University Information

Адрес: София 1431
Бул. „Акад. Иван Гешов" № 15

en Медицинският университет на България се доказа като най-комплексният, най-стойностният, най-силният, най-дълголетният. Университетът, единствен в страната, който най-пълно покрива критериите за висше образование и наука в областта на медицината, стоматологията, фармацията и общественото здраве, пример за диагностика и лечение. Знакови в публичното пространство са имената на нашите университетски болници: “Александровска”, “Света Екатерина”, “Царица Йоанна”, “Майчин дом” и др.
Медицинският университет доминира в пространството на висшето образование. Впечатляващ е приносът му в осъществяване на национални стратегически задачи в областта на медицинското образование и наука и в сферата на здравеопазването. Медицинският университет е комплексна структура изградена от четири пълноценни факултета, един департамент, три колежа. Като прибавим и 14-те университетски болници се създава пълна представа за мащабите на Университета. В него работят 1969 преподаватели и научни сътрудници, обучават се близо 4000 студенти, от които 800 чуждестранни, 121 докторанти, 2237 специализанти, 23 клинични ординатори. Медицинският университет е отлично функционираща демократична децентрализирана структура. 
Учебните програми са съобразени с изискванията на Европейската общност, което е в основата на реализирания обмен на студенти и преподаватели. По програмите за обмен на студенти със страните на Европа, Азия и Америка през 2003 г. 50 български студенти са осъществили научен и професионален обмен, а 40 чуждестранни студенти са посетили нашия Университет.
Медицинският университет е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научните изследвания. През последните години се повиши участието на наши изследователски екипи в конкурсите на Националния съвет “Научни изследвания”. Тяхната успеваемост непрекъснато расте, което е явно признание за високото качество на изследователските проекти. Традиционно висок е и броят на проектите, участващи в конкурси, финансирани от нашия Университет. От 2003 г. се присъждат четири награди за най-успешна научна разработка и се е постави началото на конкурс “Млад изследовател”.
В последните две години Асоциацията на студентите медици в България с помощта на ръководствата на Медицинския факултет и на Медицинския университет, замени традиционните ежегодни национални студентски научни сесии с организирането на Международни конгреси по медицински науки за студенти и млади лекари.
Медицинският университет усилено търси своето естествено място като регионален лидер в областта на координиране на международните програми и проекти за Югоизточна Европа. В тази връзка въведохме Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и внедрихме Система за контрол на качеството.
Университетът взе участие в изработването на Национална позиция по преговорите за членство в ЕС по глава “Наука и образование”, в изработването на Национална стратегия за развитие на научните изследвания , в проекта за регионално сътрудничество между МОН и балканските страни и страните от “Кавказката група”.
Нашият Университет е национален координатор по тематичната програма “Качество на живота и управление на жизнените ресурси” по Пета рамкова програма и по “Науки за живота, геномика и биотехнология за здраве” – Шеста рамкова програма. Университетът участва в мащабни проекти, финансирани от организации извън Европейската комисия: НАТО, Националните институти по здраве на САЩ, Световната банка.
Полагат се максимум усилия, в рамките на държавната субсидия, да бъдат подобрени и битовите условия на студентите. Разработва се дългосрочна инвестиционна програма за ремонт и реконструкция на студентските столове и общежития. Изцяло бяха обновени, реконструирани и модернизирани трите студентски стола, за да отговарят на европейските норми и стандарти. Направени бяха редица съществени подобрения на студентските общежития и студентски клуб “Медик”. EN

History

The Medical University – Sofia is the oldest medical institution of higher education in Bulgaria. Medical Faculty was founded by the Decree of His Majesty King Ferdinand in 1917. The University has history and tradition of nearly a century in medical education and science. Many of our lecturers are scientists well known abroad and the University is a part of the European educational sphere.
Over time the Bulgarian medical scientific trends were founded and they were managed by internationally respected scientists. Their names are highly valued by the Bulgarian medicine. Professor Methody Popov (Department of Biology), Professor Vladimir Markov (Department of Microbiology), Professor Assen Hadjiolov (Department of Histology and Embriology), Professor Vassil Mollov, Professor Stoyan Kirkovich, Professor Vladimir Alexiev (Department of Internal Diseases), Professor Konstantin Pashev (Department of Ophthalmology) Professor Bogomil Beron (Department of Dermatology) and Professor Soyan Belinov (Department of Otorhinolaryngology) are among them.

In 1925 “Premedicus” magazine started to be issued. This is one of the first magazines for medical students in the world.
The first specialized scientific Association in Dermatology was founded in 1923 also.

Since its foundation more than 60 000 specialists were instructed at the Medical University – Sofia, 4600 foreign citizens included. At the moment there are 6155 students, 1600 international students included, from 52 countries during the academic year 20011/2012. A lot of students are from Turkey, India, Macedonia, Greece, Cyprus and other countries.  
The ultimate goal of the University is to teach and train students (under-, post-graduates and Ph.D.), to conduct research and to provide highly specialized health-care for people. The Medical University – Sofia has internationally recognized achievements in: cardio-thoracic surgery, neurosurgery, ophthalmic surgery, high tech diagnostics of human diseases, prevention programmes for cardio-vascular and inherited diseases, bone-marrow transplantation, development of new compounds of synthetic and natural origin, genetics, etc.
The main objectives of the University are:

 • To provide high quality of education in a surrounding enriched by research work;
 • To preserve and strengthen its position as educational and scientific; institution of the highest international quality;
 • To form high professional and humane qualities of its graduates in the spirits of the European democracy and tolerance;
 • To provide forming of high quality lecturers and improve their effectiveness.

The Medical University joined the SOCRATES/ERAZMUS programme of the European Community in the 1999 year. This is a programme for contacts with universities from abroad with the intention of increasing the percentage of students undertaking a period of study in another European country.
 
ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM. ECTS is a decentralized system based on the principle of mutual trust and confidence between the participating educational institutions. It provides a way of measuring and comparing learning achievements of students by using commonly understood measurements, credits and grades and transferring them from one institution to another, and thus widening the choices available to students. This system was introduced at the Medical University - Sofia in the academic year 2000/2001.
   
The Medical University – Sofia is one of the most prominent and huge healthcare, educational and scientific centers of the Bulgarian medical science. The traditions from a long time ago are leading it to the place that it deserves – among the most respected European universities.

Mission

MISSION

 Medical University – Sofia (MUS) has a unique place in the Bulgarian education system. The high level of teaching, training and the achievements in the research work, health care and public activities are integrated - aiming that MU would be innovator and meets the public interest.

The University strives for regional leadership while increasing the quality of the education on national and international scale.

Medical University – Sofia trains the students for work in a competitive environment when quality is a determinant factor for success. At the same time MUS aims at cultivating tolerance, team oriented, responsibility, autonomy and ability to solve problems alone. This is the way that MUS tries to answer to the increasing public needs.
 
Goals of the mission are:

 • To strengthen and develop its reputation as internationally acknowledged research center;
 • To ensure excellent education in a field enriched by science and research work;
 • To increase the number of students  and specialists from the country and abroad;
 • To ensure graduation of medical specialists who are adaptable and meet the increasing needs of the national and international employer in all sectors of economy
 • To form high quality lecturers and to improve their effectiveness
 • To optimize the resource using in order to improve the work environment and the variety of services for students and human resources;
 • To reach the level of budget and outside of budget resources that ensures balanced growth, adequate capital investment and stable level, sufficient for stable finance base for the future development of the University