СТРАНИЦИ

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн

Акад. Лъчезар Трайков, дмн

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ

Професор по Неврология, 

Академик на Българска Академия на Науките 

Ректор на Медицински Университет – София

Ръководител на Катедра по Неврология, МУ-София 

Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”.

Чужди езици: Френски, Английски, Руски

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

1977-1983    Диплом за Висше образование, Медицинска Академия, Медицински Факултет, ВМИ София, България

 • 1988-1991    Дисертация за придобиване на степен “Кандидат на медицинските науки” Медицинска Академия, София, България. (защитена 31.01.1991).
 • Диплом за специалност по неврология, Медицинска Академия, ВМИ- София, България. (01.06.1991) 
 • Диплом за Хабилитация за Ръководене на Научни Трудове, Медицински Факултет Кошен Порт-Ройал, Университет Рене Декарт, Париж V, Франция. 
 • (Diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches, Faculté de Médecine Cochin Port-Royal, Université René Descartes, Paris-V, France) (защитена 07.12.1999).
 • Квалификация за професор по “Невронауки” от Национален Съвет на Университетите, Франция. (06.02.2002).(Д.В. № 151 от 30.06.2002г.)
 • Доцент по неврология, МБАЛ “Александровска”, МУ-София.
 • 2003     Удостоверение за следдипломно обучение по „Здравен мениджмънт”, ФОЗ, Медицински Университет, София. 
 • 2005    Дисертация за придобиване на степен “Доктор на медицинските науки” Медицински Университет, София. (защитена 14.04.2005).
 • 2004/2005     Асоцииран Професор по неврология, Университет Париж-XII, Франция
 • 2007     Професор по неврология, МУ, МБАЛ“Александровска” София. (Свидетелство № 24378 от 02.07.2007г.) 
 • 2008     Свидетелство за професионална квалификация по “Клинична невропсихология”, МУ-София. (Свидетелство ПК № 1422 от 05.02.2008г.) 
 • 2013     Диплом за Висше образование на образователно – квалификационна степен „Магистър” по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” Факултет по обществено здраве, МУ-Сфия. (№ 029718 от 20.05.2013г.)
 • 2014     Член Кореспондент на Българска Академия на Науките (20.12.2014 г.)
 • 2018     Академик на Българска Академия на Науките (20.12.2018 г.)

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

Невролог, ординатор. Неврологично отделение, Районна болница,  гр. Средногорие.

1988-1991    Аспирант по неврология. Медицински Академия, ВМИ София.

1991-2001    Старши-главен асистент, II Неврологично отделение, ДУБНП – IV км, София

1993     INSERM Unité 324 „Нормално и патологично стареене” („Vieillissement normal et pathologique”), Финансиране от INSERM и EEC Human Capital and Mobility Program. Париж, Франция. 

1994 -1995    Service Hospitalier Frédérique Joliot, Orsay, Финансиране от Комисарят по Ядрена Енергетика (Commissariat d’Energie Atomique de France), Париж, Франция. 

1996-2000    INSERM, Unité 324 „Нормално и патологично стареене” (“Vieillissement 

normal et pathologique”), Финансиране от Фондация “France Alzheimer” и INSERM Париж, Франция.

2003-2007    Доцент, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2004-2005    Асоцииран Професор по неврология, Университетска болница “Енри Мондор”, Париж, Франция. 

2007-2009    Професор, Завеждащ отделение, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2008-2012    Заместник Декан, Медицински Факултет, МУ-София, България.

2008-         Ръководител на Катедра по Неврология. Медицински Факултет, София, България.

2009-2013    Изпълнителен Директор, УМБАЛ “Александровска”, София.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Ръководство на международни научни проекти – 14.

Участие в международни научни проекти – 9.

Ръководство на научни проекти с общо-национално значение – 27. 

ПУБЛИКАЦИИ

h Index 26        RG score 38.44

Научни трудове / публикации    

Общ брой трудове – 701

Публикации – 339

Участие на конгреси – 362

От публикациите:

Публикации в международни списания – 78

Публикации в български списания – 162

Участие в международни монографии и учебници – 19

Участие в български монографии и учебници – 80

Ръководство на докторанти: 3 хабилитирани (доценти) + 1 професор.

13 защитили, 3 в процес на подготовка, 4 пред защита

НАГРАДИ

1990        International University Center Scholarship Award, III International

Brain Workshop “Neurodevelopment, aging and cognition”, Dubrovnik, Yugoslavia

1992         Награда за най-добра научна разработка на Фондация “Предпазване от мозъчни инсулти”, София, България,

American Academy of Neurology Foreign Scholarship Award, 46 Annual Meeting, Washington, USA.

1997        Фондация “France Alzheimer” I награда за утвърдени изследователи

(за научна работа и проект за бъдеща научна дейност), Paris, France.

1998        Фондация “France Alzheimer” I награда за утвърдени изследователи

(за научна работа и проект за бъдеща научна дейност), Paris, France.

2003        Награда за високи постижения в научно-изследователската и 

преподавателска дейност “Проф. К. Чилов”. МФ, София, България,

2006    “Панацея златна” Награда за особени приноси при реализацията на преподаването, научноизследователската и експертна дейност в професионално направление МЕДИЦИНА, МУ-София, България,

2009    Почетен знак, Медицински Университет, София, България,

2009    “Signum Laudis pro Scientiae Meritis” Награда за най-добър научен прект в професионално направление МЕДИЦИНА, МУ-София, България,

2012    Почетен плакет на МЗ, на Катедрата по Неврология за цялостна дейност, София, България,

2013    Награда за учени над 35 г. в Конкурс за Високи Научни Постижения на Съюза на Учените в България за 2013 г. 

2014    Почетна грамота и плакет “40 години МУ-Плевен”, Медицински Университет Плевен, България,

2015-2019    Грамота от “24 часа”: “Лекарите, на които вярваме”

2017    Награда за принос към развитието на медицинската наука “The Southeast European Medical Forum Awards”, Sept 2017. 

2017     Награда за принос към дейността на Балканския медицински Съюз  “Balkan Medical Union”, Oct 2017.

2018         Медик на годината. Април 2018.

2019         Награда „Питагор” за успешен ръководител на международни проекти.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1991-1998    Секретар на “Българско научно дружество по главоболие”.

1992-1998    Секретар на софийския клон на “Българско дружес тво по неврология”.

1994-1996    International Associate of the Consortium to Establish a Registry for                Alzheimer’s Disease (CERAD), National Institute on Aging, USA. 

1994         Член на American Academy of Neurology, USA. 

Член на “New York Academy of Sciences”. 

1997-1998    Член на “Vascular dementia project review board” на проект  Syst-Eur (Systolic Hypertension in Europe).

1999 –    2004     Член на “World Federation of Neurology Research Group of Dementia”

2000-2007    Заместник председател на “Българско научно дружество по деменции”.

2003- 2009    Председател на Асоциация “Алцхаймер България”.

2004-2007    Член на European CJD Collaborative Surveillance (Funded by the EU).

2005-2007    Член на “Cognition Advisory Board” на проект E-SAND (European Survey Against Neuropsychological Decline).

2006-        Член на Управителния съвет на “Българско дружество по неврология”.

2006-     Член на Управителния съвет на “Българско дружество по невропротекция”.

2007- 2010    Заместник Председател на “Българско дружество по неврология проф. Сашо Божинов”.

2007-2010    Член на СНС по Неврология и Психиатрия при ВАК. 

2007- 2011    Член на Комисия по етика за многоцентрови изпитвания към МЗ.

2007-     Председател на “Българско научно дружество по деменции”.

2007-         Член на European Alzheimer’s Disease Consortium. 

2008-     Председател на Комисия за правоспособност по Високо Специализирана Дейност по “Клинична невропсихология”, МУ, София.

2009-     Председател на Комисия за Държавен изпит по Нервни болести, МЗ София. 

2009-2014     Председател на Асоциацията на Университетските болници в България. 

2011-        Консултант по Неврология към НЗОК.

2011-        Заместник председател на “Българско дружество по неврология”.

2012-     Член на Съюз на учените в България. 

2012-2016     Член на Факултетния съвет на Медицински Факултет, МУ – София. 

2012-         Член на International Parkinson and Movement Disorder Society

2013-2018     Член на Управителния Съвет на Съюза на работодателите в здравеопазването в България. 

2014-         Председател на Борда по Неврология към БЛС.

2014-         Член на European Multiple system atrophy Consortium. 

2014-         Член на Danubian Network for Dementia Education and Care

2014-         Член на Pan-European Lewy Bodies Disease Consortium

2015 –        Член на European Academy of Neurology

2015 –     Генерален Секретар на българския клон на l’Union Medicale Balkanique, Paris, France.

2015-         Член на EAN Scientific Panel on ALS and frontotemporal dementia

2015-         Член на EAN Scientific Panel on Dementia and cognitive disorders

2015-         Член на EAN Scientific Panel on Higher cortical functions.

2017 –     Президент на българския клон на l’Union Medicale Balkanique, Paris, France.

2019 –     Председател на борда по неврология към Министъра на здравеопазването.