Възможност за участие на преподаватели и студенти от МУ-София в ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

 Уважаеми преподаватели и студенти,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” и Учебен отдел на МУ-София  ви информират, че МУ-София е Партньор по проект „Студентски практики” , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Проектът  се отнася до допълнително практическо обучение на студентите, съответстващо на изучаваната от тях специалност. Обучението се провежда в реална работна среда съгласно нарочно изготвена програма. То ще бъде организирано  индивидуално или в малки групи под ръководството  на академични наставници /преподаватели/ и ментори  /служители на организацията-работодател/.

За участие в проекта е необходимо желаещите студенти и преподаватели да се регистрират и да попълнят профила си в изградения в уеб базираната система модул.

При изпълнение на записаните в проекта дейности от страна на регистриралите се участници /студенти и преподаватели/, те ще получат заплащане от проекта по установените правила.

За регистрация и повече подробности вижте сайта на проекта : http://praktiki.mon.bg/

За допълнителна информация относно участието ви в проекта бихте могли да се обръщате към  :

Екатерина Христова -  Експерт в отдел „МИПФ”  на Му-София, тел.: 02/9152138;

Валентина Герасимова – Експерт в „Учебен отдел” на МУ-София, тел.: 02/ 9152149