Прием на чужденци

Медицински университет-София няма да сключва договори за набиране на студенти за учебната 2018/ 2019 година. Медицински университет-София не е упълномощавал никого да го представлява. Няма официално упълномощени представители на МУ-София.

 

Прием на чуждестранни граждани за обучение в Медицински университет-София

Документи за следване или прехвърляне в МУ-София изпратени по факс, по мейл или по поща не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия!

Изискващите се по-долу документи се отнасят за всички чуждестранни граждани.
Допълнителна информация за необходимите документи за граждани на страни членки на ЕС и ЕИП се получава на телефон +359 2 9152 164, +359 2 9152 149 и +359 2 9152 123.

В Медицински университет-София (МУ-София) чуждестранни граждани се приемат в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България , ако са завършили средно образование, даващо им право да кандидатстват във висшите училища на страната, където са завършили средното си образование и ако в дипломата си за завършено средно образование имат оценка не по-малка от добър 4 по биология и химия.

Подготвителна учебна година за български и за английски език се провежда в Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ЦЕОФВС) на МУ-София. Подготвителната учебна година  включва езиково обучение по български и английски език и обучение по биология, химия, анатомия и физиология само за нуждите на езиковото обучение.

Чуждестранни граждани с познания по български или английски език полагат тестов изпит в ЦЕОФВС за определяне нивото на владеене на езика.

Подготвяне на документите:

Всички документи при представянето им в Медицински университет-София (МУ-София) трябва да бъдат легализирани и задължително преведени на български език, а преводът им на български език трябва да е извършен и заверен от българското дипломатическо или консулско представителство в страната, от която са издадени документите. При документ легализиран с оригинален апостил издаден от страна по Хагската конвенция или документ, легализиран с печат на Министерството на външните работи, издаден от страна, с която Р България има договор за правна помощ, преводът на български език и заверката му могат да бъдат извършени от българското посолство (консулство) в страната, от която е издаден документът или от консулската служба  на Министерството на външните работи (МВнР) в Р България. МВнР на Република България не заверява преводи на български език извършени в други страни. Когато документите не могат да бъдат снабдени с оригинален апостил, но са легализирани с печат на Министерството на външните работи на страна, с която Р България има договор за „правна помощ”, издаденият от такава страна документ се признава от българските институции и се нуждае само от превод на български език и заверка на превода.
Във всички други случаи издаденият в чужда държава документ се удостоверява (легализира) съгласно общоприетата практика, според която се изисква документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата го държава, а щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен (легализиран) от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Необходими документи:

1. Регистрационен формуляр (изтегля се от сайта на МУ-София във вариант на български и на английски език);
2. Копие от дипломата за средно образование. Копието трябва да e с оригинален апостил от страна по Хагската Конвенция или да са с печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за „правна помощ”. Апостилът или печатът трябва да са поставени от страната, от която е издадена дипломата. Копието с оригинален апостил или с печат на съответното Министерство на външните работи трябва да бъде преведено на български език, а преводът трябва да бъде заверен от българското посолство (консулство) в страната, от която е издадена дипломата. В този случай преводът на български език и заверката на превода могат да бъдат извършени и от консулската служба на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато копието на дипломата за средно образование e издаденo от държава, която не е страна по Хагската конвенция и с тази държава България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация, за превод на български език  и за заверка на превода на български език. 
3. Документ издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във всички степени във висшите училища в страната (изписва се името на страната), в която е придобито средното образование, с поставен оригинален апостил от страна по Хагската Конвенция или с поставен печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за „правна помощ”. Този документ трябва да бъде преведен на български език, а преводът му трябва да бъде заверен от българското посолство (консулство) в страната, от която е издаден документът.  Преводът на български език и заверката му могат да бъдат извършени и от консулската служба на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато документът е издаден от страна, която не е страна по Хагската конвенция и с тази страна България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация и за заверка на превода на български език. 
4. Фотокопие от паспорта (личната карта) със снимката и паспортните данни;
5. Медицинско свидетелство издадено в едномесечен срок преди дата на  кандидатстването, преведено на български език. Преводът на български език трябва да е заверен от българското посолство (консулство)  в страната, от която е издадено свидетелството. Когато медицинското свидетелство е снабдено с оригинален апостил от страна по Хагската конвенция или има печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за правна помощ, преводът на свидетелството на български език и заверката му могат да бъдат извършени от българското консулство в страната, където е издадено медицинското свидетелство или от консулската служба  на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато медицинското свидетелство е издадено от страна, която не е страна по Хагската конвенция и с тази страна България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация и за заверка на превода на български език.
6. Четири (4) снимки.
7. Декларация с български и английски текст за достоверността на представените документи, подписана саморъчно от кандидата (изтегля се от сайта на МУ-София).

