Проектно финансиране

Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 “ Подкрепа за висшите училища в Република България”

Отдел Международна интеграция и проектно финансиране съобщава за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на държавни висши училища, открита по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 
Медицински университет – София е допустим кандидат и може да представи проект за финансиране на направления медицина и фармация, за които е определена безвъзмездна помощ в размер на 3,0 млн. лв. Продължителността на всеки проект, включително предвидените в него дейности, не може да надвишава 30 месеца.
Разходите се отнасят за строителство, реконструкция и ремонт на висшето училище, включително прилежащото дворно пространство, както и конструктивни обследвания на съответните сгради, подобряване на достъпа за хора с увреждания до образователните сгради. Допустимо е проектното предложение да обхваща и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради респективно помещения като част от цялостното им обновяване.
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.06.2016 г., 19:00 ч. Кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“ на адрес https://eumis2020.government.bg, където се представят всички изискуеми документи.
На уеб страницата на Оперативната програма - http://bgregio.eu/, са публикувани детайлни указания за кандидатстване. 

Посещение на Еразъм преподаватели от университета на Хирошима, Япония

Медицински университет – София има спечелен проект за обмен на Еразъм преподаватели и студенти с университета на Хирошима, Япония за академичната 2016/17 г. Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, в периода от 15 май до 19 май 2017 г.   пристигнаха трима преподаватели и един експерт от Международен отдел, организатор на Еразъм мобилността от тяхна страна.
Проф. Тайджиро Суеда представи в аула „Максима“ на  университетска болница „Света Екатерина“ лекции на тема:    Surgical therapy for atrial fibrillation.

В аудиторията по Анатомия в Медицински факултет бяха представени следните лекции:
Проф. Такемаша Сакагучи  - на тема: Microbiology, Virology. Perspectives of replication and pathogenicity of mammalian viruses such as influenza viruses, hepatitis viruses and herpes viruses. Current status of vaccines and drugs against the viruses.
Проф. Норио Сакай -  на тема: Regulation of serotonin transporter (SERT) function via its membrane trafficking.
На лекциите присъстваха повече от 350 студенти и преподаватели от Медицински факултет на  Медицински университет – София. В рамките на Еразъм престоя им те посетиха университетските болници: УМБАЛ „Света Екатерина“ и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, лабораторията по клетъчна сигнализация към Катедра по Медицинска химия и биохимия при Медицински факултет. Във Факултета по дентална медицина проведоха среща със Заместник – ректора по Международна интеграция и проектно финансиране – проф. д-р Радомир Угринов, дм, дмн.  С ръководителя на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ – проф. д-р Радослав Гърчев, дм с участието на експертите от Еразъм офиса обсъдиха Вътрешните правила за администриране на Еразъм мобилностите между двата университета и процедурите по селекция на студенти за обмен. Организирани бяха и срещи с  преподаватели и  заинтересовани студенти, участваха и в обучение по програма за „Съвършеният преподавател по медицина в мултикултурна среда“.

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА НА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ОТ МУ – СОФИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