СТРАНИЦИ

Прием на чужденци

ПРИЕМ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ

 1. Не е необходимо да се регистрирате в дирекция „Миграция“ и съответно да подавате документи за удостоверяване на български произход в ИАБЧ /т. 6 и 7/.Вашият статут на временна закрила Ви осигурява законно дългосрочно пребиваване на територията на България с право да се обучавате тук до края на действие на временната закрила
 2. При записване в университета / т. 2/ задължително трябва да посочите Вашия ЛНЧ, вписан в картата за временна закрила, за да бъдете включени н системата за здравно осигуряване
 3. След изтичане на срока на действие на временна закрила ще е необходимо да съобщите във вашия ВУЗ своя нов ЛНЧ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ РЕДОВНО ДА СЛЕДИТЕ СЪОБЩЕНИЯТА НА САЙТОВЕТЕ И ФЕЙСБУК СТРАНИЦИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА И ЦЕНТЪРА НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В БЪЛГАРИЯ

Уведомяваме Ви,че приемните изпити за чуждестранни граждани за акад. 2022/2023год. по английски език, химия и биология на английски език ще бъде проведен в електронна среда.

На 17.09.2022 год. ще се проведе приемният изпит за кандидати от ЕС и ЕИП, които са подали документи в рамките на официално обявения срок и са получили референтен номер.

За целта, в периода 29.08.2022 до 14.09.2022 е необходимо да бъде заплатена таксата за изпит, в размер на 400лв, на място в касата на Ректората на МУ-София.
На 08.10.2022 год. ще се проведе приемният изпит за кандидати извън ЕС и ЕИП, които са подали документи в рамките на официално обявения срок и са получили референтен номер.

За целта, в периода 26.09.2022 до 06.10.2022 е необходимо да бъде заплатена таксата за изпит, в размер на 400лв, на място в касата на Ректората на МУ-София.
На 06.10.2022 год.ще се проведе приемният изпит за кандидати за специалност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА на английски език, които са подали документи в рамките на официално обявения срок и са получили референтен номер.

За целта, в периода 26.09.2022 до 04.10.2022 е необходимо да бъде заплатена таксата за изпит, в размер на 150лв, на място в
касата на Ректората на МУ-София.

Изпитът се състои от пет задания:

 1. Термини от обща биология, които трябва да се съчетаят с правилната дефиниция. 
 2. Въпроси с четири отговора, от които само един е верен. Оценяват се граматическите и лексикалните познания в ежедневни фрази. 

III. Медицински термини, които трябва да бъдат съчетани с термини, разбираеми за пациентите. Проверява се лексикалната култура на кандидатите.

 1. Текст на обща медицинска тематика с десет възможни отговора, които кандидатите трябва да изберат в съответствие с контекста от предложен списък с думи. Проверяват се умението четене с разбиране (Reading Comprehension), както и лексикалните и граматическите познания.
 2. Изречения с медицинска насоченост, в които кандидатите трябва да вмъкнат най-подходящите думи от предложения списък с по четири опции.

Изпитът се счита за издържан при резултат над 65т. (от възможни 100 т.).

Документи за следване или прехвърляне в МУ-София изпратени по факс, по имейл или по поща не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия!

Изискващите се по-долу документи се отнасят за всички чуждестранни граждани.

Допълнителна информация за необходимите документи за граждани на страни членки на ЕС и ЕИП се получава на телефон +359 2 9152 164, +359 2 9152 149 и +359 2 9152 123.

В Медицински университет-София (МУ-София) чуждестранни граждани се приемат в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България , ако са завършили средно образование, даващо им право да кандидатстват във висшите училища на страната, където са завършили средното си образование и ако в дипломата си за завършено средно образование имат оценка не по-малка от добър 4 по биология и химия.

Подготвяне на документите:

Всички документи при представянето им в Медицински университет-София (МУ-София) трябва да бъдат легализирани и задължително преведени на български език, а преводът им на български език трябва да е извършен и заверен в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

В случаите, когато преводът на български език се извършва на територията на Р България (след легализирането на съответния документ), преводът се извършва от оторизиран преводач, включен в списъка на Министерство на външните работи на Р България. След което преводът трябва да бъде нотариално удостоверен в Р България.

1. Регистрационен формуляр на английски и български език (изтегля се от сайта на МУ-София във вариант на български и на английски език);
2. Легализирано копие от дипломата за средно образование със заверен превод на български език. Задължително условие е в дипломата за средно образование кандидатите да имат оценки по биология и химия в съответствие с Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.
ВСИЧКИ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗАЕДНО С ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШEНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗДАДЕНО от Регионално управление на образованието към МОН УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ С ОЦЕНКИ, ПРИРАВНЕНИ КЪМ ОЦЕНКИТЕ ПО чл. 9, ал. 1 от НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
3. Документ издаден от компетентен орган (средното училище в което е придобито средното образование), с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във всички степени във висшите училища в страната (изписва се името на страната), в която е придобито средното образование. Този документ трябва да бъде легализиран и преведен на български език като преводът му трябва да бъде заверен.
4. Копие от валиден документ, доказващ гражданство (а не пребиваване).
5. Две (2) снимки паспортен формат, залепени на регистрационните формуляри.
6. Декларация с български и английски текст за достоверността на представените документи, подписана саморъчно от кандидата (изтегля се от сайта на МУ-София).

В случаите на прехвърляне на чуждестранен студент в МУ-София от друг Медицински ВУЗ в чужбина се представят всички посочени по-горе документи заедно с академична справка, която  трябва да съдържа хорариума по изучаваните дисциплини, резултатите от положените изпити и придобитите кредити. Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български език.

Академични справки за прехвърляне от друг ВУЗ, както от страната, така и от чужбина, се приемат в срок до 18.08.2023 г.

В случаите, в които кандидатът няма възможност лично да подаде документите си за кандидатстване за обучение в МУ-София се представя и пълномощно. Пълномощното също трябва да е легализирано и със заверен превод на български език, а ако е издадено на територията на Р България следва да бъде нотариално заверено.

Такси  за административни услуги за прием на чужди граждани:

Такса за подаване на документи – 80 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат.

Такса за прехвърляне на чуждестранни студенти  от Висши медицински училища в чужбина по  специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация при МУ- София в размер на 200 лв. с ДДС. Заплаща се в касата на Ректората.

Цена на Учебно ръководство за самоподготовка по биология и химия – 30.00 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат.

Такса за конкурсен изпит по английски език, биология и химия – 400 лева.

 • За обучение в ДЕОС в подготвителна година на български език – 3700 евро

 • За обучение в ДЕОС в подготвителна година на английски език –4800 евро

 • За обучение по „Медицина“ и „Дентална медицина“ на български език – 8000 евро на година, които се заплащат в съответния факултет. 
 • За обучение по „Медицина“ и „Дентална медицина“ на английски език – 9000 евро на година, които се заплащат в съответния факултет.
 • За обучение по „Фармация“ на български език – 5000 евро на година, които се заплащат в Фармацевтичен факултет. 
 • За обучение по „Фармация“ на английски език – 6000 евро на година, които се заплащат в Фармацевтичен факултет.
 • За обучение по специалност „Медицинска сестра“ на български език – 3000 евро на година, които се заплащат във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“,дмн
 • За обучение по специалност „Медицинска сестра“ на английски език – 4000 евро на година, които се заплащат във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“,дмн

Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически лица за набиране на студенти за уч. 2023/ 2024 г.

Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария:

Срок за прием на документи: от 01.08.2023 г. до 13.09.2023 г.

Конкурсен изпит по английски език, биология и химия:  20.09.2023 г.

Обявяване на резултатите от конкурсния изпит  –  25.09.2023 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан.

Забележка: Конкурсните изпити се провеждат  дистанционно.

Резултатите от  писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка!

Класиране –    26.09.2023 г. 

Класирането на кандидатите се извършва на база сумираните оценки по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и оценките от трите компонента на изпита. Максимален бал 30.00.

Класирането се извършва по реда на състезателния бал и е в съответствие с предложен от Декана на съответния факултет и утвърден от Академичния съвет на МУ- София брой студенти според капацитета на факултета.

ЗАБЕЛЕЖКА: В съответствие с изискванията на чл. 12, ал.1, т. 2 от „Наредба за държавните изисквания за  прием на студенти във висшите училища на Република България“ всички граждани на ЕС и ЕИП заедно с  Дипломата за завършено средно образование представят и издадено от  Регионално управление на образованието към МОН, Удостоверение за признато завършено средно образование.

Прием на чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни /:

ЗАБЕЛЕЖКА: В съответствие с изискванията на чл. 12, ал.1, т. 2 от „Наредба за държавните изисквания за  прием на студенти във висшите училища на Република България“ “  и Писмо № 9104-84/ 14.11.2022 г. на МОН, всички граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни заедно с  Дипломата за завършено средно образование представят и издадено от  Регионално управление на образованието към МОН, Удостоверение за признато завършено средно образование.

 

2.1. Прием на документи: от 01.08.2023 г. до 29.09.2023 г.

2.2. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия: 06.10.2023 г.

Забележка: Конкурсните изпити се провеждат  дистанционно.

2.3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит    09.10.2023 г.

Класиране: 10.10.2023 г.

Класирането на кандидатите се извършва на база сумираните оценки по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и оценките от трите компонента на изпита. Максимален бал 30.00.

Класирането се извършва по реда на състезателния бал и е в съответствие с предложен от Декана на съответния факултет и утвърден от Академичния съвет на МУ- София брой студенти според капацитета на факултета.

 1. Начало на учебната година за  студентите, които се обучават  на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация– 23.10.2023 г.
 2. Подаване на документи за прехвърляне на чуждестранни студенти от медицински университети в страната и чужбина в същата специалност и същото професионална направление – срок до 18.08.2023 г. в съответствие с т.4 от Раздел IX на Правилник за подготовка и провеждане на учебната година- „ПРАВИЛА за прехвърляне на чуждестранни студенти – граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни в Медицински университет – София от други Висши Медицински училища в Р България или от чужбина“.

На вниманието на кандидат-студентите, граждани на страни извън ЕС и ЕИП (трети страни), които ще подават документи в Медицински университет-София за учебната 2023-2024 година

Във връзка с въвеждане в експлоатация на “Регистър Visa D”, моля всички кандидати, които ще подават документи в МУ-София за предстоящата учебна година, да спазят следните изисквания:
Необходимите документи ще откриете на следния линк:
https://mu-sofia.bg/priem/ksk/priem-chuzdenci/
1. Всички документи трябва да бъдат представени на хартиен носител и на USB. Всеки един документ трябва да бъде сканиран на отделен файл, който да бъде наименуван по следния начин:

 • вида на съответния документ и имената на кандидат-студента (минимум две), например: Регистрационен формуляр Али Салих.pdf;
  В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ФОРМУЛЯР ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА ЛИЧНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА КАНДИДАТА!
 • Диплома Али Салих.pdf;
 • Документ, даващ право за продължаване на обучението Али Салих. pdf;
 • Паспорт Али Салих. pdf;
 • Снимка Али Салих. jpg; ( снимката трябва да е в jpg – формат).
  2. За лицата, които подават документи чрез Упълномощен представител се изисква:
  2.1. Пълномощното да бъде сканирано в PDF-формат
  2.2. В пълномощното да бъдат посочени:
 • в случай че пълномощникът е физическо лице – личните данни на лицето ( име, фамилия, ЕГН); електронна поща и телефон;
 • в случай че пълномощникът е юридическо лице – представител; ЕИК/БУЛСТАТ и адрес на фирмата; електронна поща и телефон;
 • в случай че пълномощникът е чуждестранно лице – имена/наименование на представител; ЛИН/ЛНЧ/ИДН; имена на представляващия юридическото лице; адрес; електронна поща и телефон.
  Срокът за подаване на документи е от  01.08.2023 г. до 29.09.2023 г.
  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ Е ВСИЧКИ СКАНИРАНИ ДОКУМЕНТИ ДА БЪДАТ ЯСНИ И ЧЕТЛИВИ!
 1. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда за българските граждани ( с конкурсните изпити по биология и химия за български кандидат- студенти).
 2. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП, които са завършили средното си образование в страната, член на ЕС и ЕИП и желаят да се обучават на английски език, се приемат на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО с конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език. След приемането им те заплащат годишна такса, определена за българските граждани, приети за обучение срещу заплащане плюс таксата за обучение на английски език за съответната специалност.Размерът на таксите се определя с Решение на Академичния съвет за съответната учебна година.
 3.  Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е член на ЕС и ЕИП (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България, независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда за българските граждани.
 4. На 07.06.2023 г. АС реши от учебната 2023/ 2024 г. за обучение по чл. 95, ал. 10 от ЗВО / лица с двойно гражданство, едно от които е българско, а другото е от страна, която не е член на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария и които заплащат 50 % от таксата за обучение на чужди граждани/ да се приемат само кандидати, които ще се обучават на български език.

Медицина:

 • 250  – студенти от ЕС и ЕИП
 •  70  – студенти от трети страни

Дентална медицина:         

 • 110 – студенти от ЕС и ЕИП
 •   34 – студенти от трети страни .

Фармация                      

 • 65 студенти от ЕС и ЕИП и от трети страни.

Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц Воденичаров, дмн“:

Граждани на ЕС и ЕИП – 4 , от тях:  

 • – 2 по Направление 7.4. „Обществено здраве“ и 
 • – 2 по Направление 7.5. „Здравни грижи“ ;

Чужди граждани от трети страни – 4, от тях:

 • – 2 по Направление  7.4. „Обществено здраве“ и 
 • – 2 по Направление 7.5.  „Здравни грижи“ .

Обявяване на резултатите от конкурсния изпит – 25.09.2023 г.

Обявяване на класирането за граждани от страни членки на ЕС и ЕИП – 26.09.2023 г.

Гражданите на ЕС и ЕИП се класират с бал, който се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и от оценките, с които издържат конкурсния изпит по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00.

Класирането на гражданите на ЕС и ЕИП се извършва на основание чл. 21, ал.2 от ЗВО на места, утвърдени от АС на МУ-София по предложение на Деканите на факултети съобразно свободния капацитет на специалността.

За чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни /:

Обявяване на резултатите от конкурсния изпит    – 09.10.2023 г. 

Обявяване на класиране – 10.10.2023 г.

Класират се с бал, който се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и от оценките от положения конкурсен изпит по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00.

Класирането се извършва на места, утвърдени от АС на МУ-София по предложение на Деканите на факултети, съобразно свободния капацитет на специалността.

Записване

Записването е до 20.10.2023 г.

Начало на учебната 2023/ 2024 г. за студентите, които се обучават на английски език- 23.10.2023 г.

Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан.

Резултатите от писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка!

Записване по факултети за студентите, приети в първи курс, които се обучават на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – до 20.10.2023 г.

Медицински университет-София

1431 София, бул. „Ив. Гешов” № 15

БУЛСТАТ: 831385737

ИН: BG831385737

При преводи от страната

Банкова идентификация

БНБ-ЦУ-пл.Александър І

Банков код: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева;

BNBGBGSF за валута

При преводи от чужбина

FINANCIAL IDENTIFICATION

Bank code: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

SWIFT code: BNBGBGSF

БРОЙ студенти от ЕС и ЕИП, които ще имат възможност да бъдат приети срещу заплащане за учебната 2022-2023 год.

Специалност Брой
Медицина200
Дентална медицина110
Фармация65