Документите за граждани от ЕС и ЕИП и от трети страни се подават лично или чрез упълномощен представител, с пълномощно преведено на български език и заверено по съответния ред.

Лицата, които се прехвърлят от други Медицински Университети, освен посочените по-горе документи трябва да представят и Академична справка, издадена от съответния университет, която  трябва да съдържа хорариума по изучаваните дисциплини, резултатите от положените изпити и придобитите кредити. Академична справка  снабдена с апостил от страна по Хагската конвенция или с печат на Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за правна помощ трябва да е преведена на български език. Преводът на български език и заверката могат да бъдат извършени от българското посолство (консулство)  в страната, от която е издадена Академичната справка или от консулската служба  на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България. Когато Академичната справка е издадена от страна, която не е страна по Хагската конвенция и с тази страна България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация и за заверка на превода на български език.

Учебни такси за обучение в МУ - София за една академична година:

За обучение в ЦЕОФВС в пълен курс на български език – 3 700 евро.
За обучение в ЦЕОФВС в пълен курс на английски език – 4 800 евро.
За обучение по Медицина и Дентална медицина на български език – 7 000 евро.
За обучение по Медицина и Дентална медицина на английски език – 8 000 евро.
За обучение по Фармация на български език – 5 000 евро.
За обучение по Фармация на английски език – 6 000 евро.
За обучение за ОКС „Бакалавър” на български език – 3 000 евро.
За обучение за ОКС „Бакалавър” на английски език – 4 000 евро.
За обучение в Медицински колеж за „Професионален бакалавър” – 3000 евро.


ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ
ЗА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

Кандидатите, които се обучават в подготвителна учебна година в Центъра по езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ЦЕОФВС) полагат изпити по биология и химия на английски език и изпит по английски език, след което получават Свидетелство за завършен подготвителен курс. С оценките от Свидетелството за завършен подготвителен курс те могат да участват в класирането за желаната от тях специалност (Медицина, Дентална медицина или Фармация), като за целта подават документите си в отдел "Учебен" на Ректората на МУ-София в определения за всички кандидати срок. При желание на завършилите подготвителния курс, които имат недостатъчен бал, имат право да заявят отново участие в приемните изпити на определената в правилата дата (през 2018 г.), като учасват в класирането с по-високия състезателн бал.
Изпитите на английски език, които се провеждат в ЦЕОФВС при завършване на подготвителната учебна година са равнозначни (еквивалентни) на провежданите през лятото приемни изпити по биологи и химия на английски език и на изпита по английски език. Тези изпити са съобразени с публикуваните тестове в Учебното помагало за подготовка за приемните изпити за учебната 2018/2019 г.

I. Приемът на документи на чужди граждани от държави-членки на ЕС и ЕИП се извършва от 16.07.2018 г. до 06.09.2018 г. от служителите на Отдел "Учебен" при Ректората на МУ-София.

1. За кандидатите, подали документи до 16.08.2018 г. - провеждането на първия подготвителен курс по биология и химия на английски език от преподавателите по биология от МФ и по химия от ФФ - 5 дни по 4 учебни часа на предмет, ще се състои от 20.08.2018 г. до 24.08.2018 г.
Конкурсните изпити по биология, химия на английски език и по английски език ще се проведат на 25.08.2018 г. (събота).
Резултатите от конкурските изпити ще се обявят на 29.08.2018 г.

2. За кандидати, които допълнително са подали документи - провеждането на втори подготвителен курс по биология и химия на английски език - 5 дни по 4 учебни часа на ден на предмет ще се състои от 03.09.2018 г. до 07.09.2018 г. Крайната дата за приемане на документи в Отдел "Учебен" на желаещите да се включат във втория подготвителен курс е до 15:30 часа на 31.08.2018 г.
Втората дата за провеждане на конкурсните изпити по биология, химия на английски език и по английски език е 08.09.2018 г. (събота).
Резултатите от втората дата на конкурските изпити ще се обявят на 11.09.2018 г.
Забележка: При положение, че един от предметите от конкурсния изпит не е положен успешно, приемният изпит се счита за неиздържан.
Резултатите от писмените работи на конкурсите изпити са окончателни и не подлежат на преоценка!

