СТРАНИЦИ

Проектно финансиране

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

СПИСЪК С ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ

Хоризонт 2020

HTx № 825162 — HTx — H2020-SC1-BHC-2018-2020/H2020-SC1-2018-Single-Stage-RTD – Следващо поколение оценка на здравните технологии в подкрепа на ориентиран към пациента, удобен и в реално време провеждан процес на вземане на решения за достъп и възстановяване на разходите за здравни технологии в цяла Европа.

ReFRESH – Дейности на Мария Склодовска-Кюри (MSCA), Европейска нощ на учените в Медицински университет – София 2018/2019 г.

Еразъм + (Erasmus+)

Укрепване на рамката за Експериментално образование в здравеопазването в Сърбия (ReFEEHS) 2015 – 2017

Съвместна разработка на учебни програми по оценка на здравните технологии 2015-1-TR01-KA203-022402 2015- 2017

Обучение в областта на общественото психично здраве (ComMent Project) 2014-1-EL01-KA202-001592

ОП Региони в растеж

BG16RFOP001-3.003-0013 „ Реконструкция , преустройство,  модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински Университет –София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” – 2018-2023

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – 2018-2023, Проект BG05М2ОР001-1.001-0003-С01 „Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии ”

Продължителност – 65 месеца, считано от 03.08.2018 г.
Финансиране на проекта – 29 355 861,12 лв.

Партньори: 

 • Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация) 
 • Институт по математика и информатика – БАН 
 • Институт по механика – БАН
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Медицински университет – София 
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) – асоцииран академичен партньор 
 • Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия) – асоцииран академичен партньор 
 • още шест високотехнологични български компании – асоциирани индустриални партньори.

ПРОЕКТИ 2017

ОП „Региони в растеж” – 2014-2020

ОП „Региони в растеж” – 2014-2020, BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България”, № от ИСУН – BG16RFOP001-3.003-0013-C01.

Продължителност – 12 месеца, считано от 24.04.2017 г.
Финансиране на проекта – 3 425 163,44 лв.
Ръководител на проекта: инж. Добрин Нешев

ОПРЧР 2014-2020

ОПРЧР 2014-2020, BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, Проект BG05M9OP001-4.001-0019 ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука.

Продължителност: 13 месеца, считано от 01.11.2017 г.
Финансиране на проекта: 195 923,55 лв.
Ръководител на проекта: проф. д-р Каролина Любомирова

ПРОЕКТИ 2012 - 2016

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА

 • Проект „Преглед – Превенция на диабета чрез промяна на начина на живот и изследвания на обществото в Европа и в света” – Профилактика на захарен диабет 2012 – 2017 г., проф. д-р Н. Бояджиева;
 • Проект “QUALICOPS” – Качество и разходи за първична медицинска помощ в Европа – 2010 – 2013 г. – Нидерландски институт за изследвания в областта на здравните услуги (Нидерландия);

Проекти, финансирани от Европейската комисия

 • Проект „Медицински работници в контекста на населението в европейските страни”, 2011 – 2013 г., Катедра за социална медицина и здравен мениджмънт в сътрудничество с изследователи от шест държави в Европа;
 • Европейско проучване на здравната грамотност (HLS – EU) 2007-113 2009 – 2012, Медицински университет – София и Университет Маастрихт;
 • EUROCORES – съвместни проекти за редки епилептични синдроми, 2011 – 2014 г.

ЕВРОПЕЙСКА НАУЧНА ФОНДАЦИЯ

 • Функционална геномна вариация в епилепсиите (EuroEPINOMICS), 2011 – 2014 г., проф. А. Йорданова, проф. П. Де Йонге;
 • Договор IZ73Z0_127949 / 1 Програма SCOPES 2009-2012; Уроепителни тумори Балканска ендемична нефропатия – общи и специфични молекулярни пътища.

ФОНДАЦИЯ "ШВЕЙЦАРСКА НАУКА"

 • Проект номер IZ73Zo_152454, Роля на притока на кръв и SD-1 / CXCR4-индуцирано набиране на мононуклеарни клетки в интуитативна ангиогенеза, с акроним CELLS IN ANG, Катедра по медицинска генетика, Доц. Иванка Димова, 15.01.2015 – 15.01.2018, бюджет 60 000 швейцарски франка.

Проекти по двустранни договори

 • Проект Несиндромна краниосиностоза: Фенотип / Генотипно проучване – Медицински университет – София (главен изследовател – проф. Радка Канева) и Калифорнийски университет (главен изследовател – проф. Симеон Бойд), договор № 2R01DE016886-06A1, 07/01/2015-30 / 06/2018, бюджет 19 998 долари;
 • Генетични и епигенетични проучвания на човешкия мозък, МУ – София, Lieber Institut, и Майчин дом, 2014 – 2017, 45000 бюджет долари / година;
 • Българо-английски проект „Колаборативно изследване на генетиката на психиатричните болести” , с Университета Кардиф и Катедра по медицинска химия и биохимия-2014-2015, Главни изследователи: Проф. Г.Киров и Проф. В. Миланова, Координатор – Проф. Радка Кънева
 • IDANAT2-2009-2012 Clinical trials gov. – консорциум с Университета в Кьолн и Университетска болница по белодробни заболявания „Св. София“, Центъра по молекулна медицина и МУ-София
 • Проект „видове импулсивност при потребители на хероин и стимуланти”, 2010 – 2013 г., катедра по медицинска химия и биохимия, Университет чикаго – САЩ
 • Проект „Молекулна биология на мутациите в тирозил-РНК-синтезата, водещи до периферна невропатия”, 2008 – 2013 г.., Катедра по медицинска химия и биохимия, Национална генетична лаборатория, Университет Антверпе

Проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС по Оперативни програми

ОП „Развитие на човешките ресурси”:

 • Проект „Студентски стипендии” – трета фаза 2013 – 2014 г. 1 793 940 лева
 • Проект „Студентски практики” – 2012 – 2014 г. ; 1 139 457 лева
 • Проект „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве” BG051PO001-4.3.04-0069-C0001 – 11.2012 г. – 11. 2014 г. , ФОЗ – 288 394, 26 лв.;
 • Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика „ 2009 – 2013 г. , ФОЗ;
 • Проект „ Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ISO 9001 / 2008 и интегриране на информационните системи в университета”, BG051PO001-3.1.08-0036-C0001 2013 – 2015 г. – 499 327 BGN

ОП “Регионално развитие”:

 • Проект „Подходяща и рентабилна структура за МУ-София” BG161PO001-1.1.07-0021-C0001 , 2010 – 2013 г. , обща стойност на проекта : 3 319 441, 75 лв.;

ОП „Конкурентноспособност на българската икономика” :

 • Проект „Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическото лечение на фармакорезистентните епилепсии и неврологичните заболявания“BG161PO003-1.2.04-0087-C0001, 14.10.2013 – 14.11.2014, обща стойност на проекта 3 011 548 BGN
 • Проект „Информационни профили на храненето” – 2012 – 2014 г. , обща стойност на проекта : 562 929 лв, от които 296 879.00 лв. за МУ-София като партньор по проекта;
 • Проект „Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в наномедицинските изследвания” BG161PO003-1.2.04-0086-C0001-A-1/04.12.2013, 07.2013 г. – 08. 2015 г.; общ бюджет на проекта : 4 512 771 лв.;