Прием на чужденци

Медицински университет-София няма да сключва договори за набиране на студенти за учебната 2017/ 2018 година. Медицински университет-София не е упълномощавал никого да го представлява. Няма официално упълномощени представители на МУ-София.

 

Прием на чуждестранни граждани за обучение в Медицински университет-София

Документи за следване или прехвърляне в МУ-София изпратени по факс, по мейл или по поща не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия!

Изискващите се по-долу документи се отнасят за всички чуждестранни граждани.
Допълнителна информация за необходимите документи за граждани на страни членки на ЕС и ЕИП се получава на телефон +359 2 9152 164, +359 2 9152 149 и +359 2 9152 123.

В Медицински университет-София (МУ-София) чуждестранни граждани се приемат в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България , ако са завършили средно образование, даващо им право да кандидатстват във висшите училища на страната, където са завършили средното си образование и ако в дипломата си за завършено средно образование имат оценка не по-малка от добър 4 по биология и химия.

Подготвителна учебна година за български и за английски език се провежда в Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ЦЕОФВС) на МУ-София. Подготвителната учебна година  включва езиково обучение по български и английски език и обучение по биология, химия, анатомия и физиология само за нуждите на езиковото обучение.

Чуждестранни граждани с познания по български или английски език полагат тестов изпит в ЦЕОФВС за определяне нивото на владеене на езика.

Подготвяне на документите:

Всички документи при представянето им в Медицински университет-София (МУ-София) трябва да бъдат легализирани и задължително преведени на български език, а преводът им на български език трябва да е извършен и заверен от българското дипломатическо или консулско представителство в страната, от която са издадени документите. При документ легализиран с оригинален апостил издаден от страна по Хагската конвенция или документ, легализиран с печат на Министерството на външните работи, издаден от страна, с която Р България има договор за правна помощ, преводът на български език и заверката му могат да бъдат извършени от българското посолство (консулство) в страната, от която е издаден документът или от консулската служба  на Министерството на външните работи (МВнР) в Р България. МВнР на Република България не заверява преводи на български език извършени в други страни. Когато документите не могат да бъдат снабдени с оригинален апостил, но са легализирани с печат на Министерството на външните работи на страна, с която Р България има договор за „правна помощ”, издаденият от такава страна документ се признава от българските институции и се нуждае само от превод на български език и заверка на превода.
Във всички други случаи издаденият в чужда държава документ се удостоверява (легализира) съгласно общоприетата практика, според която се изисква документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата го държава, а щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен (легализиран) от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Необходими документи:

1. Регистрационен формуляр (изтегля се от сайта на МУ-София във вариант на български и на английски език);
2. Копие от дипломата за средно образование. Копието трябва да e с оригинален апостил от страна по Хагската Конвенция или да са с печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за „правна помощ”. Апостилът или печатът трябва да са поставени от страната, от която е издадена дипломата. Копието с оригинален апостил или с печат на съответното Министерство на външните работи трябва да бъде преведено на български език, а преводът трябва да бъде заверен от българското посолство (консулство) в страната, от която е издадена дипломата. В този случай преводът на български език и заверката на превода могат да бъдат извършени и от консулската служба на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато копието на дипломата за средно образование e издаденo от държава, която не е страна по Хагската конвенция и с тази държава България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация, за превод на български език  и за заверка на превода на български език. 
3. Документ издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във всички степени във висшите училища в страната (изписва се името на страната), в която е придобито средното образование, с поставен оригинален апостил от страна по Хагската Конвенция или с поставен печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за „правна помощ”. Този документ трябва да бъде преведен на български език, а преводът му трябва да бъде заверен от българското посолство (консулство) в страната, от която е издаден документът.  Преводът на български език и заверката му могат да бъдат извършени и от консулската служба на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато документът е издаден от страна, която не е страна по Хагската конвенция и с тази страна България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация и за заверка на превода на български език. 
4. Фотокопие от паспорта (личната карта) със снимката и паспортните данни;
5. Медицинско свидетелство издадено в едномесечен срок преди дата на  кандидатстването, преведено на български език. Преводът на български език трябва да е заверен от българското посолство (консулство)  в страната, от която е издадено свидетелството. Когато медицинското свидетелство е снабдено с оригинален апостил от страна по Хагската конвенция или има печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за правна помощ, преводът на свидетелството на български език и заверката му могат да бъдат извършени от българското консулство в страната, където е издадено медицинското свидетелство или от консулската служба  на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато медицинското свидетелство е издадено от страна, която не е страна по Хагската конвенция и с тази страна България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация и за заверка на превода на български език.
6. Четири (4) снимки.
7. Декларация с български и английски текст за достоверността на представените документи, подписана саморъчно от кандидата (изтегля се от сайта на МУ-София).

