ГРАНТ 2012

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите:

  • ОТ ТУК за научни екипи базирани в структурните звена (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина и Факултет по обществено здраве) на МУ – София
  • ОТ ТУК за научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите:

  • ОТ ТУК за научни проекти с базова организация структурни звена на МУ-София
  • ОТ ТУК за научни проекти с базова организация Университетски болници

В срок от 12 декември 2011 г. до 12 януари 2012 г., кандидатите могат да подават в запечатан плик предложения за финансиране на изследователски проекти в Медицински университет - София, бул. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена). Приемно време на МУ – София за работа с външни лица: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки тел. 91-52-160 и информация на интернет адрес http://mu-sofia.bg - раздел “Научна дейност” – “Конкурси”.