Медицински университет – София обявява КОНКУРСИ

Медицински университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2012 година със срок за подаване на документите от 02 юли 2012 г. до 02 август 2012 г., както следва:


1. КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2012»

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК
1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

2. КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2012»

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК
2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

    При подаване за участие в двата конкурса, ако в изследователските проекти се включва проучване с участието на хора и/или животни следва да бъдат попълнени и приложени и формулярите за оценяване на етичните аспекти на научното изследване от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София, които можете да изтеглите ТУК

    В срок до 15:30 ч. на 02.08.2012 г. включително, кандидатите могат да подават В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК предложенията си за финансиране на изследователски проекти по обявените конкурси в два идентични екземпляра на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена).
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”