СТРАНИЦИ

Управление на качеството

Системата за управление на качеството в МУ-София е съвкупност от дейности, стандарти и процедури, обвързани в единен механизъм, който очертава необходимите действия и правомощия на отделните университетски звена и ръководните органи за ефективното функциониране и развитие на Университета.