IBAN

 1431 София, бул. „Ив. Гешов”  № 15

Медицински университет-София

БУЛСТАТ: 831385737

ИН: BG831385737

 

При преводи от страната

Банкова идентификация

БНБ-ЦУ-пл.Александър І

Банков код: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

 

При преводи от чужбина

FINANCIAL  IDENTIFICATION

 

Bank code: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

BNB in TARGET2 is IBAN BG83BNBG9661 1100 0661 41

SWIFT code: BNBGBGSF

 

Разходите по преводите са за сметка на наредителя.

Забележка: По сметките за преводи от страната и чужбина могат да се превеждат само суми за административни такси и услуги (верификации, конфирмации и др. п.).

При превеждане на съответната такса за верификация или конфирмация на образователен документ, моля в основанието на платежното нареждане да посочвате името на лицето, за което искате да бъде извършена верификацията.