СТРАНИЦИ

Прием на чужденци

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ

Документи за следване или прехвърляне в МУ-София изпратени по факс, по имейл или по поща не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия!

Изискващите се по-долу документи се отнасят за всички чуждестранни граждани.

Допълнителна информация за необходимите документи за граждани на страни членки на ЕС и ЕИП се получава на телефон +359 2 9152 164, +359 2 9152 149 и +359 2 9152 123.

В Медицински университет-София (МУ-София) чуждестранни граждани се приемат в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България , ако са завършили средно образование, даващо им право да кандидатстват във висшите училища на страната, където са завършили средното си образование и ако в дипломата си за завършено средно образование имат оценка не по-малка от добър 4 по биология и химия.

Подготвяне на документите:

Всички документи при представянето им в Медицински университет-София (МУ-София) трябва да бъдат легализирани и задължително преведени на български език, а преводът им на български език трябва да е извършен и заверен в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

В случаите, когато преводът на български език се извършва на територията на Р България (след легализирането на съответния документ), преводът се извършва от оторизиран преводач, включен в списъка на Министерство на външните работи на Р България. След което преводът трябва да бъде нотариално удостоверен в Р България.

1. Регистрационен формуляр на английски и български език (изтегля се от сайта на МУ-София във вариант на български и на английски език);
2. Легализирано копие от дипломата за средно образование със заверен превод на български език. Задължително условие е в дипломата за средно образование кандидатите да имат оценки по биология и химия в съответствие с Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.
ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ЕС и ЕИП ЗАЕДНО С ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШEНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЯТ И ИЗДАДЕНО от Регионално управление на образованието към МОН УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ С ОЦЕНКИ, ПРИРАВНЕНИ КЪМ ОЦЕНКИТЕ ПО чл. 9, ал. 1 от НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
3. Документ издаден от компетентен орган (средното училище в което е придобито средното образование), с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във всички степени във висшите училища в страната (изписва се името на страната), в която е придобито средното образование. Този документ трябва да бъде легализиран и преведен на български език като преводът му трябва да бъде заверен.
4. Копие от валиден документ, доказващ гражданство (а не пребиваване).
5. Медицинско свидетелство издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването, преведено на български език като преводът му трябва да бъде заверен.
6. Две (2) снимки паспортен формат, залепени на регистрационните формуляри.
7. Декларация с български и английски текст за достоверността на представените документи, подписана саморъчно от кандидата (изтегля се от сайта на МУ-София).

В случаите на прехвърляне на чуждестранен студент в МУ-София от друг Медицински ВУЗ в чужбина се представят всички посочени по-горе документи заедно с академична справка, която  трябва да съдържа хорариума по изучаваните дисциплини, резултатите от положените изпити и придобитите кредити. Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български език.

Академични справки за прехвърляне от друг ВУЗ, както от страната, така и от чужбина, се приемат в срок до 20.08.2021 г.

В случаите, в които кандидатът няма възможност лично да подаде документите си за кандидатстване за обучение в МУ-София се представя и пълномощно. Пълномощното също трябва да е легализирано и със заверен превод на български език, а ако е издадено на територията на Р България следва да бъде нотариално заверено.

За подаване на документи – 70 лв., внася се в касата на Ректората.

Ръководство за самоподготовка по биология и химия на английски и български език – 30 лв., внася се в касата на Ректората.

 • Такса за конкурсен изпит по английски език, биология и химия – 400 лева. Внася се в касата на МУ- Ректорат.

  Забележка: Конкурсните изпити  са присъствени или дистанционни в зависимост от епидемичната обстановка в страната и разпоредбите на МЗ и РЗИ.      

 • Такса за прехвърляне на чуждестранни студенти  от Висши медицински училища в чужбина по  специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация при МУ- София в размер на 200 лв. с ДДС. Заплаща се в касата на Ректората.

 • За обучение в ДЕОС в подготвителна година на български език – ……………

 • За обучение в ДЕОС в подготвителна година на английски език – …………….

 • За обучение по „Медицина“ и „Дентална медицина“ на български език – ……….. евро на година, които се заплащат в съответния факултет. 
 • За обучение по „Медицина“ и „Дентална медицина“ на английски език – ………… евро на година, които се заплащат в съответния факултет.
 • За обучение по „Фармация“ на български език –………… евро на година, които се заплащат в Фармацевтичен факултет. 
 • За обучение по „Фармация“ на английски език – …………евро на година, които се заплащат в Фармацевтичен факултет.

Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически лица за набиране на студенти за уч. 2022/ 2023 г.

ПРИЕМ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ за уч. 2022/ 2023 г.

Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария:

1.1. Срок за прием на документи:                         от 20.07.2022 г. до14.09.2022 г.     

1.2.Конкурсен изпит по английски език, биология и химия:    17.09.2022 г. / събота /

1.3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит                  20 .09.2022 г.            

Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан.

            Резултатите от  писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка!

1.4. Класиране –    21.09.2022 г.

Класирането на кандидатите се извършва на база сумираните оценкипо биология и химия от дипломата за завършено средно образование иоценките от трите компонента на изпита. Максимален бал 30.00.

ЗАБЕЛЕЖКА:Всички граждани на ЕС и ЕИП заедно с  Дипломата за завършено средно образование представят и издадено от  Регионално управление на образованието към МОН, Удостоверение за признато завършено средно образование с оценки,  приравнени към оценките по чл.9, ал. 1 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Обявяване на резултатите 20.09.2022 г.

Обявяване на класирането за граждани от страни членки на ЕС и ЕИП – 21.09.2022 г.

Гражданите на ЕС и ЕИП се класират с бал, който се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и от оценките, с които издържат конкурсния изпит по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00.

Класирането на гражданите на ЕС и ЕИП се извършва на основание чл. 21, ал.2 от ЗВО на места, утвърдени от АС на МУ-София по предложение на Деканите на факултети съобразно свободния капацитет на специалността.

За чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни /:

Обявяване на резултатите от конкурсния изпит    – 10.10.2022 г. 

Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан.

Резултатите от писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка!

Записване по факултети за студентите, приети в първи курс, които се обучават на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – до………….2022 г./ предстои да бъде обявено/

Прием на чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни /:

Прием на документи:                                      от 20.06.2022 г. до 16.09.2022 г.

Конкурсен изпит по английски език, биология и химия:   08.10.2022 г. / събота /.

Обявяване на резултатите от конкурсния изпит                  10.10.2022 г. 

Забележка: Приемат се всички кандидати, положили успешно изпитите по английски език , биология и химия на английски език

3.Начало на учебната година за  студентите, които се обучават  на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация– 24.10.2022 г.

4.Подаване на документи за прехвърляне на чуждестранни студенти от медицински университети в страната и чужбина – до 20.08.2022 г. в съответствие с т.4 от Раздел IX на Правилник за подготовка и провеждане на учебната година- „ПРАВИЛА за прехвърляне на чуждестранни студенти – граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни в Медицински университет – София от други Висши Медицински училища в Р България или от чужбина“.

 

 1. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда за българските граждани ( с конкурсните изпити по биология и химия за български кандидат- студенти).
 2. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП, които са завършили средното си образование в страната, член на ЕС и ЕИП и желаят да се обучават на английски език, се приемат на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО с конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език. След приемането им те заплащат годишна такса, определена за българските граждани, приети за обучение срещу заплащане плюс таксата за обучение на английски език за съответната специалност.Размерът на таксите се определя с Решение на Академичния съвет за съответната учебна година.
 3.  Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е член на ЕС и ЕИП (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България, независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда за българските граждани.
 4. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която не е член на ЕС (трета страна), които са завършили средното си образование в чужбина, се приемат при условията и по реда, определен за граждани на трети страни, като могат да заплащат 50 % от таксата определена за чужди граждани.

Медицински университет-София

1431 София, бул. „Ив. Гешов” № 15

БУЛСТАТ: 831385737

ИН: BG831385737

При преводи от страната

Банкова идентификация

БНБ-ЦУ-пл.Александър І

Банков код: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева;

BNBGBGSF за валута

При преводи от чужбина

FINANCIAL IDENTIFICATION

Bank code: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

SWIFT code: BNBGBGSF

БРОЙ студенти от ЕС и ЕИП, които ще имат възможност да бъдат приети срещу заплащане за учебната 2022-2023 год.

Специалност Брой
Медицина 
Дентална медицина 
Фармация