СТРАНИЦИ

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА"

В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ към МУ – СОФИЯ се подготвят кадри с висше образование със срок на обучение 3 години. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”.

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ“

Медицинският лаборант е основен изпълнител на широк спектър дейности в клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични и др. лаборатории. По време на обучението студентите изучават специалните дисциплини: лабораторна техника, клинична лаборатория, хистология с хистотехника, паразитология. С развиттието на частния сектор на медицинското обслужване у нас, търсенето на медицински лаборанти нараства.

СПЕЦИАЛНОСТ „РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ“

Обучението по специалността включва строго специфични дисциплини: рентгенова физика, радиобиология, рентгенографска техника, лъчетерапия, радиационна защита и др. Студентите получават съвременни знания в областта на конвенционалната и цифрова рентгенология, компютърна и ядреномагнитно-резонансна томография, нуклеарно-медицинска диагностика и др.Завършилите специалността могат да работят в звената за образна диагностика на здравните заведения от общ профил и в диагностичните центрове и отделения на специализираните заведения.

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК“

Студентите изучават общомедицински, хуманитарни и специални дисциплини – анатомия, физиология и биомеханика на дъвкателния апарат, зъботехническо материалознание, апаратура и инструментариум, скулптиране и моделиране, зъбопротезиране, ортодонтия и др. Придобитата правоспособност им позволява да упражняват професията си в зъботехнически лаборатории у нас и чужбина.

СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР“

Медицинската рехабилитация представлява комплекс от лечебно-профилактични, лечебно-възстановителни, педагогически и социално-икономически мероприятия, които целят предпазване от евентуална инвалидност, възстановяване на анатомичната цялост и функционално развите на организма. Студентите получават задълбочена подготовка по най-съвремените методи на кинезитерапията, физикалната терапия и масажа (класически, сегментно-рефелекторен, акупресура).

СПЕЦИАЛНОСТ „ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ“

Завършилите специалността могат да работят в болнични и открити аптеки, билкови и санитарни аптеки, аптечни складове, галено-фасовъчни лаборатории, контролно – аналитични лаборатории, научно-изследователски институти и фармацевтични заводи.

СПЕЦИАЛНОСТ „ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

Завършилите специалността могат да работят в РЗИ, службите по трудова медицина, доброволните ЗОВ, кабинетите по имунологична профилактика, системата на МТСП, системата на МОСВ и органите на граничния контрол.

СПЕЦИАЛНОСТ „МАСАЖИСТ“

Специалността е предназначена само за лица с увредено зрение, притежаващи документ –решение на ТЕЛК за инвалидност. Завършилите са развили своята сръчност, сила на ръцете, придобили са максимална адаптивна способност и самостоятелност за пълноценна социална и икономическа реализация в обществото.

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК“

Студентите придобиват задълбочени познания по общомедицински и хуманитарни науки. Учебните програми по специалните дисциплини като дерматология, лечебен козметичен масаж, козметични и лечебни процедури, са съобразени със съвременните тенденции и стандарти в областта на Медицинска козметика.

Завършилите специалността могат да работят в центрове по медицинска козметика, дерматологични кабинети, козметични салони и др.