СТРАНИЦИ

Проф. Генка Петрова – Ташкова

Проф. ГЕНКА ПЕТРОВА-ТАШКОВА, ДФН

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МУ-СОФИЯ

Заемани длъжности:

Професор – протокол на ВАК №10 / 10.06.2008

от май 2021 до август 2022 – Заместник Министър на образованието и науката

от 2008 – 2016 Заместник Ректор «Наука» към МУ София

от 2010 – 2019 ръководител катедра „Организация и икономика на фармацията“ към ФФ – два мандата

Основни дейности и отговорности:

Ръководител и създател на преподаване по “Фармакоикономика” в МУ София, Преподаване по “Социална фармация и фармацевтично законодателство”, “Фармацевтичен бизнес” “Организация и икономика на фармацевтичното производство”; “Управление на качеството”, следдипломно обучение за придобиване на специалност по “Организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика ” и “Организация и икономика на фармацевтичното производство”.

Създател на международна магистърска програма по „Оценка на здравни технологии с фармакоикономика“ към МУ София от 2018.

Създател на международна специализация по „Фармацевтично законодателство и фармакоикономика“ към Университета в Белград от 2002 година

Образование и обучение:

2004 година

Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София

Защитена дисертация на тема “Модел на реформата на фармацевтичния сектор в страни в преход от Балканския регион – анализ на приложението на теоретичните концепции”

Доктор на фармацевтичните науки – протокол №02.11.2004 г. на ВАК

2004 – 2005

International Society of Pharmacoeconomics and outcomes research

Едногодишен дистанционен курс по фармакоикономика в 22 модула, успешно положени изпити на 31.08.2005 година

Специализация по фармакоикономика

2000 година

Специалност по “Организация и икономика на фармацевтичното производство”

1994

Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София

Защитена дисертация на тема «Лекарствени нужди и употреба – анализ и прогнозиране»

Кандидат на фармацевтичните науки – протокол 09 от 02.11.1994 на ВАК

1991 година

Медицинска академия, ВМИ-София

Специалност по “Организация и икономика на аптечното дело”

1987 – 1991 година

Висш  Икономически Институт – София

Специалност «Икономика и организация на труда»

Магистър по икономика

Висше образование

1979 – 1984 година

Медицинска академия, Висш  Медицински Институт

Магистър фармацевт

Висше образование

Социални умения и компетенции:

Ръководство и участие в международни образователни и изследователски проекти и програми, организирани от международни и национални институции.

COST 2020 – ENABLE – European network to advance best practices & Technology of medication adherence

COST 2022 – ENOTTA –  European Network on Optimising Treatment with Therapeutic Antibodies in chronic inflammatory diseases

Horison 2020 – HTx – Ново поколение оценка на здравни технологии, координатор за България

Еrasmus + К2 програма – Мултинационална магистърска програма за

оценка на здравни технологии, координатор за България

Erasmus + ReePhepus – Реорганизация на продължаващото медицинско образование в Сърбия, координар на проекта

Serbia 2002 – European Agency for Reconstruction Project Short term expert on  “Procurement and distribution of drugs”

United Kingdom 2002 – World health organization and London School of economics    project “TRIPS and access to medicines”

Macedonia 2000 – Word health organization programme

“The pharmaceutical sector reform in FYR Macedonia” – short term consultant of the WHO in the part of the NDP Establishment

Romania –  1999 – 2000 Harmonisation and application of legislation in the pharmaceutical

sector (EU Romania PHARE Project No: RO/97/12/L003)

Sweden 1999 – Karolinska Institute, Department of public health science, Division of international health. National drug policy research and development project.

Bosnia Herzegovina  – 1998 PHARE BH – Health 03-97 “Pharmaceutical sector development”

area objective: NDP development and implementation; 1999 – Patient file and patient counselling program – PSF (Pharmaciens sans frontiere)

Switzerland 1997-1998 World health organization – Project on National drug policy comparative analysis

Русия 1996 – проект на TACIS и Института по медико-социални проблеми и управление на гр. Санкт Петербург – проект “Индикаторы для национальной лекарственной политики”

 

Организационни умения и компетенции:

Член на Висшия съвет по фармация към МЗ през 2002-2004

участие във ведомствени и академични комисии към МЗ, ИАЛ, МОН и МУ за разработване на нормативни и управленчески проекти както и в експертни и консултативни съвети по проблеми на лекарствената политика; лекарствено ценообразуване; устройство, ред и организация на работа в аптеките и др.

