Текуща кампания

УКАЗАНИЯ

 

 

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

На основание чл.21, ал.2 от Закона за висше образование  и решение на Академичния съвет от 06.06.2017 г. Медицински университет – София обявява:

Прием на студенти срещу заплащане по специалностите от професионално направление – Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве и Здравни грижи за учебната 2017/2018 година.

Кандидатите трябва да са лица, положили успешно съответните приемни изпити в МУ-София и участвали в класирането, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на МС № 236/27.04.2017 година.

Таксите за платено обучение на студентите за учебната 2017/2018 са както следва:

Специалност

 

Медицина

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Дентална медицина

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Фармация

6790,50 лв.(5890,50лв.+900,00лв.)

Управление на здравни грижи-бакалавър

2363,20 лв.(1663,20лв.+700,00лв.)

Управление на здравни грижи-магистър

2463,20 лв.(1663,20лв.+800,00лв.)

Обществено здраве и здравен мениджмънт - бакалавър

2363,20 лв.(1663,20лв.+700,00лв.)

Обществено здраве и здравен мениджмънт - магистър

2463,20 лв.(1663,20лв.+800,00лв.)

Медицинска сестра

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Акушерка

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Специалностите в МК „Й.Филаретова” - София

4165,00 лв.(3465,00лв.+700,00лв.)

Места:

Специалност

Брой

Медицина

20

Дентална медицина

5 мъже +5 жени

Фармация

30

Здравни грижи

 

ФОЗ – Медицинска сестра

10

ФОЗ - Акушерка

5

ОЗЗМ - бакалавър

5

ОЗЗМ - магистър

5

УЗГ - бакалавър

5

УЗГ - магистър

5

Медицински колеж - София

 

медицински лаборант

4

рентгенов лаборант

5

зъботехник

10

рехабилитатор

8

помощник фармацевт

6

инспектор по обществено здраве

3

медицинска козметика

4

Срокове:

  • подаване на заявление по образец /на място/ – 07.08.2017 г. – 17.08.2017 г.

Заявленията ще се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул.”Акад.Иван Евст.Гешов” № 15, Ректорат, отдел „Учебен” ХІІ етаж, стая № 14, от 9:00 до 12:00  и от 13:00 до 15:30 часа.

  • такса за подаване и обработване на документи – 70 лв.

 

За информация – отдел „Учебен”:

тел: 9152 148

Информационни материали: 

Бал и класиране

Rating of enrolled students at MU-Sofia, citizens of EU and EEA for the academic year 2017/2018

Класиране в специалност фармация

Класиране на български студенти за обучение срещу заплащане на основание чл.21 ал.2 от ЗВО в МУ-София

Трето класиране по специалностите медицина, дентална медицина и фармация на кандидат-студентите в МУ-София 2017 г.

Състезателни изпити

Кандидат-студентски изпити 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

Подаването на документи за участие в кандидат-студентските изпити по биология на 04.07.2017 г. и химия на 11.07.2017 г. се извършва от 19.06.2017 г. до 12:00 ч. на 30.06.2017 г.

Документите се подават в Национален център по общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15.

Работно време – всеки работен ден
от 8.30 до 16.00 ч. 

Събота
от 9.00 до 14.00 ч.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВЕН КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

1. Такса за участие в  един редовен кандидат-студентски изпит - 70 лв.

2. Такса за участие в два редовни кандидат-студентски изпити - 100 лв.

3. Такса за приемане на документи и участие в класиране от кандидат-студентите, които няма да полагат изпити по биология и химия - 30 лв.

Таксите се заплащат при подаването на документите в Зала № 2 , I етаж на Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов, № 15.


Кандидат- студентите, явили се на предварителни изпити, могат да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли 2017 г.

При образуването на състезателния бал се вземат по- високите оценки, получени от предварителния и редовния кандидат-студентски изпит по биология и химия!
Дати за провеждане на конкурсните изпити на редовната сесия в Медицински университет – София:

Биология:     04.07.2017 г.
Химия:          11.07.2017 г.

Учебен отдел на Ректората на МУ- София разполага с „Програми и конспект по биология и химия“ и „ Сборник задачи за кандидат-студентски изпит по химия“ за 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ!

УЧЕБЕН ОТДЕЛ ПРИ РЕКТОРАТА НА МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ УВЕДОМЯВА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ, ЧЕ  АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ 17.10.2017 г. РЕШИ:

Утвърждава следния формат на кандидат- студентските конкурсни изпити по биология и химия за уч. 2018/ 2019 г.:
БИОЛОГИЯ- Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Той включва писмена работа върху четири тематични единици: една от програмата за 8. клас, две от програмата за 9. клас и една от програмата за 10. клас, които са изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ и са представени в текст, идентичен с посочения в конспекта.
ХИМИЯ- Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Отпада теоретичния въпрос от изпита. Изпитът се състои от решаване на  ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: дават се лотарийно изтеглени четири тематични логически задачи, от които двете включват материал от обща и неорганична химия и другите две - съответно материал от органична химия.

  

Резултати от състезателни изпити

Резултати от предварителен изпит по химия проведен на 02.04.2017 г.

Резултати  от  предварителен изпит по  химия проведен на 02.04.2017 г. ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Химия    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 12.04.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад ИВАН ГЕШОВ” №15 на I етаж  ЗАЛА 3   
от 10.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.  

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Резултати от изпит по биология, проведен на 04.07.2017 г.

Резултати от изпит по биология, проведен на 04.07.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Биология    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 13.07.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад Иван Гешов” №15 на I етаж  ЗАЛА 3  

от 9.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Информационни материали: 

Резултати от изпит по химия, проведен на 11.07.2017 г.

Резултати от изпит по химия, проведен на 11.07.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с Член № 23  от Правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по   Химия    ЛИЧНО     / с документ за самоличност/ на 18.07.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”Акад Иван Гешов” №15 на I етаж  ЗАЛА 3  

от 9.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Информационни материали: 

Резултати от предварителен изпит по биология, проведен на 29.04.2017 г.

 Резултати от предварителен изпит по биология, проведен на 29.04.2017 г. ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с Член № 23 от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2017/2018 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмената си работа от конкурсния изпит по Биология ЛИЧНО  / с документ за самоличност/ на 11.05.2017 в сградата на НЦОЗА - бул. ”аКАД иВАН ГЕШОВ” №15 на I етаж  ЗАЛА 3

от 10.00ч. до 12.00ч.  и  от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.