3. Класирането от проведените приемни изпити ще бъде обявено на 12.09.2018 г.

Класирането на кандидатите се извършва на база на сумирана оценка от трите предмета на приемния изпит и на основание решение на Академичния съвет по предварително подадени бройки по чл. 21, ал. 2 от ЗВО от Деканите на Медицински факултет, Факултет по дентална медицина и Фармацевтичен факултет.

4. Изготвяне от служителите на отдел "Учебен" на заповедите за записване на приетите студенти ще се извърши до 28.09.2018 г.

5. Записването на приетите студенти по факултети ще се извършва до 12.10.2018 г.

6. Начало на учебната година за студентите, които се обучават на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация е на 15.10.2018 г.

7. Чужди граждани, които кандидатстват за специалностите в Медицински колеж "Й. Филаретова" - София и владеят писмено и говоримо български език, полагат на 08.09.2018 г. комбиниран изпит по български език, както и устен изпит с писмена част върху "Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се". Началото на учебната година за тези студенти е на 10.09.2018 г.

8. Кандидатите, които не са се класирали поради неуспешно положен изпит могат да се запишат за подготвителна учебна година в ЦЕОФВС на английски или на български език.

II. Приемът на документи на чужди граждани от трети страни се извършва от 04.06.2018 г. до 28.09.2018 г. от служителите на Отдел "Учебен" при Ректората на МУ-София.

1. Документите на гражданите от трети страни се приемат от отдел "Учебен", обработват се, изпращат се в МОН и след получаване на Удостоверение за издаване на Виза тип D, кандидатът се уведомява от отдел "Учебен", че е одобрен от МОН, след което започва процедурата по издаване на Визата.

2. Кандидатите подали документи след 03.09.2018 г., след получено Удостоверение от МОН и издадена Виза D, се записват за подготвителна учебна година в ЦЕОФВС за обучение на английскиски или български език в зависимост от желанието им.

3. Кандидатите, които желаят да започнат обучението си от 1-ви курс и са получили Виза D до 31.08.2018 г. вкл. могат да се включат в подготвителните курсове по биология и химия на английски език, организирани за граждани от държави-членки на ЕС и ЕИП и да положат съответния конкурсен изпит на определените дати.

4. Допълнителен конкурсен изпит по биология и химия на английски език и по английски език, ще се проведе на 06.10.2018 г.

Забележка: Организира се само за кандидати, които са получили виза тип D и са пристигнали в страната до 28.09.2018 г. Пристигналите след тази дата се записват за подготвителна учебна година в ЦЕОФВС за обучение на английскиски или български език в зависимост от желанието им.

III. ТАКСИ

1. Такса в размер 70 (седемдесет) лева за подаване на документи се заплаща в касата на Ректората на МУ-София.

2. Такса за подготвителен курс по биология и химия на английски език по 300 (триста) лева на предмет се заплаща в касата на Ректората на МУ-София. Общо 600 (шестстотин) лева се заплащат за подготвителния курс по биология и химия на английски език.

3. Курсовете се провеждат от преподавателите на МФ и ФФ по биология и химия на английски език, с цел уеднаквяване на знанията по биология и химия на кандидатите от различните страни.

4. Такса в размер на 400 (четиристотин) лева за конкурсния изпит по английски език и по биология и химия на английски език се заплаща в касата на Ректората на МУ-София.

Писмените работи се проверяват и оценяват от комисия от двама преподаватели на ЦЕОФВС.

5. Ректорът на МУ-София няма да сключва договори с фирми и физически лица за набиране, прехвърляне и привличане на стивенти за учебната 2018/2019 г.


За да свалите "Декларация" натиснете ТУК

Download "Declaration" click HERE

За да свалите "Регистрационен формуляр"- български натиснете ТУК

Download Registration form - Bulgarian language click HERE

За да свалите "Регистрационен формуляр"- английски натиснете ТУК

Download Registration form - English language  click HERE