КОНКУРС ЗА АСИСТЕНТИ ФДМ СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СОФИЯ С РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ ОТ 03.06.2010Г. И 05.10.2010Г., КАКТО И НА ОСНОВАНИЕ Чл. 112 (1), Чл. 113 (2) ОТ ПУРПНСЗАД в МУ – СОФИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА АСИСТЕНТИ

03.03.01. ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ - ЕДИН ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ”; 03.03.01. ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ – ЕДИН ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ПАРАДОНТОЛОГИЯ”;

03.03.04. ХИРУРГИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ  - 3 МЕСТА ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ”;

03.03.03. ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ - 2 МЕСТА ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”;

ЗА ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ, ОТЧИСЛЕНИ С ПРАВО НА ЗАЩИТА КОНКУРСА СЕ ПРОВЕЖДА ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ.


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202, ОТ 9 ДО 12Ч. И ОТ 13 ДО 14Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИЕ - 2 МЕСЕЦА ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ НА МУ-СОФИЯ НА 13.05.2011 Г.

 

13.05.2011 г.

Информационни материали: