Новини и събития

> СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН DAAD/ДААД

ДААД, съвместно с Международната фондация ″Св. Св. Кирил и Методий″ предлага за 2017/2018г учебна година следните стипендии:

1. За аспиранти и млади учени
1.1. Изследователски стипендии – до 6 месеца (краткосрочни)
За изследователски проекти (1-6 месеца) и подобряване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт с различни цели:

1.2. Изследователски стипендии – 7 до 10 месеца
За изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт.

2. За университетски преподаватели и учени/престой за изследователски проект
2.1. Изследователски проект – от 1 до 3 месеца
За извършване на работен проект или за сътрудничество (със германско висше учебно заведение);

2.2. Двустранен обмен

3. Летни курсове за студенти.
За студенти от по-горните курсове на всички специалности.
> По-подробна информация относно стипендиите и условията за отпускането им може да се намери на този линк

Процедура за кандидатстване
Информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на интернет страницата на МФ ″Св. Св. Кирил и Методий″ www.cmfnd.org или от следните страници: www.funding-guide.de ; www.daad.de .

AUF стипендии за професионален стаж през 2017

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват към Университетската франкофонска агенция (AUF) за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски език), с продължителност между 1-3 месеца, в периода от март до декември 2017 г. Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2017 г.
За повече информация: С.Манолов +35929152138 и на интернет адрес: https://www.auf.org/appels-offre/stages-professionnels-2017/
 

Докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско” на AUF

Покана за представяне на заявления за докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско" стартира на интернет страницата на Университетска агенция на франкофонията за Централна и Източна Европа.
Тя е на разположение на адрес: https://www.auf.org/appels-offre/-bourses-eugen-ionescu-doc-postdoc-16-17/
Крайният срок за кандидатстване е 15 януари, 2017 г.
Целева аудитория: докторанти и преподаватели от всички дисциплини вкл. медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, свързани с университетска мрежа на AUF, желаещи да направят стаж от 3 до 4 месеца в Румъния, в един от 27-те университетски центрове: https://www.auf.org/media/filer_public/0c/b7/0cb7b29b-ce76-40b1-8b46-0b68dcc62aab/4_ei_16-17_liste_des_universites_daccueil.pdf
Период на мобилността от април до юли 2017.
Поема се:
* Месечни помощи от 1000 евро за постдокторант / 800 евро за докторанти
* Двупосочен транспорт* Здравна застраховка
За контакти: С. Манолов +35929152138 или smanolov@mu-sofia.bg

ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАКРИЛА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

    Патентното ведомство на Република България популяризира начинание на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) по отношение подпомагането процеса по изработване на стратегии за интелектуалната собственост за академичните и изследователските организации.
    Инициативата се състои в публикуване на уеб страница - http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/index.html, на която е достъпна база от данни относно ефективни модели за разпространение на знания за правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност, тяхното запазване и оползотворяване. Внимание се обръща на показатели за оценяване на научноизследователска дейност. Акцентът пада и върху ползите от международното сътрудничество и членуването в организации в областта на интелектуалната собственост. Представени за възможности за създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост. На правната закрила на патентите за изобретения, марките, промишления дизайн, полезните модели, топологията на интегралните схеми е посветен отделен раздел.
    Глобалната информационна мрежа на СОИС включва над 300 служби в 188 държави. В България тя се представлява от Патентното ведомство в качеството му на национален държавен орган за закрила на обектите на индустриалната собственост. Уеб страницата е достъпна на английски, руски, френски, испански език.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДАТИ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА КЮРИ – ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ПРОЦЕДУРИ 2017 - 2018Г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  ДАТИ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА КЮРИ – ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ПРОЦЕДУРИ 2017 - 2018Г.

По програмата има безвъзмездни средства за всеки един етап от изследователската кариера — от кандидати за докторска степен или до много опитни изследователи, с което се насърчава трансграничната, междусекторната и междудисциплинарната мобилност.

Съществуват четири основни типа действия по програма „Мария Склодовска-Кюри“:

  • Изследователски мрежи (ITN) : подкрепа за мрежи за иновативно обучение, в които се развиват нови изследователи.
  • Индивидуални стипендии (IF) : подкрепа за опитни изследователи, които осъществяват мобилност между държави, с възможност да работят извън академичните среди.
  • Обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) за международно и междусекторно сътрудничество.
  • Съфинансиране (COFUND) на регионални, национални и международни програми, финансиращи обучения в областта на научните изследвания или стипендии за мобилност от или между различни държави.

По-подробна информация относно допустимостта и условията за участие по посочените схеми  може да се намери на следния линк: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about_bg

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ:

ДЕЙСТВИЕ
БЮДЖЕТ
(МЛН ЕВРО)
НАЧАЛНА ДАТА НА ПОКАНАТА КРАЕН СРОК НА ПОКАНАТА
Изследователски мрежи (ITN) 442 12/10/2017 17/01/2018
Индивидуални стипендии (IF) 273 12/04/2018 12/09/2018
Обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) 80 22/11/2017 21/03/2018
Съфинансиране (COFUND) на регионални, национални и международни програми 80 12/04/2018 27/09/2018

Информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на следния адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Информационна среща за студенти, с цел подбор на Еразъм студ енти 30 март, 2016 г.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София, проведе информационна среща за студенти, с цел подбор на Еразъм студенти за следващата академична година. Срещата се проведе в Аула Максима,  в УМБАЛ „Света Екатерина“ , на 30 март, 2016 г. от 13.00 ч. Презентации от събитието може да намерите ТУК и ТУК.

Мобилност за преподаватели, учени и докторанти 2017 г.

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа ще подкрепи участие на преподаватели, учени и докторанти от МУ-София, за представяне на доклади в рамките на конгреси и научни събития на френски език. Финансовата подкрепа е за кратък период и не може да надминава 1000 евро. Кандидатите подават документи в платформата https://formulaires.auf.org/ , не по-късно от 6 седмици преди започване на събитието.
За повече информация: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg  и на интернет адрес: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-des-chercheurs-en-eco-en-2017/

Научна програма на НАТО „Наука за мир и сигурност”

Отдел „Международна интеграция” Ви информира, че Научната програма на НАТО финансира научни проекти, семинари и курсове за обучение, които разработват ключовите й приоритети и имат ясна връзка със сигурността и със стратегическите задачи на НАТО. 

Ключовите приоритети на Научната програма на НАТО „Наука за мир и сигурност” можете да видите на следния уебсайт:  http://www.nato.int/cps/en/natohq/85291.htm

За по-подробна информация: http://www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm

За да изтеглите пакета документи и сроковете за кандидатстване: http://www.nato.int/cps/en/natolive/87129.htm

Информационни материали: 

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ЗА 2018Г.

Покана за среща с Председателския съвет на Европейския парламент в България за студенти и преподаватели

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ЗА 2018Г.

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+" за 2018 година.

Общата покана може да бъде открита на адрес: http://eur-lex.europa.eu

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018г., по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

Всички срокове за подаване на заявления, приключват в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.
Сроковете за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2018 година може да бъде открита тук.

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
 

Организиране на научна проява през 2017

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа публикува обява за представяне на предложения за организиране на научна проява през 2017 г., която да се проведе на френски език. Финансирането включва разноските за участие на учени от Централна, Източна и Южна Европа, които представят доклад на събитието, издаването и разпространението на сборник с доклади (за предпочитане на електронен носител), както и разходите за преводачески услуги на френски език.
Крайният срок за подаване на формуляр за участие е 3 месеца преди началото на проявата и в продължение на цялата 2017 г.
За повече информация, представяне на програмата, както и формуляр за кандидатстване:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-en-eco-en/  или
С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и colloques-eco@auf.org.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на студенти за научно-изследователска работа в Хиого колеж по медицина, Япония

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на студенти за научно-изследователска работа в Хиого колеж по медицина, Япония, при следните условия:
Период на престой – 4 седмици, като студенти от 4 до 6 курс могат да избират  между Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Бърза помощ, както Неотложна медицинска помощ и Регионална медицина. Студентите ще бъдат настанени безплатно в стаи за гости, в близост до болницата на колежа. Допълнително ще получават купони за храна  на стойност 400 щатски долара и дневни в размер на 300 щатски долара за целия период на престой и покриване на пътните разходи.
Студентите трябва да представят в офис Еразъм на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ – Ректората, 9 стая, най- късно до 11 декември, 2017 г. следните документи:
1. Мотивационно писмо на английски език.
2. Препоръка от преподавател в Медицински университет – София, на английски език.  
3. Уверение, че са записани за съответната академична година.
4. Академична справка с успех минимум Мн. Добър 4.50.
5. CV на английски език.
6. Сертификат за владеене на английски език.
Интервюто на кандидатите, отговарящи на изискванията, с  Еразъм Комисията към Ректората на Медицински университет – София, ще се проведе на 13 (сряда) декември, 2017 год. в Ректората на Медицински университет - София, Център по хигиена, 12 етаж, кабинет № 8 от 14.00 часа.
 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 2017 г. EAC/А03/2016

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“ и съответните крайни срокове за подаване на проектни предложения:
Всички срокове за подаване на проектни предложения, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.
Ключово действие 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението - 2 февруари 2017 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ - 16 февруари 2017 г.
Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението - 29 март 2017 г.
Алианси на познанията - 28 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование - 9 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта - 8 март 2017 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти - 23 февруари 2017
Действия в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество - 6 април 2017 г.
Малки партньорства за сътрудничество - 6 април 2017 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел - 6 април 2017 г.

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Ръководството за програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.

