СТРАНИЦИ

Финансова информация

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Медицински университет-София

1431 София, бул. „Ив. Гешов” № 15

БУЛСТАТ: 831385737

ИН: BG831385737

При преводи от страната

Банкова идентификация

БНБ-ЦУ-пл.Александър І

Банков код: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

При преводи от чужбина

FINANCIAL IDENTIFICATION

Bank code: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

SWIFT code: BNBGBGSF

Разходите по преводите са за сметка на наредителя.

Забележка: По сметките за преводи от страната и чужбина могат да се превеждат само суми за административни такси и услуги (верификации, конфирмации и др). При превеждане на съответната такса за верификация или конфирмация на образователен документ, моля в основанието на платежното нареждане да посочвате името на лицето, за което искате да бъде извършена верификацията.