СТРАНИЦИ

Проф. Валентина Петкова-Димитрова, дфн

ПРОФ. ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА-ДИМИТРОВА, ДФН

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 2016 – Заместник Ректор по наука и акредитация, Професор – Медицински Университет – София; Координация на проекти, Председател на СМН, Координация на научна дейност и акредитация

2012–2016 – Заместник декан по учебната работа за студентите, обучаващи се на английски език, Професор – Фармацевтичен факултет, МУ-София; Учебна дейност на студентите, обучаващи се на англ.език

2012 – Професор – Фармацевтичен факултет, МУ-София; Преподаване и инструкции, научна дейност и проекти

2008–2012 – Доцент – Фармацевтичен факултет, МУ-София; Преподаване и инструкции, научна дейност и проекти

2001–2008 – главен асистент, страши асистент, асистент – Фармацевтичен факултет, МУ-София; учебна и научна дейност

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2018 – СПЕЦИАЛНОСТ ПО БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ – Фармацевтичен факултет, МУ-София

2015 – Доктор на науките – Фармацевтичен факултет, МУ-София; Защитена дисертация за придобиване на научната степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ на тема „Теоретични и приложни аспекти на концепцията „Фармацевтични грижи” при някои специфични групи пациенти”

2012 – МАГИСТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ – ФОЗ, МУ-София

2008 – СПЕЦИАЛНОСТ ПО КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ – Фармацевтичен факултет, МУ-София

2007 – СПЕЦИАЛНОСТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО – Фармацевтичен факултет, МУ-София

2003 – СПЕЦИАЛНОСТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА АПТЕЧНАТА И ДИСТРИБУТОРСКА ПРАКТИКА – Фармацевтичен факултет, МУ-София

2000 – доктор – Фармацевтичен факултет, МУ-София – Защитена дисертация за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР ПО ФАРМАЦИЯ на тема: “Проучване на съгласието (комплайънс) с лекарствената терапия при хронично болни пациенти”

1998 – МАГИСТЪР ПО МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ – Технически университет, София

1991–1996 – МАГИСТЪР ПО ФАРМАЦИЯ – Фармацевтичен факултет, МУ-София

1986–1991 – 114 английска езикова гимназия, София

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОЗИЦИИ

Председател на Комисията по Етика на Български Фармацевтичен Съюз – 2 мандата

Председател на Съвет по медицинска наука на МУ-София

Член на Управителния съвет на Българската Асоциация по Лекарствена Информация (БАЛИ)

Касиер на националната секция на Балканския Медицински Съюз

Член на Българското Научно Дружество по Фармация

Член на Аакадемични съвет на МУ-София

Член на Висшия съвет по фармация, МЗ

Член на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет – София

Член на Международното Дружество по История на Фармация

Член на Групата за проучване на лекарствената употреба към EURODURG
Член на ISPOR

Експерт на ИАЛ, НСЦРЛП и др.

Председател на изпитната комисия по СДО Организация и икономика на фармацевтичното производство

Член на изпитната комисия по СДО Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика

НАГРАДИ

Почетен знак на Ректора 2020 за личен принос в управленски мандат 2016-2020 на МУ-София

Signum Laudis Pro Scientiae Meritis 2017, награден знак на МУ-София за най-добра научна разработка GRANT 2015

Носител на юбилейния знак на Балканския Медицински Съюз 2016

Panacea – златна, 2015 за висок професионализъм и доказан принос в организирането и осъществяването на преподавателската (обучение на студенти, докторанти, специализанти), научно-изследователската, и експертна дейности в МУ-София

Signum Laudis Pro scientiea meritis 2011, награден знак на МУ-София за най-добра научна разработка GRANT 2011

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

1998 Specialization course in Potsdam, Germany, McGill UniversityCourse “Measurement In Health Care”

1999 Mediterranean school of medical statistics and clinical epidemiology Specialization course in Biostatistics and Epidemiology

2000 Harvard School of Public Health Syracuse, Italy,Mediterranean School of Epidemiology and Biostatistics, Syracuse, Italy Specialization course in Biostatistics-Ii, Clinical Decision Making

2005 Фармацевтичен факултет, МУ, София, България и Франкофонския институт по Администрация и Управление, клон на Университета по управление на бизнеса в гр.Нант, Франция Следдипломна квалификация по фармацевтичен маркетинг

2006 Department of Social Pharmacy, Pharmacoepidemiology, Pharmacotherapy and Pharmaceutical care, RUG University of Groningen, the Netherlands Специализация по фармацевтични грижи

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

184 публикации, от които – 65 публикации в списания с импакт фактор.

Автор и съавтор в 18 учебници и научни ръководства, като 7 от тях са на английски език по История на фармацията, Социална фармация, Фармацевтични грижи и Фармакоикономика.

500 цитирания на научните трудове в чужди бази данни (SCOPUS, Web of Science)

h-index 15

150 участия в научни международни и национални прояви.

Водещ изследовател за България в Pharmine (PHARMacy education IN Europe) 2009 project, WP7, funded by the European Commission (LLL programme, Erasmus).

Водещ изследовател на изследователски проект по Договор № 18/2004 г. от конкурс „ГРАНТ-2004” на тема: „Ролята на фармацевта за въвеждане на концепцията „Фармацевтични грижи“ при самолечението на пациентите”

Водещ изследовател на изследователски проект по Договор № 34/2009 г. от конкурс „ГРАНТ-2009” на тема: „Ролята на лекарствената форма за подобряване на съгласието на пациента с назначената му лекарствена терапия – комплайънс”, оценен с „Отлична оценка” от Съвета по медицинска наука и награден за най-успешна разработка от конкурсно-проектното финансиране на МУ-София за периода 2008-2009 г. в научна област „Фармация” с награда „Signum laudis pro scientiae meritis”

Водещ изследовател на изследователски проект по Договор № 8/2011 г. от конкурс „ГРАНТ-2011” на тема: „Разработване на фармакотерапевтичен и фармакотехнологичен план за оптимизиране на лекарствената терапия при пациенти в детска възраст”

Участник в изследователски екип по Договор № 1-С/2009 г. от конкурс „Стимулиране на научните изследвания в области с високи постижения-2009” на тема: „Разработване на фармакотерапевтичен, фармакоикономически и фармакоепидемиологичен модели на лекарствената терапия на болни с хипертония”

Участник в изследователски екип по Договор № ДУНК/2009 г. от конкурс „Изграждане на университетски научно-изследователски комплекси” на МОМН на тема: „Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания”

Съ-ръководител на изследователски екип по Договор № BG051PO001-3.3.03-61/2009г. част от ОП “Развитие на човешките ресурси” на ЕСФ на МОМН на тема: „Обучение на студенти по фармация за консултиране на болни с хипертония в аптеки”

Участник в проект „Оценка на риска и съгласието с лекарствената терапия и влиянието им върху разходите за лечение и качеството на живот на пациентите с ХОББ“, ФНИ, 2014г.

Участник в международен научен проект – ReFEEHS (Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia) по програма Erasmus+ programme KA2, 2015

Ръководител на пакети в Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)” 2018

Ръководител на 10 докторанта, от които 8 успешно защитили. Ръководител на над 80 специализанта и дипломанта.