Среща с японска делегация от университета на Hyogo College of Medicine

На 09 октомври 2017 год. проф. д-р Виктор Златков, Ректор на Медицински университет – София и отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ с ръководител – проф. д-р Радослав Гърчев  проведоха среща с японска делегация  от университета на Hyogo College of Medicine,  с участието на проф. Харуки Окамура и    д-р Яманиши, д-р Йосиф Дарауиш, възпитаник на Медицински университет – София, който в момента е на специализация в Хиого Колеж по медицина. По време на срещата се обсъди дългогодишното сътрудничество между двете висши училища и бе прието предложение за публикуване на интернет страницата на Медицински университет кратка справка за всички преподаватели и студенти, които през годините са осъществили период на специализация в Хиого Колеж по медицина, Япония.
Основната цел на срещата беше обсъждане на възможностите за краткосрочен обмен на студенти  от Медицински университет – София, с цел изследователска работа, при следните условия: Период на престой – 4 седмици, като студенти от 4 до 6 курс могат да избират  между Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Бърза помощ, както Критична медицинска помощ и Регионална медицина. Студентите ще бъдат настанени безплатно в стаи за гости, в близост до болницата на колежа. Допълнително ще получават купони за храна  на стойност 400 щатски долара и дневни в размер на 300 щатски долара за целия период на престой  и покриване на пътните разходи. Предстои обявяване на конкурс за селекция на студенти.                   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Стипендии за български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 г.

Министерство на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 година.

I. Студенти
1.За частичен срок на обучение – срок за подаване на документи – 23.12.2016
2.За пълен срок на обучение за ОКС Магистър – срок за подаване на документи – 12.01.2017
3.Летни езикови курсове и семинари – срок за подаване на документи – 23.01.2017
4.За пълен срок на обучение за ОКС Бакалавър или Магистър - срок за подаване на документи – 17.03.2017

Повече информация за страните съгласно междуправителствените спогодби, изискванията към кандидатите, документите за кандидатстване, датите за събеседване и други, може да намерите на адрес: http://mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=139

II. Преподаватели, изследователи и докторанти – да работят на постоянен трудов договор, а докторантите да са записани в редовна форма на обучение.
1. Срок за подаване на документи: 30.12.2016, 16.01.2017 и  30.01.2017

За справки телефон 9217784, 9217530 и 9217693 и интернет адрес: http://mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=138

Стипендии на френското правителство

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че френското правителство предоставя стипендии за:

Докторантура под двойно научно ръководство ( за 3 престоя по 4-5 месеца ) 

Програма мобилност на млади учени ( престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция)

Сроковете за подаване на документи за докторантури: 15 март. 

Сроковете за мобилност на млади учени са три сесии през годината: края на февруари, края на април, края на септември.  

За повече информация: http://institutfrancais.bg/fr/espace-campus-france/bourses-du-gouvernement-francais/

ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ КОНКУРС: ПРОГРАМА COST

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.
По програма COST се финансират научни мрежи; дейности свързани с тяхната координация   (семинари, конференции, публикации, краткосрочни научни визити и др.)
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно.
МАКСИМАЛЕН  РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 20 000 лв. на година.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

  • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
  • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

Подробна информация за процедурата и условията за участие може да бъде открита на следния линк: https://www.fni.bg/?q=node/543
 

ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ КОНКУРС: Покана за кандидатстване ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Подпомагане провеждането на международни научни  форуми на принципа на споделено финансиране  с цел установяване и задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на материалите в реферирани издания.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

  • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
  • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно.
МАКСИМАЛЕН  РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 7000 лв.
Подробна информация за процедурата и условията за участие може да бъде открита на следния линк: https://www.fni.bg/?q=node/527
 

Франкофонски конкурс за студенти „Разкажи ми за науката”

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа организира конкурс под наслов "Разкажи ми за науката!". Целта на този конкурс е да популяризира науката сред студентите и широката публика, в частност науката на френски език.
Идеята е да се създаде кратко видео, до 3 минути, от екип от студенти, в което те обясняват по разбираем начин за широката общественост една научна концепция. Наградата е 3 mini i-Pad, а срока за участие е 6 март 2017.
Цялата необходима информация е на уебсайта на AUF:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/concours-parle-moi-science/

Франкофонски фестивал на студентите - 2017

Отдел МИПФ на МУ-София информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа организира фестивал, който ще се проведе в гр. Загреб, Хърватска, от 15 до 19 май 2017 г. Програмата на събитието включва научни и културни дейности, конкурси и тематични и артистични вечери. На избраните участници ще бъдат поети разноските за транспорт, застраховка, настаняване и хранене. Кандидатите трябва да владеят френски език и да са редовно записани студенти в МУ-София. Крайният срок за кандидатстване е 17 март 2017 г.
За повече информация: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и на интернет адрес: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/festival_eco_2017/