Архив 2012

ГРАНТ 2012

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите:

  • ОТ ТУК за научни екипи базирани в структурните звена (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина и Факултет по обществено здраве) на МУ – София
  • ОТ ТУК за научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите:

  • ОТ ТУК за научни проекти с базова организация структурни звена на МУ-София
  • ОТ ТУК за научни проекти с базова организация Университетски болници

В срок от 12 декември 2011 г. до 12 януари 2012 г., кандидатите могат да подават в запечатан плик предложения за финансиране на изследователски проекти в Медицински университет - София, бул. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена). Приемно време на МУ – София за работа с външни лица: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки тел. 91-52-160 и информация на интернет адрес http://mu-sofia.bg - раздел “Научна дейност” – “Конкурси”.
 

МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ 2012 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите ОТ ТУК

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите ОТ ТУК

В срок от 12 декември 2011 г. до 12 януари 2012 г., кандидатите могат да подават в запечатан плик предложения за финансиране на изследователски проекти в Медицински университет - София, бул. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена). Приемно време на МУ – София за работа с външни лица: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки тел. 91-52-160 и информация на интернет адрес http://mu-sofia.bg - раздел “Научна дейност” – “Конкурси”.
 

Медицински университет – София обявява КОНКУРСИ

Медицински университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2012 година със срок за подаване на документите от 02 юли 2012 г. до 02 август 2012 г., както следва:


1. КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2012»

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК
1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

2. КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2012»

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК
2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

    При подаване за участие в двата конкурса, ако в изследователските проекти се включва проучване с участието на хора и/или животни следва да бъдат попълнени и приложени и формулярите за оценяване на етичните аспекти на научното изследване от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София, които можете да изтеглите ТУК

    В срок до 15:30 ч. на 02.08.2012 г. включително, кандидатите могат да подават В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК предложенията си за финансиране на изследователски проекти по обявените конкурси в два идентични екземпляра на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена).
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси ГРАНТ ‘2012 и МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2012

 Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси:

1. ГРАНТ ‘2012 може да изтеглите ТУК

2. МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2012 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ може да изтеглите ТУК

Срокът за предаване на научните отчети е до 17 юли 2013 г. включително, на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена). 

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”