СТРАНИЦИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ ОТ МУ-СОФИЯ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ НА НАУЧНИ СТАТИИ В РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С IF

 1. Рецензирането и одобрението на предложението за финансиране се извършва на заседание на Комисията за материално стимулиране за публикации в реферирани списания, създадена със Заповед на Ректора на МУ-София № РК-36-811/02.04.2021г.
 2. Комисията под председателството на Зам. Ректор по НА разглежда заявлението адресирано до председателя й.
 3. За финансиране на специализирана публикация подлежат следните лица от състава на МУ-София:
  • Докторанти – редовни  и задочни докторанти, които към датата на подаване на заявление не са отчислени с право на защита;
  • Асистенти, защитили дисертация и в процедура за главен асистент.
 4. Финансирането става еднократно за всяка една от категориите, като са спазени следните изисквания:
  • Заявителят е първи автор;
  • В статията е посочен МУ-София като месторабота, като фактурата за плащането е на името на МУ-София с данните на съответния факултет. Процедурата за финансирането на докторантите се реализира приоритетно в рамките на средства по собствените бюджети на съответните факултети за съответната бюджетна година, гласувани на АС в рамките на самостоятелния бюджет на МУ-София
  • Списанието, в което ще се публикува статията е с импакт фактор по Journal Citation Reports на Clarivate Analytics.
  • Към заявлението е приложена официална бележка, удостоверяваща приемането й за публикуване
 5. Финансирането е в размер на до 3000.00 лева, като ако статията не се публикува или не са спазени някои от горните изисквания, преведените средства се възстановяват от лицето заявител, включително таксите за банково обслужване