СТРАНИЦИ

Доц. д-р Елица Деливерска, дм

ДОЦ. д-р ЕЛИЦА ДЕЛИВЕРСКА-александрова, дм

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО "СДО И УБК"

Трудов стаж

 • 2014–2020 г. – доцент в катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“, ФДМ, МУ – София
 • 2003–2014 – специализант (2003) /асистент (2005) /старши (2008) /главен асистент (2010) в същата катедра
 • май 2005–октомври 2016 – ординатор в клиника „Лицево-челюстна хирургия и оториноларингология“ на УМБАЛ „Св. Анна“ – София

Образование и обучение

 • декември 2019 г. – специалност по дентална имплантология, ФДМ, МУ – София
 • 2009–2012 – специалност по орална хирургия, ФДМ, МУ – София
 • 2003–2008 – специалност по лицево-челюстна хирургия, ФДМ, МУ – София
 • 2007 – квалификационен курс (следдипломно обучение) – „Педагогически проблеми при формирането на здравни кадри“, Факултет по обществено здраве, МУ – София
 • 2000–2003 – доброволна работа към Отделение по неврохирургия на МБАЛСМП „Н. И. Пирогов” – София
 • 1999–2002 – демонстратор към Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – София
 • 1997–2003 – висше образование, магистър по дентална медицина, Стоматологичен факултет, МУ – София

Научна степен

 • ОНС „доктор” (09.2013 г.)

Отличия

 • Златен Хипократ

Академични звания и длъжности

 • 2014–2020 г. – доцент в Катедрата по ДОЛЧХ на ФДМ при МУ – София
 • 2003–2014 – асистент/старши/главен асистент в Катедрата по ОЛЧХ на ФДМ при МУ – София

Други административни и обществени позиции

 • Член на Факултетния съвет на ФДМ, МУ – София
 • Член на Българското научно дружество по дентална медицина
 • Член на Българския зъболекарски съюз
 • Член на European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery

Научна дейност и научни трудове

в областта на лицево-челюстната хирургия, травматология, онкология, орална патология и имплантология.

 • Член на Редакционния съвет на Journal of IMAB
 • Ръководител на 2 научни проекта на МУ – София
 • Участие в 2 научни проект на МУ – София
 • Участие в 2 научни проекта на МОН
 • Участие в 1 международен научен проект – ReFEEHS (Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia) по програма Erasmus plus
 • Автор и съавтор на глави в 2 монографии, от които едната – на английски език; глави в 4 учебника, от които 3 – на английски език; автор и съавтор на 90 публикации в периодичния научен печат (от тях 11 с IF); участие в 56 национални и международни научни прояви
 • Цитирания в България и в чужбина – 230 по Google scholar и Scopus, h-index – 7
 • Ръководител на трима специализанти по орална хирургия в Катедрата по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия на ФДМ при МУ – София

ДОЦ. д-р ЕЛИЦА ДЕЛИВЕРСКА-александрова, дм

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО "СДО И УБК"

Трудов стаж

 • 2014–2020 г. – доцент в катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“, ФДМ, МУ – София
 • 2003–2014 – специализант (2003) /асистент (2005) /старши (2008) /главен асистент (2010) в същата катедра
 • май 2005–октомври 2016 – ординатор в клиника „Лицево-челюстна хирургия и оториноларингология“ на УМБАЛ „Св. Анна“ – София

Образование и обучение

 • декември 2019 г. – специалност по дентална имплантология, ФДМ, МУ – София
 • 2009–2012 – специалност по орална хирургия, ФДМ, МУ – София
 • 2003–2008 – специалност по лицево-челюстна хирургия, ФДМ, МУ – София
 • 2007 – квалификационен курс (следдипломно обучение) – „Педагогически проблеми при формирането на здравни кадри“, Факултет по обществено здраве, МУ – София
 • 2000–2003 – доброволна работа към Отделение по неврохирургия на МБАЛСМП „Н. И. Пирогов” – София
 • 1999–2002 – демонстратор към Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – София
 • 1997–2003 – висше образование, магистър по дентална медицина, Стоматологичен факултет, МУ – София

Научна степен

 • ОНС „доктор” (09.2013 г.)

Академични звания и длъжности

 • 2014–2020 г. – доцент в Катедрата по ДОЛЧХ на ФДМ при МУ – София
 • 2003–2014 – асистент/старши/главен асистент в Катедрата по ОЛЧХ на ФДМ при МУ – София

Други административни и обществени позиции

 • Член на Факултетния съвет на ФДМ, МУ – София
 • Член на Българското научно дружество по дентална медицина
 • Член на Българския зъболекарски съюз
 • Член на European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery

Научна дейност и научни трудове

в областта на лицево-челюстната хирургия, травматология, онкология, орална патология и имплантология.

 • Член на Редакционния съвет на Journal of IMAB
 • Ръководител на 2 научни проекта на МУ – София
 • Участие в 2 научни проект на МУ – София
 • Участие в 2 научни проекта на МОН
 • Участие в 1 международен научен проект – ReFEEHS (Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia) по програма Erasmus plus
 • Автор и съавтор на глави в 2 монографии, от които едната – на английски език; глави в 4 учебника, от които 3 – на английски език; автор и съавтор на 90 публикации в периодичния научен печат (от тях 11 с IF); участие в 56 национални и международни научни прояви
 • Цитирания в България и в чужбина – 230 по Google scholar и Scopus, h-index – 7
 • Ръководител на трима специализанти по орална хирургия в Катедрата по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия на ФДМ при МУ – София

Отличия

 • Златен Хипократ