Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 “ Подкрепа за висшите училища в Република България”