НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ЗВО В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ !