СТРАНИЦИ

Фармацевтичен факултет

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ "ФАРМАЦИЯ" - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР"

Обучението на студентите по фармация се организира в три етапа.

Първи етап цели да осигури фундаменталната подготовка на бъдещите фармацевти. 

Във втори етап се изучават специални фармацевтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на фармацевтичната професия. 

Третият етап е преддипломен стаж, който се провежда в аптеки. 

Дипломирането на студентите по фармация става след успешно полагане на държавни изпити по следните учебни дисциплини: 

  • технология на лекарствените форми и биофармация; 
  • фармакогнозия, фармакология и токсикология; 
  • фармацевтична химия и фармацевтичен анализ; 
  • социална фармация и фармацевтично законодателство. 

Издържалите успешно Държавните изпити получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър” и правоспособност „Магистър – фармацевт”.

СПЕЦИАЛНОСТ "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ С ФАРМАКОИКОНОМИКА" - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР"

Международната магистърска програма (натиснете тук) с обучение на български и  английски предоставя знания за теорията, процеса, фармакоикономическите  методи, и приложение на оценката на здравни технологии при пазарната реализация  на нови здравни технологии. 

Програмата е предназначена за магистри по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве, здравен мениджмънт, химия, биология,  биотехнологии, икономика и право, работещи в областта на здравеопазването. 

Обучението е на модулен принцип, с продължителност 3 семестъра. В обучението  участват преподаватели от Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено  здраве, Университетите в Ливърпул, Грьонинген и Атина, Медицински университет  Варшава, Бизнес университет Варшава, Бизнес организации. 

Дипломирането става след успешна защита на магистърска теза.

Успешно  защитилите получават диплома за завършено висше образование и образователно  квалификационна степен „Магистър”.