Колежи

От учебната 1997/1998 година в Структурата на Медицинския Университет – София са включени следните медицински колежи.

Моля използвайте връзките в лявото меню, за да изберете колеж и да научите повече за него.

Медицински колеж - София

Директор
  проф. д-р Вихрен Петков, дм
Тел: 02/ 952 33 65
Адрес: 1660 София, ул."Йорданка Филаретова" № 3
Учебен отдел - тел.: 02/ 915 46  26, -27
 
 
Интернет страница на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София
Участие на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София в научно изследователски проекти.

Конкурс за кратко студентско есе на тема: „Моят студентски живот“.

Уважаеми студенти,
По случай Студентският празник - осми декември, Медицински колеж - София инициира провеждане на конкурс за кратко студентско есе на тема: „Моят студентски живот“.

Конкурсът има за цел да стимулира студентската творческа енергия, креативност и авторство.

Критерии за оценяване
Оригиналност на личната позиция
Креативност
Убедителност в интерпретацията
Езикова култура
Условия за участие:
В конкурсът може да участват студенти от всички специалности в колежа. Всеки студент участва само с един текст.
Задължително условие е творбата да бъде специално създадена за конкурса, да бъде авторска и да не е публикувана досега в печатно или интернет издание. Творбите да са придружени с информация, съдържаща трите имена на автора, специалност, курс на обучение, факултетен номер и телефон за връзка.
Изискване към оформяне на есетата
Обем - 2, 3 страници, стандартен текст, Times New Roman-12, междуредие -1,5

Авторитетно жури, сформирано от преподавателския състав на колежа и от представители на академичните среди на МУ - София ще оценява творбите на студентите.
Победителите в конкурса ще бъдат обявени след 12 - ти декември.
На всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие, като авторите на отличените есета ще получат грамоти.
Наградените есета ще бъдат публикувани в списание “Здраве и наука”.
Есетата изпращайте с прикачен файл на E-mail: konkurs@mc.mu-sofia.bg
Краен срок за изпращане на материали:  5 декември 2016 г.
Материали, подадени след 5 декември няма да бъдат приети!
Пожелаваме успех на всички участници!

Медицински колеж към МУ – София съвместно с Катедра здравни грижи към ФОЗ организират Студентска научна сесия

О Б Я В А
Медицински колеж към МУ – София съвместно с Катедра здравни грижи към ФОЗ организират Студентска научна сесия

Програмата за студентската научна сесия може да изтеглите от тук

Тематични направления:
1. Сестрински грижи    
2. Акушерски грижи    
3. Образна диагностика    
4. Медико-лабораторни науки    
5. Медицинска рехабилитация    
6. Фармацевтични грижи    
7. Здравен контрол и обществено здраве    
8. Зъботехника    
9. Козметични грижи    
10. Медико социални грижи    
11. Други    

Студентската научна сесия ще се проведе на 16.12.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Медицински колеж.
Студентите, желаещи да участват трябва да представят в електронен вариант: заглавие на постера, кратко резюме, имена на авторите, специалност и курс, до 14 декември /включително/ 12.00 часа.
За студентите от Медицински колеж - в Учебен отдел на МК
За студентите от ФОЗ – 54 к-т във ФОЗ

Неспазилите посочените срокове няма да получат сертификати!
Изисквания към постерите:
Постерът не може да бъде въз основа на разработка, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина.
Постерите са с максимален размер:ширина 70 см / височина 110 см.
Постерите трябва да бъдат поставени на определените места до 10:00 часа
Устните презентации са в рамките на 5 мин.
Всички студенти, изпълнили условията за участие в постерната сесия ще получат сертификати.
На авторите на най-добрите постери ще бъде дадена възможност да публикуват своите разработки в списание „Здраве и наука“, след като ги оформят като научни доклади.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "Й. ФИЛАРЕТОВА"

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2017 ГОД. ОТ 12.00 ч. В ДВОРА НА КОЛЕЖА

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНСТРУКТАЖ, КАКТО СЛЕДВА

І-ви курс РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ - 13.00 ч. - 210 стая
І-ви курс МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА - 13.00 ч. - 308 стая
І- ви курс ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - 13.00 ч. - 209 стая
І- ви курс ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ - 13.00 ч. - 307 стая
І- ви курс РЕХАБИЛИТАТОР И МАСАЖИСТ - 13.00 ч. - 211 стая
І- ви курс ЗЪБОТЕХНИК  - 13.00 ч. - Зала в двора
І- ви курс МЕДИЦИНСКИ  ЛАБОРАНТ - 13.00 ч. - 309 стая