Документите за граждани от ЕС и ЕИП и от трети страни се подават лично или чрез упълномощен представител, с пълномощно преведено на български език и заверено по съответния ред.

Лицата, които се прехвърлят от други Медицински Университети, освен посочените по-горе документи трябва да представят и Академична справка, издадена от съответния университет, която  трябва да съдържа хорариума по изучаваните дисциплини, резултатите от положените изпити и придобитите кредити. Академична справка  снабдена с апостил от страна по Хагската конвенция или с печат на Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за правна помощ трябва да е преведена на български език. Преводът на български език и заверката могат да бъдат извършени от българското посолство (консулство)  в страната, от която е издадена Академичната справка или от консулската служба  на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато Академичната справка е издадена от страна, която не е страна по Хагската конвенция и с тази страна България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация и за заверка на превода на български език.

Учебни такси за обучение в МУ - София за една академична година:

За обучение в ЦЕОФВС в пълен курс на български език – 3 700 евро.
За обучение в ЦЕОФВС в пълен курс на английски език – 4 800 евро.
За обучение по Медицина и Дентална медицина на български език – 7 000 евро.
За обучение по Медицина и Дентална медицина на английски език – 8 000 евро.
За обучение по Фармация на български език – 5 000 евро.
За обучение по Фармация на английски език – 6 000 евро.
За обучение за ОКС „Бакалавър” на български език – 3 000 евро.
За обучение за ОКС „Бакалавър” на английски език – 4 000 евро.
За обучение в Медицински колеж за „Професионален бакалавър” – 3000 евро.


ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ
ЗА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

1. За всички чуждестранни кандидати за студенти, ЦЕОФВС при МУ-София провежда подготвителен курс по биология, химия и английски език в рамките на 5 дни по 4 учебни часа на предмет на ден от 21.08.2017г. до 25.08.2017 г.
2. Подаването на документите става лично или чрез упълномощен представител, с преведено на български език пълномощно, заверено по съответния ред.
3. Приемането на документи на чуждестранни граждани от ЕС и ЕИП, които кандидатстват за студенти в МУ-София се извършва както следва:
     3.1. от 01.06.2017 г. до 18.08.2017 г.
     3.2. те могат да преминат подготвителен курс и да се явят на първата изпитна сесия на 26.08.2017г. или да се явят директно на комбиниран изпит на 26.08.2017г. без да са преминали подготвителен курс;
4. Приемането на документи на чуждестранни граждани от трети страни (които не са членки на ЕС и ЕИП) се извършва както следва:
     4.1. от 01.06.2017 г. до 18.08.2017 г.,
     4.2. тези от тях, които започват обучението си от първи курс и които имат издадено Удостоверение от МОН и са получили виза „D” могат да преминат подготвителен курс и да се явят на първата изпитна сесия на 26.08.2017г. или да се явят директно на комбиниран изпит на 26.08.2017г. без да са преминали подготвителен курс;
5. Чуждестранните граждани от трети страни, които са подали документи след 01.09.2017 г., но са получили Удостоверение от МОН и виза „D” и са пристигнали в страната до 30.09.2017 г. могат да се явят на допълнителен комбиниран изпит, при група от не по-малко от 12 души, ако има определена дата за допълнителен комбиниран изпит.
6. Чуждестранните граждани от трети страни, които са подали документи след 01.09.2017 г., но не са получили Удостоверение от МОН и виза „D” и не са пристигнали в страната до 30.09.2017 г., записват подготвителна учебна година в ЦЕОФВС.
7. Всички документите се подават в отдел „Учебен” на Ректората на МУ-София, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, в НЦОЗА(бивш център по Хигиена), ет. 12, ст. 12 и 15.
8. Подаването на документи става всеки работен ден от 9,00 до 12,00 часа и от 13,00 часа до 15,30 часа.
9. Чуждестранните кандидати за студенти в МУ-София, които не преминават подготвителен курс, но чиито документи са одобрени, получават учебно помагало за самоподготовка за комбинирания приемен изпит.
10. След приемане на документите кандидатите полагат комбиниран приемен изпит по английски език, биология и химия с времетраене от 2 астрономически часа.
11. Комбинираните приемни изпити се провеждат както следва:
     11.1. първа изпитна сесия – на 26.08.2017 г. (събота);
     11.2. обявяване на резултатите от първата изпитна сесия – на 30.08.2017 г.;
12. Чуждестранните кандидати, които са подали документите си между 18.08.2017 г и 08.09.2017 г. могат да се явявт на:
     12.1. втора изпитна сесия – на 09.09.2017 г. (събота);
     12.2. обявяване на резултатите от втората изпитна сесия – на 11.09.2017 г.
     12.3. обявяване на общото класиране на кандидатите явили се на комбинирания приемен изпит – 12.09.2017 г.
13. Комбинираният приемен изпит се счита за успешно положен само тогава, когато и по трите предмета (английски език, биология и химия) изпита е преминат успешно. Във всички други случаи изпита не се зачита за успешно положен.
14. Неуспешно положилите комбинирания приемен изпит, както и неуспелите да се класират кандидати, записват подготвителна учебна година в ЦЕОФВС.
15. Начало на учебната година за студентите, които се обучават на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация започва от 16.10.2017 г.
16. Чужди граждани, които кандидатстват за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София и владеят писмено и говоримо български език, полагат комбиниран изпит по български език и устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се” на 09.09.2017 г. Начало на учебната година – 11.09.2017 г.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТУДЕНТИ
В МУ-СОФИЯ ОТ ДРУГИ ВИСШИ МЕДИЦИНСКИ
УЧИЛИЩА ОТ СТРАНАТА И ОТ ЧУЖБИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

