Меморандум за разбирателство между МУ – София и Украинската медицинска стоматологична Академия /Полтава, Украйна/

На 11.04.2009 г. бе подписан Меморандум за разбирателство между Медицински университет – София в лицето на Ректора – Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн и Украинската медицинска стоматологична Академия /Полтава, Украйна/ в лицето на Ректора -  Проф. Д-р Вячеслав Николаевич Ждан в сферата на образованието и научните изследвания между съответните институции. Този меморандум улеснява всички съвместни инициативи между тях в областта на обучението, факултетните и студентски обмени, научните изследвания и обществените услуги.

(English version)

The Rector of the Medical University – Sofia - Prof. Vanyo Mitev, MD, PhD, DSc,  and the Rector of the Ukrainian Medical Stomatological Academy (Poltava, Ukraine) Prof. Dr. Viacheslav Nikolaevich Jdan, have signed a Memorandum of understanding on April 11th, 2009 in the sphere of education and science research between the two institutions. This Memorandum facilitates all mutual activities in the aspect of education, faculty and student exchange, science research and public services.