Стипендии на Международна фондация „Мацумае”, Япония

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” уведомява за:

 

Стипендии на  Международна  фондация „Мацумае”, Япония

 

Международната фондация „Мацумае”, Япония, обявява възможност за  кандидатстване за стипендии с цел провеждане на научни изследвания  за срок от 3 до 6 месеца в периода април 2015- март 2016 тодина. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

Изисквания към кандидатите:

● Да притежават образователна и научна степен „доктор”;

● Да са на  не повече от 49 години към момента на кандидатстване;

● Да владеят добре английски или японски език;

● Да не са посещавали досега Япония;

● Да притежават покана от японска институция, университет, научно-изследователски институт, лаборатория и др., с уточнена работна програма.

Кандидатите сами изпращат документите си на адреса на Международната фондация „Мацумае” до 31 август 2014 година.

Подробна информация за програмата, съдържаща необходимите документи и формуляри за кандидатстване, могат да бъдат намерени на интернет адрес: 

www.mars.dti.ne.jp/mif