Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения - 2013

Медицинският университет – София обявява КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2013» за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2013 година със срок за подаване на документите от 12 август 2013 г. до 12 септември 2013 г. включително.

УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук

ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук

При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се предвижда проучване с участието на хора и/или върху животни следва да се попълни и приложи и заявление за разглеждане и формиране на етична оценка от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС), в зависимост от предвижданите научни изследвания – с участието на хора или върху животни, тук:

В срок до 15:30 ч. на 12.09.2013 г., кандидатите могат да подават в ПЛИК предложенията си за финансиране на изследователски проекти по обявения конкурс в два идентични екземпляра на хартиен и електронен носител, в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”