СТРАНИЦИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ/В ДРУГО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ /ЗВО чл. 42, ал.9,т.8/

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ /ЗВО чл. 42, ал.9, т.7/

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 • За завършено висше образование – в отдел „Учебен“
 • За придобита специалност – в отдел СДО

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища- чл.5, ал.1

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ /ЗВО чл.7, ал.1/

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ /ЗВО чл.7, ал.1/

Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация

ИЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА НА ОБУЧАВАЩИ СЕ ЛИЦА /ЗВО чл.7, ал.1/

Издаване на уверение на обучаващи се лица /ЗВО чл.7, ал.1/

Издаване на уверение на обучаващи се лица се извършва от съответните факултети, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ и филил на МУ- София във Враца

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“ И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ (ЗРАСРБ ЧЛ.14, АЛ. 1)

Удостоверение за специализанти (чужди граждани извън ЕС) за виза

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Лицата, желаещи признаване, подават лично или чрез упълномощено лице в ректората на Медицински университет – София, писмено заявление, към което представят преведени и легализирани, следните документи:

 1. За признаване на висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“, за обучение за повишаване на квалификацията и докторантура:
 • оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция;
 • оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;
 • оригинал и копие на академична справка с кредити и хорариум или друг аналогичен документ, издадена от образователна институция, ако притежават такъв;
 • документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако лицето е чужд гражданин;
 • документ за платена такса за извършване на процедурата по признаване на висше образование.
 1. За признаване на образователаната и научна степен „доктор“, придобита в чуждестранни висши училища и научни организации:
 • оригинал и копие на дипломата за научна степен или на друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция;
 • дисертацията и автореферата (на хартиен и електронен носител), в случай че присъждането на степента изисква такива;
 • други документи, имащи отношение към признаването, ако притежават такива;
 • документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако лицето е чужд гражданин;
 • документ за платена такса за извършване на процедурата по признаване на висше образование.
 1. За признаване на периоди на обучение:
 • оригинал и копие на академична справка за завършен период на обучение, издадена от образователна институция;
 • документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;

Документите по ал. 1, т. 1, букви „а”, „б” и ”в”, т. 2, букви „а” и ”в”, издадени извън страните – членки на Европейския съюз, и страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, а при липса на такива разпоредби – да са преминали процедура по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. Документите по ал. 1, т. 1, букви „а”, „б” и ”в”, т. 2, букви „а” и ”в” с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните – членки на Европейския съюз, и в страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по ал. 1, т. 1, буква „г” и т. 2, буква „г”, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

При лично подаване на заявлението по ал. 1, заявителят представя документ за самоличност за сверяване на данните. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, то представя пълномощно от заявителя.

ТАКСИ