Ръководство и участие на научни проекти, финасирани по грантови програми на СМН на МУ-София

– Проект с договор 002643 от 1998г. на тема “Фармакоикономически аспекти на употребата на основни лекарства в обществото”

– Проект с договор 002887  от 1999г. на тема “Фармакоикономическа оценка на терапията на нежелани лекарствени реакции при употреба на основни лекарства”.

 – Ръководител на грантов проект на МУ-София на тема:  “Фармакоикономическа оценка на качеството на живот на хронично болни пациенти”, Договор №2/2002 година, отличен с много добра оценка от Съвета  по Медицинска Наука на МУ-София

– Проект, финансиран от СМН на МУ-София на тема: “Анализ на лекарствени продукти от фармакологична група статини”, Договор от 2007 г.

Ръководител на проект финансиран от МОМН, за разработване на книга по «Управление на качеството във фармацията»

Участник в инфраструктурен проект към МОМН за изграждане на университетски изследователски проект.

Участник в 6 проекта на МОМН за финансиране на научни разработки

Участник в проек на Европейски структурни фондове за «Обучение на студенти по фармация за консултиране на пациенти с хипуртония в аптеки »

Преподавателска дейност в чуждестранни университети:

2005 – продължава

гост лектор в института по бизнес управление на университета в гр. Нант, Франция към специализация по «маркетинг на продукти и услуги в здравеопазването»

2003 – продължава

водещ  лектор във фармацевтичен факултет на Белградския университет, Сърбия към специализация по «Фармакоикономика и фармацевтично законодателство»

1999

Гост лектор във Фармацевтичен факултет на Университета в гр. Сараево, Босна и Херцеговина пред специализанти по Социална фармация

1999

Гост лектор в Медицинския факултет на Университета в гр. Баня Лука, Босна и Херцеговина пред редовни студенти по Управление на лекарственото снабдяване, Фармакоикономика и фармакоепидемиология

Членство в научни и обществени организации, както и в редколегии и научни награди:

Президент на консорциума по фармакоикономика за централна и източна Eвропа – ISPOR

Основател и председател на Българската група по Фармакоикономика към ISPOR

Заместник преподавател и учредител на Българската Асоциация по Лекарствена Информация

Почетен член на основателите на Асоциацията по фармакоикономика на Сърбия;

Член на Международното общество по фармакоикономика и изследване на резултатите в здравеопазването – ISPOR

Член на международната група по проучване на лекарствената употреба – DURG;

Предишен член на Международната асоциация на младите учени;

Член на Научното дружество по фармация в България;

Член на Българския фармацевтичен съюз и член на комисията по качество към БФС;

Член на редколегията на списание “Фармация”, издание на НДФ;

Рецензент към Medical Science Monitor – International peer review journal;

Рецензент към BioMed Central – International peer review journal;

Рецензент към Clinial Outcome and Cost Studies издание на Latvian Academy of Sciences

Включена в 25-тото юбилейно издание на Marquis WHO’s WHO in the WORLD

Носител на годишната награда Панацея – сребърна на МУ София за особени приноси в научно изследователската и експертна дейност в професионално направление фармация

Научни разработки:

Публикации – 450, от които над 150 в списание с IF

От които – монографии и учебници 15 (4 международни издания)

  1. НИЛС – Методика за стойностно прогнозиране на разходите за лечение на амбулаторно болни – Заповед № А-25 от 1994 година на директора на НИЛС
  2. Стандартни оперативни процедури за работа в аптеките на “Софийски аптеки АД” със Заповед на Директора на фирмата от 2002 година.
  3. Маркетингово проучване и методология на работа за повишаване на удовлетвореността на пациентите в “Софийски аптеки” със Заповед на Директора на фирмата от 2003 година.

ДОКТОРАНТИ – Защитили 16 и 1 зачислен

ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ДИМИТРОв, ДМН

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МУ-СОФИЯ

Проф. д-р Николай Димитров, дмн завършва Медицински университет – София през 1996 г., а след това интересът му го отвежда на двегодишна специализация в САЩ. Професионалният му път преминава през едни от най-добрите болници в България и чужбина. Специализацията си по инвазивна кардиология прави в Швейцария. След като се завръща в България започва като асистент в УМБАЛ „Света Екатерина“ и достига до ниво на медицински директор.  В различни периоди ръководи клиниката по кардиология в Правителствена болница и е директор на Националната кардиологична болница. Национален консултант по кардиология 2010-2012 г. Доктор на науките.

Проф. Димитров има придобити специалности по вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология. Постигнал е патент в областта на инвазивната кардиология при сътрудничеството си с Медицинския университет в Кьолн. Самостоятелно получава втори и трети патент в същата област. През 2000 г. защитава първата си дисертация върху нестабилна стенокардия, на база на която през 2002 г. придобива академична длъжност доцент.