СТРАНИЦИ

ПРИЕМ 2021/2022

На свое заседание Академичния съвет утвърди предложенията за провеждане на кандидат- студентска кампания за прием на български студенти в МУ- София за уч. 2021/ 2022 г. като  предвид епидемичната обстановка в страната и във връзка с  Писмо № 0211- 49/ 18.02.2021 г. от Министъра на образованието и науката се правят корекции в графика за провеждане на предварителните кандидат-студентски изпити в МУ- София  както следва:
За кандидат-студентите  за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”: 

Предварителни кандидат –студентски изпити:

Прием на документи онлайн от 01.04.2021 г. до 12.00 часа на 28.04.2021 г.

 • Конкурсен изпит по биология – 15.05.2021 г.
 • Конкурсен изпит по химия –       16.05.2021 г.

Редовни кандидат –студентски изпити:

Прием на документи онлайн – от 14.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

 • Конкурсен изпит по биология – 03.07.2021 г.
 • Конкурсен изпит по химия –       04.07.2021 г.

За кандидат- студентите  за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София:

 • Прием на документи онлайн – от 01.07.2021 г. до 15.07.2021 г.
 • Прием на документи присъствено – от 08.07.2021 г. до 15.07.2021 г.
 • Конкурсни изпити – 16, 17, 18, 19 юли 2021 г.
 • Изпит по моделиране – 20 юли 2021 г.
 • Идентификация – 21 юли 2021 г.

За кандидат- студентите за специалностите във Факултет  по обществено здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров“ :

 • Прием на документиот 15.06.2021 г. до 05.07.2021 г.
 • Датите за изпитите са както следва:
  За специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ – писмен изпит (тест по Етика) на 10.07.2021г. от 10.00 ч.
  За специалностите: „Кинезитерапия“ и „Лекарски асистент“ на ОКС „бакалавър“ -писмен изпит (тест по Биология) на 10.07.2021г. от 14.00 ч.
  За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“-писмен изпит (тест по Социална медицина и здравен мениджмънт) на 15.07.2021г. от 10.00 ч.

За Кандидат- студентите от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:

Предварителни кандидат –студентски изпити:

Прием на документи – от 01.03.2021 г. до 29.04.2021 г.

Конкурсни изпити / тест по етика – за специалностите Медицинска сестра и Акушерка  и по биология –за специалност Лекарски асистент/–10 и 11.05.2021 г.

Редовни кандидат –студентски изпити:

 • Прием на документи- от 12.05.2021 г. до 26.07.2021 г.
 • Конкурсни изпити / тест по етика – за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология –за специалност Лекарски асистент/ –27 и 28.07.2021 г.

*Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически лица за набиране на студенти за уч. 2021/ 2022.

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет –София полагат писмени изпити по биология и химия ( на предварителна и/ или на редовна кандидат-студентска изпитна сесия).

Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на два астрономически часа. На изпита ще се изтеглят на случаен принцип комбинации от две тематични единици / два въпроса /. Във всяка комбинация щеима един въпрос от програмата за 9-ти клас и един от 8-ми или 10-ти клас. При формирането на оценката ще се взема под внимание тежестта на отделните въпроси.

Кандидат-студентският изпит по химия е писмени се провежда в продължение на два астрономически часа. Той обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите. Изпитът се състои от решаване на логически задачи. В деня на изпита се изтеглят на случаен принцип две тематични логически задачи, от които една включва материал от обща и неорганична химия и една -съответно материал от органична химия. Отговорите трябва да бъдат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции. По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на химичните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електроафинитетните редове на елементите и техните йони.

Кандидатстващите за специалностите във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца

Предварителни кандидат –студентски изпити:

Конкурсни изпити/ тест по етика –за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология –за специалност Лекарски асистент

Редовни кандидат –студентски изпити:

Конкурсни изпити/ тест по етика –за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология–за специалност Лекарски асистент

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София полагат писмен изпит върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента ( елемента):

 • обща култура за системата на здравеопазване;
 • желание и умение за работа с хора;
 • психо-социална компетентност.

За специалност „Масажист” ( лица с увредено зрение ) –полагат устен изпит-събеседванена същата тема.

За специалност „Зъботехник” полагат и изпит по моделиране.

Изпитът се провежда само в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София.

По време на изпита по моделиране не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията.

*Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали документи в регламентирания срок, не участват в класирането.

 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
 2. Лична карта
 3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.

Забележка: Не се изисква Медицински документ от психо-  диспансер!

 1. За специалност „Рентгенов лаборант” в МК-София се изисква медицинско свидетелство само от НЦРРЗ.
 2. Документи за записване по образец:

              – именници – 2 броя;

              – студентска книжка образец само за МУ-София;

              – лична карта

              – уверения (ако са необходими на студента)

              – снимки-формат 4/6см. – 4 броя.

 1. Декларация по образец за всеки Факултет/ Филиал/ Колеж съгласно Решение на Академичен съвет от 26.02.2003 г.: „Приетите студенти си осигуряват всички необходими учебни помагала и консумативи, необходими за учебния процес в съответния Факултет/ Филиал/ Колеж ”.
 2. Документ за платена такса.
 3. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно- квалификационна степен съгласно изискванията на чл. 91, ал.7, т. 2 от Закона за висше образование.

Приетите за студенти в Медицински университет- София се записват лично с посочените по-горе документи в съответния Деканат

Медицински факултет –ул. „Здраве” № 2, Майчин дом, ет.2, ст.202, 

тел. 02/ 952 05 22;

Факултет по Дентална медицина – ул. „Г.Софийски” № 1, ет.2, Студентска канцелария, тел.02 954 29 09;

Фармацевтичен факултет – ул. „Дунав” № 2, ет.2, Студентска канцелария, 

тел.02/ 980 34 64;

Факултет по обществено здраве – ул. „Бяло море” № 8, сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, ет.5, Деканат 

Тел: 02/9432 267, 02/9432 292, 02/9432 304, 02/ 9432 579 и 02/ 9432 127.

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца- Бул. „Втори юни“ № 179, Учебен отдел. 

 Тел: 092/ 64 51 76

Медицински колеж-София- ул. „Йорданка Филаретова” № 3, ет. 1, 

тел. 02/ 915 46 26.

Студентите, които желаят да участват в класиране за обучение срещу заплащане, на основание чл.21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО и при успешно положени в Медицински университет-София кандидат-студентски изпити за 2021 г., могат да заявят желанието си като подадат Заявление до Ректора на Медицински университет – София.

ВАЖНО!

На свое заседание Академичния съвет утвърди предложенията за провеждане на кандидат- студентска кампания за прием на български студенти в МУ- София за уч. 2021/ 2022 г. като  предвид епидемичната обстановка в страната и във връзка с  Писмо № 0211- 49/ 18.02.2021 г. от Министъра на образованието и науката се правят корекции в графика за провеждане на предварителните кандидат-студентски изпити в МУ- София  както следва:
За кандидат-студентите  за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”: 

Предварителни кандидат –студентски изпити:

   Прием на документи онлайн – от 01.04.2021 г. до 12.00 часа на 28.04.2021 г.

 • Конкурсен изпит по биология – 15.05.2021 г.
 • Конкурсен изпит по химия –       16.05.2021 г.

Редовни кандидат –студентски изпити:

Прием на документи онлайн – от 14.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

 • Конкурсен изпит по биология – 03.07.2021 г.
 • Конкурсен изпит по химия –       04.07.2021 г.

За кандидат- студентите  за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София:

 • Прием на документи онлайн – от 01.07.2021 г. до 15.07.2021 г.
 • Прием на документи присъствено – от 08.07.2021 г. до 15.07.2021 г.
 • Конкурсни изпити – 16, 17, 18, 19 юли 2021 г.
 • Изпит по моделиране – 20 юли 2021 г.
 • Идентификация – 21 юли 2021 г.

За кандидат- студентите за специалностите във Факултет  по обществено здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров“ :

 • Прием на документи- от 15.06.2021 г. до 05.07.2021 г.
 • Датите за изпитите ще бъдат обявени допълнително.

За Кандидат- студентите от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:

Предварителни кандидат –студентски изпити:

Прием на документи – от 01.03.2021 г. до 29.04.2021 г.

Конкурсни изпити / тест по етика – за специалностите Медицинска сестра и Акушерка  и по биология –за специалност Лекарски асистент/–10 и 11.05.2021 г.

Редовни кандидат –студентски изпити:

 • Прием на документи- от 12.05.2021 г. до 26.07.2021 г.
 • Конкурсни изпити / тест по етика – за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология –за специалност Лекарски асистент/ –27 и 28.07.2021 г.

*Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически лица за набиране на студенти за уч. 2021/ 2022.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ В МУ-СОФИЯ

 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
 2. Лична карта
 3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.

Забележка: Не се изисква Медицински документ от психо-  диспансер!

 1. За специалност „Рентгенов лаборант” в МК-София се изисква медицинско свидетелство само от НЦРРЗ.
 2. Документи за записване по образец:

              – именници – 2 броя;

              – студентска книжка образец само за МУ-София;

              – лична карта

              – уверения (ако са необходими на студента)

              – снимки-формат 4/6см. – 4 броя.

 1. Декларация по образец за всеки Факултет/ Филиал/ Колеж съгласно Решение на Академичен съвет от 26.02.2003 г.: „Приетите студенти си осигуряват всички необходими учебни помагала и консумативи, необходими за учебния процес в съответния Факултет/ Филиал/ Колеж ”.
 2. Документ за платена такса.
 3. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно- квалификационна степен съгласно изискванията на чл. 91, ал.7, т. 2 от Закона за висше образование.

КЪДЕ СТАВА ЗАПИСВАНЕТО

Приетите за студенти в Медицински университет- София се записват лично с посочените по-горе документи в съответния Деканат

Медицински факултет –ул. „Здраве” № 2, Майчин дом, ет.2, ст.202, 

тел. 02/ 952 05 22;

Факултет по Дентална медицина – ул. „Г.Софийски” № 1, ет.2, Студентска канцелария, тел.02 954 29 09;

Фармацевтичен факултет – ул. „Дунав” № 2, ет.2, Студентска канцелария, 

тел.02/ 980 34 64;

Факултет по обществено здраве – ул. „Бяло море” № 8, сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, ет.5, Деканат 

Тел: 02/9432 267, 02/9432 292, 02/9432 304, 02/ 9432 579 и 02/ 9432 127.

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца- Бул. „Втори юни“ № 179, Учебен отдел. 

 Тел: 092/ 64 51 76

Медицински колеж-София- ул. „Йорданка Филаретова” № 3, ет. 1, 

тел. 02/ 915 46 26.

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Студентите, които желаят да участват в класиране за обучение срещу заплащане, на основание чл.21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО и при успешно положени в Медицински университет-София кандидат-студентски изпити за 2021 г., могат да заявят желанието си като подадат Заявление до Ректора на Медицински университет – София.

Прием на документи: от   08  ЮЛИ 2020 г. до   15   ЮЛИ 2020 г.     

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:

По график : 16, 17, 18, 19 юли 2020 г.

Изпит по МОДЕЛИРАНЕ    20 юли 2020 г.

Идентификация                     21 юли 2020 г.