Процедура за участие СТУДЕНТИ

ЕРАЗЪМ е образователна програма за висше образование на Европейската общност и е част от „Програма за учене през целия живот”.
Основна дейност на програмата е мобилност на студенти с цел обучение или практика и мобилност на преподаватели за изнасяне на лекции или обучение.
Право на участие в програмата имат студенти след третата година на обучение, редовна форма и до момента не са участвали в програмата. Студентите запазват в МУ-София правото си на стипендия, но задължително заплащат семестриална такса. МУ-София признава академичния престой и положените изпити в чужбина, ако те съответстват на учебните програми в нашия университет.

За да участвате в Програма „Еразъм” /с цел обучение или с цел студентска практика/ е необходимо МУ-София да има двустранно споразумение със съответния европейски университет. Списък на двустранните споразумения на МУ-София виж тук.
Този списък се актуализира непрекъснато, тъй като МУ-София подписва нови договори през цялата година.

Всеки студент от Му-София има право да участва в мобилност по програмата един път  с цел обучение и един път с цел практика.

Процедурата по кандидатстване за обучение и практика е идентична.
Тя се извършва на два етапа:

- І-ви етап: на факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

Заявление за кандидатстване  - свободен текст;

 • Академична справка;
 • Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата;
 • Документ за владеене на работния език /ако имате такова/;
 • CV

Комисия, определена със заповед на Декана на факултета провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати.

- ІІ-ри етап: Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в Офис „Еразъм” на МУ-София.
Одобрените за участие в програмата студенти попълват и подписват следните документи /на сайта на МУ-София в раздел „Международна интеграция” опция Офис „Еразъм” има директна препратка към Еразъм сайта на всеки един от университетите, който имат подписани споразумения с МУ-София/ и ги внасят в Офис Еразъм :

 • Формуляр за кандидатстване (Application form
 • Housing application – само в случаите, когато приемащият университет предлага съдействие за настаняване;
 • Споразумение за обучение (Learning Agreement) – попълва се и се подписва съвместно със служител от Офис Еразъм.. Курсовете в приемащия университет се вземат от неговия сайт;
 • Академична справка (Transcript of records) – документът се изтегля от сайта на МУ-София в раздел „Международна интеграция”, опция Офис „Еразъм” или се получава на място в Офис Еразъм. При подаването на академичната справка студентът трябва да носи и студентската си книжка за сверка.;
 • Студентът трябва да разкрие на свое име сметка в евро /в банка по желание/;
 • Студентът си прави европейска здравна карта, която е безплатна и се изважда от Здравната каса. По желание може да се направи и здравна застраховка във всяко застрахователно дружество;
 • Студентът избира транспорт, уточнява датите на пътуване и закупува билетите си;
 • Доклад до Ректора на МУ-София /изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет/ за изготвяне на командировъчна заповед.

Преди заминаването си по личната си банкова сметка в евро студентът получава одобрения за съответната страна грант. Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Грантът не е стипендия, той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността и се изчислява като месечна ставка.

Преди заминаването си студентът получава от Офис Еразъм следните документи:

 • Индивидуален Договор за участие в Програма Еразъм;
 • Заповед за командировка.

При пристигането си в приемащия университет:

 • Студентът незабавно се регистрира в Еразъм офиса  и заверява документа Уверение за период на престой.;
 • Ако има промени в в учебната програма се попълва Анекс към Споразумението за обучение  (Changes to the Learning Agreement).Документът се подписва и подпечатва от приемащия университет и се предава в МУ-София при финалния отчет;
 • Преди заминаването си за България на студента се изготвя академична справка (Transcript of records) за неговия Еразъм период, която е част от отчетните документи.

При завръщането си в България студентът се отчита с:

 • билет за отиване и връщане;
 • Споразумение за обучение и Промени към споразумението /ако има такива промени/;
 • Уверение за период на престой;
 • Академична справка за Еразъм периода;
 • Отчет по образец.

Студентите, заминаващи в страни, където работният език е различен от английския, могат да се запишат за едномесечен езиков курс преди началото на учебната година или преди началото на втория семестър. За езиковия курс се кандидатства в момента на кандидатстване за участие в мобилност по програма Еразъм и курсът се заплаща от програмата. Някои университети предлагат летни езикови курсове, за някои от които има стипендии.

Документи за кандидатстване и отчитане:

ER5
ER3
ER4

За всяка допълнителна информация виж контакти.