Договор за сътрудничество между МУ – София и Националния фармацевтичен университет /град Харков, Украйна/

На 10.04.2009 г. бе подписан Договор за сътрудничество между Медицински университет – София в лицето на Ректора – Проф. Д-р Ваньо Митев, дм,дбн и Националния фармацевтичен университет /град Харков, Украйна/ в лицето на Ректора – Проф. Валентин Петрович Черних за създаване на благоприятни условия за развитие на фармацевтичното образование и наука, повишаване на квалификацията на кадрите, разработване на съвместни образователни програми, внедряване на нови фармацевтични технологии, провеждане на научни конференции, обмен на студенти и преподаватели, и др.
 

(English version)
 
The Rector of the Medical University – Sofia - Prof. Vanyo Mitev, MD, PhD, DSc, and the Rector of the National University of Pharmacy (Kharkov, Ukraine) Prof. Valentin Petrovich Chenikh have signed an Agreement for co-operation on April 4th 2009. The aims of the agreement are as follows:  creation of favorable conditions for the development of the pharmaceutical education and science, development of mutual educational programs, implementation of new pharmaceutical technologies, organizing of science conferences, exchange of students and teachers, etc.