СТРАНИЦИ

Достъп до обществена информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Правото на достъп до обществена информация е уредено  в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ /Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г./

В чл. 2 се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.” и чл.8 от ЗДОИ: „Разпоредбите на закона относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която:
1.се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица;
2. се съхранява в Националния архивен фонд на Република България.“

Видове обществена информация:
– Официална (чл. 10 от ЗДОИ): “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.”
– Служебна ( чл. 11 от ЗДОИ): “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на дейността на органите и на техните администрации.“

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 08:30 до 15:30 часа в „Национален център за обществено здраве и анализи „- (МУ-Ректорат), Деловодство, ет. ХІІ, стая 10 /дясна/

адрес: бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ 15, София 1431 

Заявления могат да се подават и на електронен адрес:  public_info@mu-sofia.bg