17. Всички необходими документи за прехвърляне заедно с Академичните справки се подават в отдел „Учебен” на Ректората на МУ-София, намиращ се в НЦОЗА (бивш център по Хигиена), бул. Акад. Ив. Евст. Гешов № 15, етаж 12, ст. 12 и 15 в срок до 18.08.2017 г.
18. Академичните справки се подават заедно с другите документи за прехвърляне. След подаване на документите за прехвърляне допълнително представяне на Академични справки не се допуска. Допълнително представени справки не се приемат и не се разглеждат.
19. Всички подадени документи и академични справки се изпращат по опис с придружително писмо до съответните Декани на факултети за становище и определяне на курса, в който може да бъде приет съответния прехвърлящ се студент.
20. При положително становище от Декана на съответния факултет и определен курс на приемане:
     20.1. ако кандидатите, прехвърлящи се в МУ-София от Медицински университет от страната имат запазени студентски права, до началото на учебната година, отдел „Учебен” на Ректората издава заповед за записване на прехвърлящият се студент в определения от Декана на съответния факултет курс.
     20.2. ако кандидатите, прехвърлящи се в МУ-София от Медицински университет от страната са със загубени студентски права, задължително се записват за участие в комбинирания изпит на 26.08.2017 г. или на 09.09.2017 г. При желание те могат да изкарат 5 дневния подготвителен курс по биология и химия, който се провежда от 21.08.2017 г. до 25.08.2017 г.
     20.2.1. При успешно положен комбиниран изпит, до началото на учебната година от отдел „Учебен” на Ректората при МУ-София се издава заповед за записване в определения от Декана на съответния факултет курс.
21. Кандидатите, които се прехвърлят в МУ-София от Медицински университет от чужбина, задължително се записват за участие в комбинирания изпит на 26.08.2017 г. или на 09.09.2017 г. При желание те могат да се включват в 5 дневен подготвителен курс по биология и химия, който се провежда от 21.08.2017 г. до 25.08.2017 г.
     21.1. При успешно положен комбиниран изпит до началото на учебната година от отдел „Учебен” на Ректората при МУ-София се издава заповед за записване в определения от Декана на съответния факултет курс.
22. След началото на учебната година не се приемат и не се разглеждат документи за прехвърляне и не се извършва прехвърляне на студенти от други висши медицински училища от страната и чужбина.

ЦЕНИ И ТАКСИ

23. При подаване на документите чуждестранните студенти заплащат следните такси:
     23.1. За подаване на документи и получаване на учебно помагало за самоподготовка за комбинирания приемен изпит, се заплаща в касата на Ректората на МУ-София такса от 80 (осемдесет) лева.
     23.2. За подготвителен курс от 40 учебни часа по биология и химия в касата на Ректората на МУ-София се заплащат по 300 (триста) лева на предмет или общо 600 (шестстотин) лева за подготвителния курс.
     23.3. За полагане на комбиниран приемен изпит по биология, химия и английски език в касата на ЦЕОФВС се внася такса в размер на 400 (четиристотин) лева.

НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

24. Медицински университет-София няма да сключва договори за набиране на студенти за учебната 2017/ 2018 година. Медицински университет-София не е упълномощавал никого да го представлява. Няма официално упълномощени представители на МУ-София.


За да свалите "Декларация" натиснете ТУК

Download "Declaration" click HERE

За да свалите "Регистрационен формуляр"- български натиснете ТУК

Download Registration form - Bulgarian language click HERE

За да свалите "Регистрационен формуляр"- английски натиснете ТУК

Download Registration form - English language  click HERE