КОНКУРС «Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения»