СТРАНИЦИ

Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Медицински университет- София се ангажира да осигури достъп до портала си и включените в него сайтове в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
портала на МУ-София на адрес: https://mu-sofia.bg/
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на портала на Медицински университет – София (МУ-София) са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Изискване на стандартаПояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация Частично съответствие
В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи)
Алтернативно представяне на аудио и видео материалитеНеприложимо
Не се публикуват записи на аудио и видео материали
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращенияЧастично съответствие
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.Не е осигурен
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живоНе е осигурено
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.Не е осигурено
Да не се представя текст във вид на изображениеЧастично съответствие
Частично осигурено, с изключение на банерите и сканираните документи

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
09.10.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:
01.10.2022 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
01.10.2022

Метод, използван за изготвяне на декларацията:
Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт:
Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт,на следния адрес: public_info@mu-sofia.bg
пощенски адрес: Медицински университет -София- Ректорат
София 1431, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ 15
Връзка към форма за заявление за обратна връзка: https://mu-sofia.bg/kontakti/

Процедура по прилагане

На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ в Медицински университет -София е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

 1. Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на портала на МУ-София, могат да се подават лично или чрез упълномощен представител, на хартиен или електронен носител.
  Сигналите в МУ-София се подават по следния начин:
    • По електронен път на адрес – public_info@mu-sofia.bg
     чрез системата за обратна връзка на МУ-София на адрес: https://mu-sofia.bg/kontakti/
    • В Деловодството е на МУ-София: гр. София 1431, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ 15, ет 12 – на хартиен носител;
    • По пощата – на адрес: София 1431, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ 15, ет 12 – МУ-София – Ректорат

Сигналите се регистрират в АИС на МУ-София в деня на постъпването им и се разглеждат в срок до един месец от датата на регистрацията. В същия срок се подготвя и изпраща и отговорът, който съдържа: описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

 1. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000, по електронен път на mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.
 2. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Медицински университет – София се ангажира да увеличи цифровата достъпност до портала и сайтовете си като работи активно за подобряване на тяхната използваемост. В тази си дейност университетът се придържа към наличните стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

Ако срещате затруднения докато работите с https://mu-sofia.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме портала във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато.

Дата на публикуване на уебсайта:
20.12.2022 г.