 лв.(1663,20лв.+800,00лв.)

Медицинска сестра

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Акушерка

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Специалностите в МК „Й.Филаретова” - София

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Места:

Специалност

Брой

Медицина

20

Дентална медицина

5 мъже +5 жени

Фармация

30

Здравни грижи

 

ФОЗ – Медицинска сестра

10

ФОЗ - Акушерка

5

ОЗЗМ - бакалавър

5

ОЗЗМ - магистър

5

УЗГ - бакалавър

5

УЗГ - магистър

5

Медицински колеж - София

 

медицински лаборант

4

рентгенов лаборант

5

зъботехник

10

рехабилитатор

8

помощник фармацевт

6

инспектор по обществено здраве

3

медицинска козметика

4

Срокове:

  • подаване на заявление по образец /на място/ – 07.08.2017 г. – 17.08.2017 г.

Заявленията ще се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул.”Акад.Иван Евст.Гешов” № 15, Ректорат, отдел „Учебен” ХІІ етаж, стая № 14, от 9:00 до 12:00  и от 13:00 до 15:30 часа.

  • такса за подаване и обработване на документи – 70 лв.

 

За информация – отдел „Учебен”:

тел: 9152 148

Информационни материали: 

Бал и класиране

Rating of enrolled students at MU-Sofia, citizens of EU and EEA for the academic year 2017/2018

Класиране в специалност фармация

Класиране на български студенти за обучение срещу заплащане на основание чл.21 ал.2 от ЗВО в МУ-София

Трето класиране по специалностите медицина, дентална медицина и фармация на кандидат-студентите в МУ-София 2017 г.

Състезателни изпити

Кандидат-студентски изпити 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

Подаването на документи за участие в кандидат-студентските изпити по биология на 04.07.2017 г. и химия на 11.07.2017 г. се извършва от 19.06.2017 г. до 12:00 ч. на 30.06.2017 г.

Документите се подават в Национален център по общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15.

Работно време – всеки работен ден
от 8.30 до 16.00 ч. 

Събота
от 9.00 до 14.00 ч.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВЕН КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

1. Такса за участие в  един редовен кандидат-студентски изпит - 70 лв.

2. Такса за участие в два редовни кандидат-студентски изпити - 100 лв.

3. Такса за приемане на документи и участие в класиране от кандидат-студентите, които няма да полагат изпити по биология и химия - 30 лв.

Таксите се заплащат при подаването на документите в Зала № 2 , I етаж на Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов, № 15.


Кандидат- студентите, явили се на предварителни изпити, могат да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли 2017 г.

При образуването на състезателния бал се вземат по- високите оценки, получени от предварителния и редовния кандидат-студентски изпит по биология и химия!
Дати за провеждане на конкурсните изпити на редовната сесия в Медицински университет – София:

Биология:     04.07.2017 г.
Химия:          11.07.2017 г.

Учебен отдел на Ректората на МУ- София разполага с „Програми и конспект по биология и химия“ и „ Сборник задачи за кандидат-студентски изпит по химия“ за 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ!

УЧЕБЕН ОТДЕЛ ПРИ РЕКТОРАТА НА МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ УВЕДОМЯВА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ, ЧЕ  АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ 17.10.2017 г. РЕШИ:

Утвърждава следния формат на кандидат- студентските конкурсни изпити по биология и химия за уч. 2018/ 2019 г.:
БИОЛОГИЯ- Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Той включва писмена работа върху четири тематични единици: една от програмата за 8. клас, две от програмата за 9. клас и една от програмата за 10. клас, които са изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ и са представени в текст, идентичен с посочения в конспекта.
ХИМИЯ- Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Отпада теоретичния въпрос от изпита. Изпитът се състои от решаване на  ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: дават се лотарийно изтеглени четири тематични логически задачи, от които двете включват материал от обща и неорганична химия и другите две - съответно материал от органична химия.

  

Предварителни кандидат-студентски изпити 2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ !

Медицински университет – София уведомява всички кандидат-студенти, че ще проведе предварителни кандидат-студентски изпити за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, както следва:
Биология      на 17.03.2018 г. / събота /
Химия     на 31.03.2018 г. / събота /    

Срок за подаване на документи:
от 19.02.2018 г. до 14.03.2018 г.

Необходими документи:
1. Заявление/ по образец/ ТУК
2. Лична карта или копие от лична карта
3. Такса за подаване и обработване на документи:
        За един изпит     70 лв.
        За два изпита    100 лв.
Таксите се заплащат при подаването на документите в касата на МУ- Ректорат.

Документи се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, Медицински университет- София, Ректорат, Отдел Учебен – ХІІ етаж.
Работно време:  
Всеки работен ден
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и
от 13.00 ч. до 15.30 ч.

Дати за провеждане на редовните конкурсни изпити в Медицински университет – София:

Биология:     01.07.2018 г. / неделя /
Химия:    08.07.2018 г. / неделя /

При образуването на състезателния бал се вземат по- високите оценки, получени от предварителния или редовния кандидат-студентски изпит по биология и химия!

 

Информационни материали: 

Резултати от състезателни изпити

Резултати от предварителен изпит по химия проведен на 02.04.2017 г.

Резултати  от  предварителен изпит по  химия проведен на 02.04.2017 г. ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Химия    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 12.04.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад ИВАН ГЕШОВ” №15 на I етаж  ЗАЛА 3   
от 10.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.  

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Резултати от изпит по биология, проведен на 04.07.2017 г.

Резултати от изпит по биология, проведен на 04.07.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Биология    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 13.07.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад Иван Гешов” №15 на I етаж  ЗАЛА 3  

от 9.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Информационни материали: 

Резултати от изпит по химия, проведен на 11.07.2017 г.

Резултати от изпит по химия, проведен на 11.07.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Химия    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 18.07.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад Иван Гешов” №15 на I етаж  ЗАЛА 3  

от 9.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Информационни материали: 

Резултати от предварителен изпит по биология, проведен на 29.04.2017 г.

 Резултати от предварителен изпит по биология, проведен на 29.04.2017 г. ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с Член № 23 от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по Биология ЛИЧНО  / с документ за самоличност/ на 11.05.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”аКАД иВАН ГЕШОВ” №15 на I етаж  ЗАЛА 3

от 10.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.