СТРАНИЦИ

РЕКТОРАТ

Чл.- кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране

Prof. Lubomirova

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Заместник-ректор по учебната дейност

проф. Красимира Маркова

Проф. Красимира Маркова, дм

Помощник-ректор

проф. д-р Бойчо ланджов, дм

Ректор на МУ-София

Професор по анатомия , хистология и ембриология

Специалност по Анатомия, хистология и ембриология, МУ-София

ОНС „Доктор“, СНС по хирургия към ВАК

Специалност по Ортопедия и травматология, МУ-София

Чужди езици: Английски

Проф. Валентина Петкова Димитрова, дфн

Заместник-ректор по наука и акредитация

Doc. Deliverska

Доц. д-р Елица Деливерска-Александрова, дм

Заместник-ректор по "СДО и УБК"

д-р Кирков

Д-р Видин Кирков, дм

Главен секретар

ПРОФ. Д-Р БОЙЧО ЛАНДЖОВ, ДМ

Ректор на МУ-София

Професор по анатомия , хистология и ембриология

Специалност по Анатомия, хистология и ембриология, МУ-София

ОНС „Доктор“, СНС по хирургия към ВАК

Специалност по Ортопедия и травматология, МУ-София

Чужди езици: Английски

Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране

Проф. Валентина Петкова Димитрова, дфн

Заместник-ректор по наука и акредитация

Prof. Lubomirova

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Заместник-ректор по учебната дейност

Doc. Deliverska

Доц. д-р Елица Деливерска-Александрова, дм

Заместник-ректор по "СДО и УБК"

проф. Красимира Маркова

Проф. Красимира Маркова, дм

Помощник-ректор

д-р Кирков

Д-р Видин Кирков, дм

Главен секретар

ОТДЕЛИ В РЕКТОРАТА