Международни програми

Международни образователни програми:

Международни научно-изследователски програми:

Франкофонската университетска агенция (AUF) обявява конкурс за присъждане на научни награди от Франкофония 2005 .

Досиетата на кандидатите, попълнени и подписани , следва да се изпратят до Директора на Регионалното бюро на AUF, към което се отнася нашия университет на адрес:
BUREAU EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
1,rue Schitu Magureanu
Local de l’Universite de Bucarest
050025 Bucarest, Roumanie; Tel:+40 21 312 12 76 Fax: +4021 312 16 66
e-mail: Europe-centrale-orientale@auf.org
www.europe-centrale-orientale.auf.org

Пълната информация може да се намери на сайта на AUF
http://www.auf.org или да влезете в контакт с господин Калеф Булкрун, администратор на програмата Развитие и околна среда ( AUF, 4 Place de la Sorbonne, 75005 Paris, France, Tel: +33 (0) 1 44 41 18 18;
Fax: + 33 (0) 1 44 41 18 19; e-mail: khalef.boulkroune@auf.org.

 • Шеста рамкова програма на ЕС - www.cordis.lu/fp6http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html
 • Програма на НАТО "Наука за мир" - www.nato.int/science
 • Европейска инициатива "ЕВРИКА" - www.eureka.be

 

 

> Докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско” на AUF 2017

Покана за представяне на заявления за докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско" стартира на интернет страницата на Университетска агенция на франкофонията за Централна и Източна Европа.
Тя е на разположение на адрес: https://www.auf.org/appels-offre/-bourses-eugen-ionescu-doc-postdoc-16-17/
Крайният срок за кандидатстване е 15 януари, 2017 г.
Целева аудитория: докторанти и преподаватели от всички дисциплини вкл. медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, свързани с университетска мрежа на AUF, желаещи да направят стаж от 3 до 4 месеца в Румъния, в един от 27-те университетски центрове: https://www.auf.org/media/filer_public/0c/b7/0cb7b29b-ce76-40b1-8b46-0b68dcc62aab/4_ei_16-17_liste_des_universites_daccueil.pdf
Период на мобилността от април до юли 2017.
Поема се:
* Месечни помощи от 1000 евро за постдокторант / 800 евро за докторанти
* Двупосочен транспорт* Здравна застраховка
За контакти: С. Манолов +35929152138 или smanolov@mu-sofia.bg

Austrian Science and Research Liaison Office Sofia

п р е д с т а в я
АВСТРИЙСКИ СТИПЕНДИИ
За специализации в Австрия с пълна стипендия на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания (BMWF), за млади хора с идеи за научни проекти от всички области на науката на възраст до 35 години, които знаят немски или английски език:
•докторанти
•с научно-образователна степен "доктор”
•доктори на науките от 30 до 35 години
•завършилите висшето си образование не по-рано от септември 2007 г.
•преподаватели по немски език и литература и история
Времетраене: от 1 до 9 месеца, с възможност за удължаване
Видове: Ernst Mach, Franz Werfel, Richard Plaschka
Размер на стипендията: 940 евро на месец за докторанти, 1040 евро за защитили докторантура с научно-образователна степен „доктор”
Срок за кандидатстване: 1 март 2009 г. , 
                                      1 септември 2009 г. (само Ernst Mach)
Информация за необходимите документи и начина на кандидатстване: www.grants.at    www.aso.zsi.at/stipbg.html или лично на консултациите.
 
КОНСУЛТАЦИИ
точно в 10 часа на 9, 20 и 26 февруари 2009 г.

 в АВСТРИЙСКАТА БИБЛИОТЕКА, Ректорат на СУ“Св. Климент Охридски”, северно крило, партер, бул. “Цар Освободител” 15, email: stipbg@zsi.at    url : http://www.aso.zsi.at/stipbg.html

 Стипендиите се отпускат от Австрийското федерално министерство за наука и изследвания.

Информация за обучение по проекти изтегли от ТУК
Полезна информация изтегли от ТУК
Полезни връзки изтегли от ТУК

Прием на документи на студенти за работа в Германия през лятото на 2010 год.

Започва приемането на документи на студенти за работа в
Германия през лятото на 2010 г.

    Бюрата по труда в градовете, в които има висши учебни заведения или клонове /филиали на висши училища, чрез Центалата за чуждестранно и специализирано посредничество – гр. Бон, започват приемането на документи на 300 студенти за работа в Германия през лятото на 2010 г.

     Кандидатите, студенти в български висши училища, трябва да са на възраст между 18 и 35 г.; редовна форма, без последен курс на семестриалното обучение; да имат много добри познания по немски език и да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.
Агенцията по заетостта обявява процедура за кандидатстване с краен срок 10.01.2010 г.

Информационният бюлетин за чуждестранни студенти, желаещи да работят в Германия през лятото на 2010 г. е публикуван на интернет адрес:

www.arbeitsagentur.de

За контакти: Министерството на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, София, бул. „Дондуков” №3, телефон: 980 87 19,
факс: 986 78 02.

