Стипендии за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”