СТРАНИЦИ

Академичен съвет

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

ФУНКЦИИ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 • Определя образователната политика на университета, приема мандатната програма и контролира нейното изпълнение
 • Приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на университета
 • Прави предложения пред Министерския съвет за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи в структурата на МУ-София.
 • Взема решения за създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена на МУ-София.
 • Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти
 • Утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени или в колежите на МУ-София
 • Определя научната политика на МУ-София и решава основни въпроси на организацията и научно-изследователската дейност
 • Определя структурния състав на ОС на МУ-София
 • Определя кадровата политика на МУ-София, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема правилник за атестирането му
 •  Избира за мандата по предложение на ректора заместник ректори
 • Взема решение за сдружаване с висши училища и научни организации
 • Приема и контролира общия бюджет на МУ-София
 • Ежегодно в рамките на общия бюджет на МУ-София, утвърждава бюджета на основните звена
 • Взема решения за обявяване на конкурси за редовни асистенти, доценти и професори по предложение на основните звена на МУ-София
 • Присъжда почетното звание „доктор хонорис кауза”
 • Избира извънредни професори и извънредни доценти
 •  Утвърждава вътрешни правила и правилници за определени учебни, научни и други дейности на МУ-София, за устройството и дейността на университетските звена и колежите и други нормативни документи
 •  Разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на МУ-София, която включва и проучване на студентското мнение
 • Утвърждава нормативи за учебна заетост на академичния състав
 •  Взема решение за продължаване на трудовия договор на хабилитираните преподаватели по параграф 11 на ПЗР от ЗВО
 • Избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции.

ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ /МАНДАТ 2020- 2024 ГОДИНА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ :

 1. Акад. проф. д-р В. Митев, дм, дбн
 2. Проф. А. Савов, дб  
 3. Проф. д-р И. Литвиненко, дм 
 4. Чл.кор.проф.д-р Цв.Танкова, дмн 
 5. Проф. д-р С. Хаджидекова, дм
 6. Гл.ас. д-р В. Воденичаров, дм 
 7. Гл.ас. д-р Д. Бакалов, дм 
 8. Гл. Ас. д-р Н. Стойнев, дм 
 9. Гл. ас. С. Вълкова, дб 
 10. Ас. д-р П. Москов 
 11. А. Барбукова
 12. Я. Еланчева

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:

 1. Проф. д-р Б. Йорданов, дм
 2. Доц. д-р В. Свещаров, дм
 3. Проф. д-р Е. Карова, дм 
 4. Доц. д-р Е. Радева, дм
 5. Проф. д-р Т. Узунов, дм
 6. Гл. ас. д-р М. Янкова, дм
 7. Доц. П. Божинов, дм 
 8. Е. Йълмаз

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:

 1. Проф. А. Златков, дфн 
 2. Проф. В. Петкова , дфн 
 3. Проф. Г. Момеков, дфн 
 4. Проф. М. Димитров, дф 
 5. Доц. д-р Б. Цанков, дф
 6. Доц. Х. Войчева, дф 
 7. Д.  Димитрова

ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“:

 1. Проф. А. Воденичарова, дм 
 2. Проф. А. Янакиева, дм 
 3. Проф. д-р К. Любомирова, дм 
 4. Проф. М. Александрова, дм 
 5. Проф. д-р Т. Златанова, дмн
 6. Доц. Т. Димитров, дм 
 7. Гл.ас.д-р В. Кирков, дм
 8. Р. Радоева

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ-СОФИЯ „Йорданка Филаретова“

 1.  

ФИЛИАЛ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ“-ВРАЦА

 1. Проф. П. Добрилова, дм

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ

1.

 
 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Председател: П. Манджуков

Членове:

 1. О. Донев
 2. Н. Хаджидончев
 3. П. Блъсков
 4. Проф.д.ик.н.инж.  Н. Михайлов
 5. Ал. Михайлова
 6. Проф. К. Костадинов
 7. Л. Борисова