Процедура за участие ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподавателска мобилност по програма Еразъм

Преподавателите от МУ-София могат да участват в преподавателска мобилност по програма Еразъм  , в университетите, с които МУ-София има подписани двустранни споразумения. Списък на тези европейски университети виж тук.
Преподавателските мобилности с цел преподаване или с цел обучение са с едноседмична продължителност.
Относно процедурата по кандидатстване и всички подробности по осъществяване на мобилността, молим, обърнете се към офис Еразъм на МУ-София

Необходими документи за кандидатстване и отчитане:

ЕR1

виж контакти.

Процедура за участие СТУДЕНТИ

ЕРАЗЪМ е образователна програма за висше образование на Европейската общност и е част от „Програма за учене през целия живот”.
Основна дейност на програмата е мобилност на студенти с цел обучение или практика и мобилност на преподаватели за изнасяне на лекции или обучение.
Право на участие в програмата имат студенти след третата година на обучение, редовна форма и до момента не са участвали в програмата. Студентите запазват в МУ-София правото си на стипендия, но задължително заплащат семестриална такса. МУ-София признава академичния престой и положените изпити в чужбина, ако те съответстват на учебните програми в нашия университет.

За да участвате в Програма „Еразъм” /с цел обучение или с цел студентска практика/ е необходимо МУ-София да има двустранно споразумение със съответния европейски университет. Списък на двустранните споразумения на МУ-София виж тук.
Този списък се актуализира непрекъснато, тъй като МУ-София подписва нови договори през цялата година.

Всеки студент от Му-София има право да участва в мобилност по програмата един път  с цел обучение и един път с цел практика.

Процедурата по кандидатстване за обучение и практика е идентична.
Тя се извършва на два етапа:

- І-ви етап: на факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

Заявление за кандидатстване  - свободен текст;

 • Академична справка;
 • Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата;
 • Документ за владеене на работния език /ако имате такова/;
 • CV

Комисия, определена със заповед на Декана на факултета провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати.

- ІІ-ри етап: Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в Офис „Еразъм” на МУ-София.
Одобрените за участие в програмата студенти попълват и подписват следните документи /на сайта на МУ-София в раздел „Международна интеграция” опция Офис „Еразъм” има директна препратка към Еразъм сайта на всеки един от университетите, който имат подписани споразумения с МУ-София/ и ги внасят в Офис Еразъм :

 • Формуляр за кандидатстване (Application form
 • Housing application – само в случаите, когато приемащият университет предлага съдействие за настаняване;
 • Споразумение за обучение (Learning Agreement) – попълва се и се подписва съвместно със служител от Офис Еразъм.. Курсовете в приемащия университет се вземат от неговия сайт;
 • Академична справка (Transcript of records) – документът се изтегля от сайта на МУ-София в раздел „Международна интеграция”, опция Офис „Еразъм” или се получава на място в Офис Еразъм. При подаването на академичната справка студентът трябва да носи и студентската си книжка за сверка.;
 • Студентът трябва да разкрие на свое име сметка в евро /в банка по желание/;
 • Студентът си прави европейска здравна карта, която е безплатна и се изважда от Здравната каса. По желание може да се направи и здравна застраховка във всяко застрахователно дружество;
 • Студентът избира транспорт, уточнява датите на пътуване и закупува билетите си;
 • Доклад до Ректора на МУ-София /изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет/ за изготвяне на командировъчна заповед.

Преди заминаването си по личната си банкова сметка в евро студентът получава одобрения за съответната страна грант. Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Грантът не е стипендия, той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността и се изчислява като месечна ставка.

Преди заминаването си студентът получава от Офис Еразъм следните документи:

 • Индивидуален Договор за участие в Програма Еразъм;
 • Заповед за командировка.

При пристигането си в приемащия университет:

 • Студентът незабавно се регистрира в Еразъм офиса  и заверява документа Уверение за период на престой.;
 • Ако има промени в в учебната програма се попълва Анекс към Споразумението за обучение  (Changes to the Learning Agreement).Документът се подписва и подпечатва от приемащия университет и се предава в МУ-София при финалния отчет;
 • Преди заминаването си за България на студента се изготвя академична справка (Transcript of records) за неговия Еразъм период, която е част от отчетните документи.

При завръщането си в България студентът се отчита с:

 • билет за отиване и връщане;
 • Споразумение за обучение и Промени към споразумението /ако има такива промени/;
 • Уверение за период на престой;
 • Академична справка за Еразъм периода;
 • Отчет по образец.

Студентите, заминаващи в страни, където работният език е различен от английския, могат да се запишат за едномесечен езиков курс преди началото на учебната година или преди началото на втория семестър. За езиковия курс се кандидатства в момента на кандидатстване за участие в мобилност по програма Еразъм и курсът се заплаща от програмата. Някои университети предлагат летни езикови курсове, за някои от които има стипендии.

Документи за кандидатстване и отчитане:

ER5
ER3
ER4

За всяка допълнителна информация виж контакти.

Сократ

СОКРАТ е най-голямата образователна програма на Европейската Общност, предназначена да допринася за развитието на образованието и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество във всички степени на образованието. Създаването на програма СОКРАТ се основава на чл. 149 и чл. 150 от Договора за ЕС. Член 149 посочва, че Общността "ще допринася за развитието на качествено образование" чрез широк кръг от действия, които ще бъдат осъществявани в тясно сътрудничество със страните-членки.

Първата фаза на програмата - СОКРАТ I, обхваща периода 1995-2000 година. С решение на Европейския парламент и Съвета на министрите от 24 януари 2000 г. програмат продължава чрез втората си фаза СОРАТ II - от 1 януари 2000 г. до 31 декемрви 2006 година. Въз основа на опита, натрупан по време на работата по СОКРАТ I и от предишните, чисто донорски програми като ФАР и ТЕМПУС, втората фаза на програмата цели да интегрира страните- участнички в най-голямата схема за европейско образователно и културно сътрудничество, съществувала някога.

Основните цели на програма СОКРАТ II, както е посочено в решението за учредяването й са:

 • Да развива и утвърждава европейската образователна система на всичките й нива;
 • Да осигури равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички сфери на образованието;
 • Да спомогне за качествено и количествено подобряване на владеенето на чужди езици в ЕС, най-вече когато се отнася до по-малко използваните езици;
 • Да поощрява сътрудничеството и мобилността в сферата на образованието.

В процеса на работа по осъществяването  на тези цели, програмата насърчава равноправието между половете и прилагането на равни възможности по отношение на хората с увреждания, съдейства за борбата срещу социалната неравнопоставеност, расизма и ксенофобията.

Програма СОКРАТ подкрепя следните видове дейности:

 • Разширяване и насърчаване на европейското сътруднимчество в областта на образованието;
 • Проекти за развитие на приложението на иновациите в образованието;
 • Развитие на езиковите умения и преодоляване на културните различия;
 • Използване на информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • Наблюдение и сравнителен анализ на образователните системи и политики в областта на образованието;
 • Дейности за размяна на информация и иновации.

Страни-участнички в програмата:

 •  25-те страни от ЕС: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Испания, Люксембург, Латвия, Литва, Естония, Великобритания, Швеция, Холандия, Португалия, Чехия, Унгария,  Полша, Словакия, Словения, Кипър и Малта.
 • 3-те страни, участващи в Европейската свободна зона за търговия: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 • 3-те асоциирани държави: България, Румъния и Турция.

Република България е член на програма ССОКРАТ от април 1999 година.

Фулбрайтова програма “Senior Specialists”

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” предлага на Вашето внимание информация за Фулбрайтова програма “Senior Specialists”, която дава възможност за краткотрайни посещения  (от 2 до 6 седмици) на американски университетски преподаватели или експерти в български образователни институции.

    Българските университети, колежи и научни институции могат да кандидатстват за гостуващ лектор по тази програма чрез Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”. Освен за еднократна визита от 2 до 6 седмици може да се кандинатства за серия посещения (от 1 до 3) в рамките на една календарна година, ако проектът го изисква. Ползват се с предимство институциите, които възнамеряват да ангажират гостуващия преподавател не само като лектор, но и като участник в научен проект, консултант за развитие на учебните програми, участник в конференции, семинари, публични лекции и др.
Подробна информация за програмата може да бъде намерена на страницата на Комисия „Фулбрайт”  www.fulbright.bg  

„Еразъм+“: новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 - 2020г.

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро - увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Ще се подпомагат и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието, обучението, младежта и спорта. Освен това получаването на финансиране става по-лесно отколкото при предишните програми поради опростяването на правилата.

7-ма рамкова програма

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
ПО ПРОГРАМА „ХОРА”
/7-ма Рамкова програма/

17.01.2011 год.

Участниците във форума получиха подробна информация за стипендиите „Мария Кюри”, които сега са конкурси в програма „Хора”.

Повече информация можете да намерите на следните сайтове:
http://cordis.europa.eu/fr7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/people.home_eu.html
http://eracareers-bg.net
http://ec.europa.eu/euraxess
http://7fp.mon.bg 

 

Важни адреси

Useful links

 • CORDIS

http://cordis.europa.eu

 • CALLS

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ 

 • DOCUMENTS

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

 • SUPPORT AND ENQUIRIES

http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

 

GET SUPPORT WITH PREPARING PROPOSALS UNDER THE HEALTH THEME

 •  Eligibility criteria

http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries

 • List of the International Cooperation Partner Countries (ICPC

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/icpc_countries_en.pdf

 • National Contact Points

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

 • FP7 contacts in third countries

http://cordis.europa.eu/fp7/third-countries_en.html

 

More Information

 •  European Research Portal

http://ec.europa.eu/research/

 • General information on the Seventh EU Research Framework Programmes

http://ec.europa.eu/research/fp7/

 • Specific information on research programmes, projects and FP7 Call documents

http://cordis.europa.eu/fp7/

 • General information requests

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

 

CORDIS

http://cordis.europa.eu/fp7/

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

http://cordis.europa.eu/contacts/

http://cordis.europa.eu/partners-service/

http://cordis.europa.eu/era/home_en.html

Търсене на партньори

Основни механизми: