Колежи

От учебната 1997/1998 година в Структурата на Медицинския Университет – София са включени следните медицински колежи.

Моля използвайте връзките в лявото меню, за да изберете колеж и да научите повече за него.

Медицински колеж - София

Зам. директор
проф.  З. Савова, дм
Тел: 02/ 952 33 65
Адрес: 1660 София, ул."Йорданка Филаретова" № 3
Учебен отдел - тел.: 02/ 915 46  26, -27
 
 
Участие на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София в научно изследователски проекти.

Медицински колеж към МУ – София съвместно с Катедра здравни грижи към ФОЗ организират Студентска научна сесия

Програмата от студентска научна сесия може да изтеглите от ТУК


О Б Я В А

Във връзка с юбилейните чествания по случай 100 - годишнина на медицинското образование в България и 100 - годишнината на МУ - София
Медицински колеж към МУ – София съвместно с Катедра здравни грижи към ФОЗ организират Студентска научна сесия

Тематични направления:

Образна диагностика
Обществено здраве и здравен контрол
Медико-лабораторни науки
Сестрински грижи
Медицинска рехабилитация
Акушерски грижи
Фармацевтични грижи
Козметични грижи
Зъботехника
Други

Студентската научна сесия ще се проведе на 14.12.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Медицински колеж.

Студентите, желаещи да участват трябва да представят в електронен вариант: заглавие на постера, име и фамилия на авторите, научен ръководител, специалност и курс, кратко резюме в обем 250-300 думи на български, до 5 ключови думи. Структурно съдържание на резюмето да включва: въведение, цел, материал и методи, резултати и обсъждане, изводи и книгопис.

> За студентите от Медицински колеж - изпращайте с прикачен файл на
E-mail: konkurs@mc.mu-sofia.bg в Учебен отдел на МК

> За студентите от ФОЗ - изпращайте с прикачен файл на
E-mail: zg_konkurs@foz.mu-sofia.bg

Краен срок за изпращане на материали до 11 декември /включително/ 12.00 часа.

Материали, подадени след 12.00 часа на 11 декември 2017 г., няма да бъдат приети! Неспазилите посочените срокове няма да получат сертификати!

Одобрение и потвърждение

Изпратените материали ще бъдат разгледани от Организационния комитет. Резюмето може да бъде отхвърлено ако:

> постерът е представен вече на научно мероприятие,
> бъде получено след края на приемният период,
> е само частично завършено,
> включва проучвания или материали с неясен произход,
> постерът е разработка, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина.

Изисквания към постерите:

> Постерите са с максимален размер: ширина 70 см / височина 110 см.
> Постерите трябва да бъдат поставени на определените места до 11:00 часа
> Устните презентации са в рамките на 5 мин.

Всички студенти, изпълнили условията за участие в постерната сесия ще получат сертификати.

На авторите на най-добрите постери ще бъде дадена възможност да публикуват своите разработки в списание „Здраве и наука“, след като ги оформят като научни доклади.

Организационния комитет на Студентската научна сесия

Пожелаваме успех на всички участници!

Информационни материали: 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "Й. ФИЛАРЕТОВА"

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2017 ГОД. ОТ 12.00 ч. В ДВОРА НА КОЛЕЖА

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНСТРУКТАЖ, КАКТО СЛЕДВА

І-ви курс РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ - 13.00 ч. - 210 стая
І-ви курс МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА - 13.00 ч. - 308 стая
І- ви курс ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - 13.00 ч. - 209 стая
І- ви курс ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ - 13.00 ч. - 307 стая
І- ви курс РЕХАБИЛИТАТОР И МАСАЖИСТ - 13.00 ч. - 211 стая
І- ви курс ЗЪБОТЕХНИК  - 13.00 ч. - Зала в двора
І- ви курс МЕДИЦИНСКИ  ЛАБОРАНТ - 13.00 ч. - 309 стая