Конкурсни изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация” на МУ-София

ОБЯВИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание заповед № РД-09-02 от 08.01.2009 г. на Министъра на здравеопазването и съгласно Номенклатурата на специалностите по Приложение № 1 от Наредба № 34 от 29.12.2006 г. на Министерство на здравеопазването във вестник „Сега” бр. 43 от 23.02.2009 г.
Документи за конкурсите се подават в отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ - София, бул. “Акад. Ив. Гешов” 15, ет. 1, зала 5 в едномесечен срок от публикуването на обявата от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:30 часа всеки работен ден.

Места за специализация обявени от МУ-София, утвърдени със заповед № РД-09-02 от 08.01.2009 г. За да видите кликнете тук.

Забележка:  Съгласно § 8 от Наредба № 34 от 29.12.2007 г. носителите на наградата „Златен Хипократ” могат да бъдат записани за обучение по избрана от тях специалност, без да се явяват на конкурсен изпит на места за клинична ординатура или на другите места, финансирани от държавата по решение на академичния съвет на съответното висше училище.
С решение на Академичния съвет на МУ-София от 16.12.2008 г. носителите на наградата „Златен хипократ” ще бъдат записани на специализация, без конкурсен изпит на места за клинична ординатура по желана от тях специалност за база, в която има утвърдени места и същите бъдат освободени от разпределение за нуждите на страната.
Заетите места за специализация на носителите на наградата „Златен хипократ” не са обявени.

Образец на молба за кандидатстване за зачисляване по чл. 20 ал. 1, т.1 от Наредба № 34 от 29.12.2006 г.  За да видите кликнете тук.

Образец на молба за кандидатстване за зачисляване по чл. 20 ал.1, т. 2, 3 и 4 от Наредба № 34 от 29.12.2006 г. За да видите кликнете тук.

Образец на молба за кандидатстване за зачисляване на клинична ординатура и платена специализация. За да видите кликнете тук.

Образец на молба за кандидатстване за зачисляване на чужди граждани. За да видите кликнете тук.

Цени за участие в конкурса за зачисляване на специализация, съгласно заповед № Р-139/19.02.2009 г. на Ректора на МУ-София както следва:

 • Цена за участие в конкурс за една специалност с писмен изпит – 150 лв.
 • Цена за участие в конкурсен изпит за зачисляване на специализация по документи – 60 лв.

Попълване на кодове на бази за специализация става на място при подаване на документите.
Получаването на конспектите за писмен изпит става в момента на подаване и приемане на молбата с приложените документи.

Разяснения:

1. Писменият изпит е с продължителност четири часа от обявяване на въпросите.

2. След обявяване на въпросите в залата не се допускат закъснели кандидати.

3. За писмения изпит кандидатите са длъжни:

 • Да носят лична карта и уведомително писмо;
 • Да ползват само син химикал;
 • Преди обявяване на въпросите
  • да попълнят индивидуален фиш с трите имена, специалността и подпис
  • да номерират всяка страница с арабски цифри от двете страни от получените комплекти хартия
 • След обявяването на въпросите кандидатите:
  • преписват дословно въпросите без съкращения върху титулната страница
  • при грешка, грешните думи или текстове се поставят в средни скоби, а не се задраскват
 • След приключване на работата кандидатите са длъжни:
  • лично да предадат писмената си работа
  • да се подпишат на съответното място в списъка

4. Писмените работи са анонимни.

5. При доказано подсказване, преписване, както и нарушаване на анонимността, писмената работа се анулира.

6. Квесторът на залата предоставя на участниците в конкурса комплект материали за писмения изпит. Същият приема писмените работи срещу подпис от кандидата. Квесторът предава писмените работи на техническата комисия по специалности и брой срещу личен подпис.

7. Оценките от конкурса се обявяват в срок до 10 дни от датата на провеждането на конкурса. Класирането на кандидатите се извършва в срок до 10 дни от обявяването на оценките. Съгласно чл. 23 ал. 5 от Наредба № 34 не се допуска преразглеждане на писмените работи и тяхната преоценка.

8. Възражения по процедурата за провеждане на конкурсите се подават до ръководителя на висшето училище в 7-дневен срок от датата на обявяване на оценките.

9. Специализацията се провежда съобразно работното време на базата за специализация за пълния срок на обучение, утвърден в номенклатурата на специалностите, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

10. Класирането на асистенти, научни сътрудници, редовни докторанти ще се извършва по следния ред и условия:

 • Оценката от протокола за проведен конкурс.
 • В случай, че има кандидати с еднаква оценка класирането се извършва въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и оценката от средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.

11. Класирането на специализация по документи за специалностите посочени в чл. 20, ал. 1 т.т. 2, 3 и 4 от Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се извършва въз основа на критерии:

 • Бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и оценката от средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.
 • В случай, че има кандидати с еднакъв бал като втори критерии ще се вземе под внимание трудовия стаж по специалността, за която кандидатства лицето, като се изчислява от датата на постъпване на работа към датата на обявяване на конкурса за зачисляване.

12. В конкурса за зачисляване на специализация ще се допускат кандидати желаещи да кандидатстват за повече от една специалност с писмен изпит, с отделна молба и такса за всяка. Техническата комисия не поема ангажимент за съобразяване на изпитните дати. След обявяване на класирането в тридневен срок кандидатите заявяват писмено по коя специалност желаят да бъдат зачислени.

13. Чужди граждани от държави, които не са членове на Европейския съюз кандидатстват за специализация на места утвърдени със Заповед № РД-09-02/08.01.2009 г. по ред и условия посочени в от Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Класирането се извършва по критерии утвърдени от Ректора на МУ-София.

14. Висши медицински и немедицински специалисти зачислени и провели специализация по съответната учебна програма могат да участват в конкурса за зачисляване на специализация по реда на Наредба № 34/29.12.2006 г., като в случаите на успешно класиране при сключване на договора за специализация задължително представят следните документи:

 • Книжка на специализиращия  - оригинал
 • Удостоверения за проведената специализация по модули, съобразно учебната програма по съответната специалност.