Покана за кандидатстване за стипендии за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” уведомява за:


Покана за кандидатстване  за стипендии за Норвегия, Исландия и Лихтенщайнна Програма BG 09 „Фонд за отпускане на стипендии на Европейското икономическо пространство”по Финансовия механизъм на ЕИП

Основната цел на програмата е засилване на сътрудничеството между България и страните от ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнение на проекти, насочени към развитието и задълбочаването на сътрудничеството между  български висши училища и техни партньори от страните-донори и отпускане на стипендии за мобилност на студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП.

Дейностите в рамките на програмата са отворени за всички области на висшето образование и всички научни направления.

Мобилностите могат да бъдат:

 - от 1 до 3 седмици (за преподаватели, изследователи и административен персонал) с цел осъществяване на краткосрочна преподавателска дейност, посещение на обучителни курсове, участие в конференции, семинари и др., и от 1 до 4 месеца за студенти, докторанти и специализанти.

Всички разходи се покриват от стипендиите, вкл. пътни, а при необходимост се поема и такса правоучастие до 600 евро. 

Едно от основните условия за кандидатстване за осъществяване на мобилността е кандидатът да има официална покана от приемащата институция.   

Документите се подават до 1.03.2014 година при институционалния координатор на програмата  за МУ-София – д-р Людмила Вангелова, Ректорат на МУ-София, отдел „Международна интеграция и проектно финансиране”, тел:02 91 52 138, e-mail:lvangelova@mu-sofia.bg    и   intint@mu-sofia.bg

Подробна информация за Програмата и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката:

http://www.mon.bg/below/eeagrants